Конкурс за Директор на ДГ "Снежанка" гр. Николаево и филиалите към нея

ОБЯВА

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 3 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и Заповед № РД-01-130 от 27.04.2020 г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за длъжността Директор на Детска градина  „Снежанка” в гр.Николаево

с филиали „Зорница“ – с. Нова махала, „Кокиче“ – с. Едрево и „Еделвайс“ – с. Елхово.

 

І. Кратко описание на длъжността:   Планира, организира, ръководи, контролира и отговаря за осъществяването на държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание, подготовка и за цялостната административно-управленска и финансова дейност на детската градина.

ІІ. Изисквания към кандидатите:

            1. Да притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование „магистър", професионална квалификация „учител“ и педагогическа правоспособност, която позволява да се изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа на директор в детска градина, по следните направления:

1.1       професионално направление: педагогика,

специалност: предучилищна педагогика,

присъдена професионална квалификация: детски учител;

1.2       професионално направление: педагогика,

специалност: предучилищна педагогика и чужд език,

присъдена професионална квалификация: детски учител;

1.3       професионално направление: педагогика,

специалност: предучилищна и начална училищна педагогика,

присъдена професионална квалификация: детски учител и начален учител;

1.4       професионално направление: педагогика,

специалност: всички специалности,

присъдена професионална квалификация: педагог/учител;

допълнителна квалификация: детски учител;

1.5       професионално направление: теория и управление на образованието,

специалност: всички специалности,

присъдена професионална квалификация: педагог/учител;

допълнителна квалификация: детски учител;

1.6       професионално направление: педагогика на обучението по…..,

специалност: всички специалности,

присъдена професионална квалификация: педагог/учител;

допълнителна квалификация: детски учител.

2.  Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж по смисъла на чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО.

3. Да са български граждани или граждани със статут по чл. 213, ал. 4 от ЗПУО, а именно:

- граждани на други държави членки;

- чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби;

- продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието;

- дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.

 

4. Да отговарят на изискванията на чл. 215, ал. 1 от ЗПУО, а именно:

4.1. да не са осъдени за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията,

4.2. да не са лишени от правото да упражняват професията си,

4.3. да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

5. Да не им е налагано дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 и т. 3 от КТ и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса.

6. Кандидатът да бъде лице с компютърна грамотност.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса

 1. Конкурсът се провежда на два етапа.

Първи етап – допускане по документи;

Втори етап – представяне на концепция / план-програма за развитие на ДГ „Снежанка“ и филиалите към нея за период от 3 години и събеседване на кандидатите с комисията, провеждаща конкурса.

 1. Конкурсът се провежда от комисия, назначена със заповед от Кмета на Община Николаево в съответствие с чл. 94 от КТ.
 2. Конкурсната комисия проверява изискуемите документи и съответствието им с изискванията към кандидатите за заемане на длъжността.
 3. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи, доказващи съответствието им с изискванията към кандидатите за заемане на длъжността.
 4. Допуснатите до втория етап ще бъдат уведомени писмено за датата, мястото и часа на провеждането му.

ІV. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

 1. Заявление за участие в конкурса;
 2. Документ за самоличност – за справка
 3. Професионална автобиография (европейски формат);
 4. Мотивационно писмо;
 5. Документи за завършена степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация и правоспособност (заверено от участника копие);
 6. Документ за професионално-квалификационна степен (ПКС), ако кандидатът притежава такъв (копие, заверено от кандидата);
 7. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова и/или служебна книжка или друг документ удостоверяващ осигурителен стаж), заверени от кандидата;
 8. Декларация по чл. 215, ал. 1 от ЗПУО за обстоятелствата  по раздел II, точка 4;
 9. Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за длъжността директор на ДГ „Снежанка“ (оригинал);
 10.  Други документи за образование и квалификация в т.ч. в т.ч. компютърни умения, владеене на чужд език и др., ако кандидатът притежава такива (копия, заверени от кандидата).
 11.  Концепция / план-програма за развитие на ДГ „Снежанка“ и филиалите към нея за период от 3 години. Концепцията следва да е поставена в запечатан непрозрачен плик и да се представи заедно с горните документи.

 

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

 

V. Място и срок за подаване на документите

Документите за кандидатстване се подават лично в деловодството на община Николаево, гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 9, ет. 3, стая 8 в 30-дневен срок от датата на публикуване на обявата за конкурса, всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. Лице за контакт: Павлина Цанева – секретар на община Николаево, тел. 04330 2040, GSM 0877658729.

 

VІ. Списъците на допуснатите и недопуснати кандидати се обявяват на информационното табло в сградата на Общинска администрация и се публикуват на интернет страницата на Община Николаево http://nikolaevo.net, раздел „Новини /Съобщение“ в седемдневен срок от крайната дата за подаване на документите.

 

Обявата за конкурса, съгласно чл. 91, ал. 1 от КТ,  е публикувана във вестник "Старозагорски новини" в броя от 28.04.2020 г.