Покана за общо отчетно събрание на Народно читалище „Васил Левски 1923“ гр. Николаево

ПОКАНА

 

На основание чл. 15 ал. 1 от Закона за народните читалища, читалищното настоятелство при Народно читалище „Васил Левски 1923“ гр. Николаево  СВИКВА редовно  общо отчетно събрание на читалищните членове. Събранието ще се проведе на 26.06.2020 г. (петък) от 14:00 ч. в киносалона на Народно читалище „Васил Левски 1923“  гр. Николаево при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

1.    Отчет за дейността на читалището за 2019 г.

2.    Приемане годишния финансов отчет за дейността на читалището през 2019 г.

3.    Вземане решение за разпределение на финансовия резултат на читалището за 2019 г.

4.    Приемане на бюджета на читалището за 2020 г.

5.    Разни.

 

Съгласно чл. 15 ал. 3 от Закона за народните читалища в случай, че на обявената дата, място и час не се явят необходимия брой членове, събранието ще се проведе един час по-късно, на същото място и на същата дата.

Настоящият дневен ред е приет и утвърден от читалищното настоятелство на заседание от 12.06.2020 г.

 

                                Читалищно настоятелство при НЧ „Васил Левски 1923“

Файлове за изтегляне