ОБЩИНА НИКОЛАЕВО СТАРТИРА НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО СТАРТИРА НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ

17 декември, 2015 г.

На 16 декември 2015 г. Кметът на община Николаево г- н Косьо Косев подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Помощ за независим живот“, финансиран  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Независим живот“. Стойността на договора е 339 970,87 лв. Продължителността на проект „Помощ за независим живот“ е 20 месеца, като услуги ще се предоставят 18 месеца.

Проект „Помощ за независим живот” предвижда разширяване на дейността на Звено за услуги в домашна среда, създадено по проект „Помощ в дома”, като към услугите „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник” , добавя предоставяне на нови услуги като: мотивационна подкрепа на потребителите и техните семейства и психологическа подкрепа на персонала, предоставящ социални услуги.

Към Звеното ще се назначи екип от специалисти /сътрудник социални дейности, социален работник и медицинска сестра/  и персонал за предоставяне на почасови услуги в домовете на потребителите/ лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници/. Мултидисциплинарният екип  ще извърши социалната оценка на кандидатите за потребители.  На всички кандидати за потребители на социалните услуги по проекта ще бъде изготвена индивидуална оценка на потребностите, според която на всеки един ще бъдат предоставени услуги, от които той има нужда.

Основната цел на „Помощ за независим живот” е да се подобри качеството на живот и достъпа до услуги на хората с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване и  преодоляване на последиците от социалното изключване чрез прилагането на гъвкави механизми за съчетано почасово ползване на различните социални услуги, ориентирани към индивидуалните нужди на всеки нуждаещ се.

Община Николаево от години води последователна социална политика, като реализира  европейски проекти, по които се обхващат хора в неравностойно положение.