Кметът Косев обяви \"Бедствено положение\" в Община Николаево

   Кметът на Община Николаево Косьо Косев обяви "Бедствено положение" в Община Николаево вчера. В нарочната Заповед № 256/10.12.2014 г. на кмета се казва: "В следствие на паднали интензивни валежи през последните дни и изпускането на язовир Копринка на територията на община Николаево са нанесени значителни щети и силно е нарушен нормалния ритъм на живот на населението. Най сериозни са пораженията в с. Нова Махала и ромския квартал на гр. Николаево. За това допринесоха високото ниво на река Тунджа и покачването на подпочвените води. Наводнени са 43 дворни места, мазета и приземни етажи на къщи в с. Нова Махала, от ромския квартал на Николаево са евакуирани 56 човека в общинска сграда тъй като има компрометирани сгради."

    Поради гореизложеното кметът Косев нареди:

    "1. Обявявам „Бедствено положение” на територията на община Николаево от 12.00ч. на 10.12.2014г. до нормализиране на обстановката.

     2. На 10.12.2014г. въвеждам в действие „Общинския план за защита при бедствия”.

     3. Щабът за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия да премине в готовност за непрекъснат режим на работа до следващото нареждане.

     4. Да се предприемат спасителни и неотложни – аварийно възстановителни работи, информация за обстановката и хода на действие на СНАВР да ми се представя през 1 час или при всяка промяна. Същата да се представя на ОУ ПБЗН гр. Стара Загора, Областния съвет по сигурност Стара Загора и Областния управител Стара Загора.

     5. Да се организира и сформират екипи от състава на общинска администрация за проучване на обстановката и предприемане на конкретни действия.

     6. Да се има готовност за организиране и провеждане на евакуация на застрашени хора в засегнатите райони съвместно с ОД МВР гр. Стара Загора.

     7. Да се създаде ред за подаване своевременна информация за обстановката с цел изясняване на общата картина за размера на настъпилите поражения по инфраструктурата и частни имоти.

     8. Да се информират периодично медиите за предприетите действия и хода на спасителните и аварийно възстановителни работи.

     9. Да се информира населението на общината за хода на аварийно възстановителните работи и да се спазват въведените ограничителни мерки.

   10. Да се осъществи връзка с органите на РЗИ и ВиК Стара Загора за упражняване на непрекъснат действен контрол на качеството на питейната вода и хигиенно-епидемиологичната обстановка в населените места по поречието на река Тунджа на територията на община Николаево.

   11. Началника на Участък Полиция гр. Гурково да организира охрана и обществения ред на територията на засегнатите райони за предотвратяване на мародерства и други прояви от подобен характер, също така да организира:

• Взаимодействието с органите на сектор КАТ „Пътна полиция” за предоставяне на своевременна информация за състоянието на пътната мрежа на територията на община Николаево.

• Приоритетно съдействие на екипите от състава на Единната спасителна система при изпълнение на поставените им задачи.

   12.  При отказ на доброволно напускане на района на бедствие и на опасни за живота на гражданите сгради, да се извърши принудително извеждане / евакуиране /  на същите от екипите на полицията и екипите на ЕСС. Същите да бъдат настанени в определените за целта обществени сгради или други.

   13. Информиране на населението чрез медиите за хода на спасителните и неотложни аварийно – възстановителни работи да се дава от Зам.-кмета на общината след съгласуване с мен.

   14. Начало на въвеждане на бедственото положение – 12.00ч. на 10.12.2014г.

   15. Срок за действие на бедственото положение – до ликвидиране на последствията, но не повече от 30 дни от датата на обявяване."

    На вчерашното заседание на Кризисния щаб бе напраен анализ на ситуацията и бяха набелязани конкретни мерки за следобеда и предстоящата нощ.

Както предишната вечер всички работещи по национална Програма "Сигурност" бяха разпределени по 7-часово дежурство в тъмната част на денонощието (17 часа до 7 часа сутринта), които да дават ежечасова информация за нивото на водата в Нова махала и ромския квартал на Николаево.

    На оказалите се във водната блокада жители на Нова махала бе разнесен хляб по къщите.

    Към 56-те жители на николаевската ромска махала, евакуирани вчера в общинска сграда,  се прибавиха още 6, къщата на които се съборила в ранния следобед. Освен това за нуждите на тази общинска сграда, превърнала се в евакуационен лагер, бяха заявени пред Областния управител и Областния кризисен щаб 1 брой водоноска и 4 броя  химически тоалетни. Водоноската пристигна вчера  вечерта, а днес се очаква да бъдат предостаени и водоноските.

   В 10 часа днес кметът Косьо Косев ще участва в работата на Областния кризисен щаб в Стара загора.