Нова Заповед на Кмета на Община Николаево във връзка с COVID-19

Нова Заповед на Кмета на Община Николаево във връзка с COVID-19 image

Проради отмяна на Заповед № РД-01-603 / 13.10.2020 и Заповед № РД-01-611 / 22.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Кметът на Община Николаево издаде нова Заповед, с която се въвеждат временни мерки за борба с COVID-19 на територията на община Николаево.


 З А П О В Е Д № РД-01-265

 гр. Николаево, 26.10.2020 г.

 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-619/ 23.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето и Решение № 673 / 25.09.2020 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение № 325 / 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 / 12.06.2020 г., Решение № 418 / 25.06.2020 г., Решение № 482 / 15.07.2020 г., Решение № 525 / 30.07.2020 г. и Решение № 609 / 28.08.2020 г. на Министерски съвет

 Н А Р Е Ж Д А М: 

 I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Николаево, считано от 26.10.2020 г. до 30.11.2020 г. включително:

 

1. Присъствените учебни занятия в училищата и детските градини на територията на Община Николаево се провеждат в съответствие с изготвените от МОН и МЗ „Насоки за работа на системата за предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19“.

 

2. Услугите, предоставяни от Центъра за социална рехабилитация и интеграция в гр. Николаево, да се извършват при условията на т. 9 и съгласно указанията по т. II. Служителите на ЦСРИ да работят при стриктно прилагане в работните помещения на противоепидемичните мерки, описани в приложения 1, 2 и 3 от моя Заповед № РД-01-262 / 22.10.2020 г. Не се допускат на работа служители с прояви на остри заразни заболявания. Същите да ползват вид отпуск по тяхна преценка.

 

3. Посещенията на граждани в Пенсионерските клубове на територията на община Николаево да става при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, съгласно моя Заповед № РД-01-262 / 22.10.2020 г., условията на т. 9 и съгласно указанията по т. II.

           

4. Колективните и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен характер за всички възрастови групи на закрито се провеждат без публика. При провеждане на спортни мероприятия на закрито се допуска публика при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при заетост на местата не повече от 50 % и при условията на т. 9 и съобразно указанията по т. II.

При провеждане на спортни състезания на открито се допуска публика при заетост на местата не повече от 50 %, при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 9 и съобразно указанията по т. II.

 

5. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, изложби и други подобни да се провеждат в неприсъствена (дистанционна) форма, а при невъзможност могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване на дистанция от 1,5 м. при условията на т. 9 и съгласно указанията по т. II.

 

6. Културни и развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви и други), могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч. читалища, детски комплекси, младежки центрове, салони, зали, частни обекти и други), при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. при условията на т. 9 и съгласно указанията по т. II.

 

7.  Посещенията в дискотеки, нощни барове, нощни клубове и други подобно нощни заведения за развлечения на закрито и  на открито се допускат при заетост на местата  не повече от един човек на квадратен метър от общия им капацитет, при условията на т. 9 и съгласно указанията по т. II.

 

8. Групови празненства на открито и на закрито (в т.ч сватби, кръщенета и др. празненства) се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 9 и съобразно указанията по т.  II.

 

9. Дейностите, които не са преустановени или забранени с настоящата заповед, се провеждат при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, въведени с  моя Заповед № РД-01-262 / 22.10.2020 г.

 

II. За разрешените с настоящата заповед дейности, министрите, съгласно функционалните си компетентности, дават указания, съгласувани с министъра на здравеопазването, които следва стриктно да се спазват и прилагат. Указанията се публикуват на интернет страницата на съответното министерство и на интернет страницата на министерството на здравеопазването.

 

III. Заповед № РД-01-263 / 22.10.2020 г. се отменя.

 

IV. Заповедта влиза в сила от 26.10.2020 г.

 

За нарушаване горецитираните забрани, нарушителите ще бъдат санкционирани, съгласно Закона.

 

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Стайко Петков – Зам.-Кмет на Община Николаево, на кметовете на кметствата в община Николаево и на Полицейски участък – Гурково.

            

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево

 

Файлове за изтегляне