Напредък по проект „Нови възможности за грижа” в община Николаево

Община Николаево реализира Проект № 20l4BG05M9ОP001-2.2015.001-C0001 ,,Нови възможности за грижа" в партньорство с Aгeнцията  зa социално подпомагане. Проектът се осъществява c финансовата  подкрепа нa Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси” 2014-2020т., съфинансирана oт Европейския социален фонд  на Европейския съюз.

Целта на проекта е подобряване на качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни хора, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

Целевите групи са:

·        xopa c увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

·        хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

·        семейства на деца с увреждания;

·        самотно живеещи тежко болни лица.

 За периода м.07.2015т. - м.09.2015т. екипът за управление на проекта изготви заповеди за актуализация на работната заплата на личните асистенти, начисли и изплати възнагражденията на личните асистенти; извърши ежемесечен мониторинг в домовете на потребителите по отношение на качеството на предоставяната услуга; изготви необходимите справки, информации и отчети по проекта.

Чрез реализацията на проект „Нови възможности за грижа” се подобри качеството на живот на 34 потребители, от които 2 деца, и се осигури заетост на 25 безработни лица от община Николаево.