Обява за търг

О Б Я В Л Е Н И Е

по Заповед № 39 / 27.02.2013 г.
 

На основание Заповед № 39 / 27.02.2013 г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публични търгове с явно наддаване, както следва:

А/ Отдаване под наем на следния общински имот:

1. Част от имот – публична общинска собственост, актуван с Акт за публична общинска собственост № 54 / 27.08.2002 г., а именно: Клинична лаборатория с площ 23,26 кв.м., находяща се на първи етаж в сграда с идентификатор 51648.501.556.1 – Здравна служба гр. Николаево, п. код 6190, ул. „Оборище”, за ползване по предназначение – за лаборатория (процедура по Решение № 127 / 30.01.2013 г. на ОбС Николаево). Начална тръжна цена за помещението 14,00 лв. (четиринадесет лева) – месечен наем за имота.

Б/ Продажба на следните общински имоти:

1. Поземлен имот с идентификатор 51648.501.12 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка петстотин и едно точка дванадесет) съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-37 / 10.07.2007 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 819 кв.м. (осемстотин и деветнадесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), с адрес на поземления имот гр. Николаево, п.код 6190, при граници на имота: 51648.501.318; 51648.501.319; 51648.501.13; 51648.501.1163; 51648.501.11; 51648.501.317. Номер по предходен план УПИ ХIV, кв. 16 по плана на гр. Николаево (процедура по Решение № 104 / 30.11.2012 г. на ОбС Николаево). Начална тръжна цена за продажба на имота 8200,00 лв. (осем хиляди и двеста лева).

2. Поземлен имот с идентификатор 51648.501.13 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка петстотин и едно точка тринадесет) съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-37 / 10.07.2007 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 840 кв.м. (осемстотин и четиридесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), с адрес на поземления имот гр. Николаево, п.код 6190, при граници на имота: 51648.501.318; 51648.501.319; 51648.501.2290; 51648.501.1163; 51648.501.12. Номер по предходен план УПИ ХV, кв. 16 по плана на гр. Николаево (процедура по Решение № 105 / 30.11.2012 г. на ОбС Николаево). Начална тръжна цена за продажба на имота 8400,00 лв. (осем хиляди и четиристотин лева).

          Търговете ще се проведат на 08.04.2013 г., както следва:

-         търгът по раздел І-А, точка   1 – 10.00 часа

-         търгът по раздел І-Б, точка   1 – 10.15 часа

-         търгът по раздел І-Б, точка   2 – 10.30 часа

в сградата на Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 9, ІІ-ри етаж, Заседателна зала.

Депозит за участие във всеки един от търговете – 10 % от обявената начална тръжна цена, се внася в касата на Община Николаево в срок до 05.04.2013 г.

Тръжни документи се закупуват в срок 05.04.2013 г., в стая № 12 в сградата на Общинска администрация Николаево всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, срещу заплащане на невъзстановими 60,00 лв., внесени в касата на Община Николаево или по сметка BIC – UNCRBGSF – Уникредит Булбанк АД, клон Казанлък; IBAN – BG18 UNCR 9660 8484 1132 13, код за вид плащане – 44 70 00.

Оглед на имотите – всеки работен ден от 8.00 до 13.00 часа срещу документ за платена тръжна документация. 

Заявленията за участие в търговете се подават в стая № 12 в сградата на Общинска администрация Николаево, запечатани в непрозрачен плик, като краен срок за подаването им е 05.04.2013 г., 17.00 часа.

За справки: служба „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Николаево, стая 12, тел. 04330 / 20-40