Нова Заповед на Кмета на Община Николаево във връзка с COVID-19 - в сила от 01.04.2021 г.

Във връзка със Заповед № РД-01-194 / 30.03.2021  на МЗ, Кметът на Община Николаево издаде Заповед № РД-01-106 / 31.03.2021 г. за въвеждане на мерки срещу COVID-19, в сила от 01.04.2021 г. на територията на Община Николаво.

Целият текст на заповедта е публикуван по-долу.

---------------------------------------------------------

З А П О В Е Д

№ РД-01-106

гр. Николаево, 31.03.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-194/30.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето, и Решение № 72 / 26.01.2021 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение № 325 / 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 / 12.06.2020 г., Решение № 418 / 25.06.2020 г., Решение № 482 / 15.07.2020 г., Решение № 525 / 30.07.2020 г., Решение № 609 / 28.08.2020 г. Решение № 673 / 25.09.2020 г. и Решение № 855 / 25.11.2020 г. на Министерски съвет

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Николаево, считано от 01.04.2021 г. до 30.04.2021 г. включително:

1. До 11.04.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование

2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищата и извънучилищната среда за всички възрастови групи.

3. Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца. От 5.04.2021 г. се допуска изключение от забраната по отношение на посещенията в детските градини и детските ясли

4. Преустановяват се посещенията в Центъра за социална рехабилитация и интеграция в гр. Николаево на потребителите на услугите, предлагани от Центъра. Служителите на ЦСРИ да работят при стриктно прилагане в работните помещения на противоепидемичните мерки, описани в приложения 1, 2 и 3 от моя Заповед № РД-01-35 / 03.02.2021 г. Не се допускат на работа служители с прояви на остри заразни заболявания. Същите да ползват вид отпуск по тяхна преценка.

5. Забраняват се посещенията на граждани в Пенсионерските клубове на територията на община Николаево.

6. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма. Забраната не се отнася за конкурсите, провеждани по реда на КТ и ЗДСл и други специални закони.

7. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия, включително и такива провеждани на открито (събори, фестивали и др.). Изключение се допуска по отношение на кина, театри, циркови представления, музеи, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, при използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице

8. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.

9. Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18 години. Спортните състезания се провеждат без публика.

10. Посещенията на фитнес зали, спортни зали и клубове  се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м.

11. Преустановяват се посещенията в дискотеки, бар-клубове, пиано барове, бар- вариете и нощни барове.

12. Посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма (самостоятелни и към места за настаняване), извън тези по т. 11, се допускат само в откритите им площи (тераси, градини и др.), при ограничено работно време в границите между 6.00 и 23.00 часа и носене на защитни маски за лице от персонала. Допускат се и доставки или взимане на храна за дома и офиса, както и румсървиз за гости на местата за настаняване.

13. До 11.04.2021 г. се преустановяват посещенията в магазините с нетна търговска площ над 300 кв. м., предлагащи нехранителни стоки. Нетна търговска площ е площта в съответния търговски обект, в т.ч. щандовете, която е достъпна за клиентите. Допуска се осъществяване на дейност само на открити площи, прилежащи към търговския обект. Забраната не се отнася за магазини (хипермаркети и супермаркети), предлагащи предимно хранителни стоки.

13. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт в страната и чужбина и груповите посещения на туристически обекти в страната.

14. Всички физически и юридически лица, които са собственици, или управляват търговски, административни и други обекти, които предоставят услуги на гражданите и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м.

15. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма, където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50 % от персонала.

16. Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете от 8,30 до 10,30 часа.

17. Дейностите, които не са забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени с моя заповед РД-01-35 / 03.02.2021 г.

II. За разрешените с настоящата заповед дейности, министрите, съгласно функционалните си компетентности, дават указания, съгласувани с министъра на здравеопазването, които следва стриктно да се спазват и прилагат. Указанията се публикуват на интернет страницата на съответното министерство.

 

За нарушаване горецитираните забрани, нарушителите ще бъдат санкционирани, съгласно Закона.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Стайко Петков – Зам.-Кмет на Община Николаево, на кметовете на кметствата в община Николаево и на Полицейски участък – Гурково.

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево