Набиране на домашни помощници по проект "Патронажна грижа в Община Николаево"

О Б Я В А

за набиране на кандидати за домашни помощници по проект „Патронажна грижа в община Николаево“

 

Във връзка с изпълнението на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M9OP001-2.101-0149 „Патронажна грижа в община Николаево”, финансиран по процедура BG05М9ОP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Община Николаево уведомява, че набира служители за длъжността „Домашен помощник”.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1.      Кандидатите, които желаят да заемат длъжност Домашен помощник”, следва да отговарят на следните изисквания:

        Да имат завършено минимум основно образование;

        Да не са осъждани;

        Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;

        Да притежават психическа нагласа и желание за работа, като участват в цялостния процес по осигуряване на жизненоважни продукти на лица с увреждания и хора над 65 години с ограничения или в невъзможност от самообслужване.

           Кандидатите трябва да бъдат  безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

       

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

      1.  Заявление за постъпване на работа  /по образец/;

2.      Автобиография  –  в свободен текст;

3.      Документ за самоличност – за справка;

4.      Копие на диплома за завършено образование;

5.      Бележка от БТ за актуална регистрация.

 

     Подборът на кандидатите за работа ще се извърши на два етапа:

Ø  Оценка по документи;

Ø  Събеседване.

Подборът ще се извърши от назначена със заповед на кмета на Община Николаево комисия. Списъкът с одобрените кандидати ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Николаево.

     

 

Документи се подават всеки делничен ден от 8,00 до 16,00 часа през периода от 17.06.2020  до  23.06.2020  година  в  сградата на Общинска администрация,  намираща се на адрес: гр. Николаево, ул. Г.Бенковски9.

 

Лице за контакт: Илияна Кишева

Тел: 04330/2040