О Б Я В Л Е Н И Е

Общинска служба по земеделие гр. Мъглиж уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи, че на основание чл. 72, ал. 4, във връзка с чл. 72, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, са изготвени предварителните регистри на имотите в землищата на общините Мъглиж, Николаево и Гурково, по ред както следва:

 

 

1 / В община Мъглиж предварителни регистри за

- землище Мъглиж                 - землище Юлиево                 - землище Шаново

- землище Тулово                           - землище Зимница                - землище Ветрен

- землище Ягода                    - землище Дъбово

 

 

2 / В община Николаево предварителни регистри за

- землище Николаево            - землище Нова махала         

- землище Едрево                           - землище Елхово

 

 

3 / В община Гурково предварителни регистри за

- землище Гурково                - землище Паничерево         

- землище Димовци               - землище Конаре.

 

 

ОД "Земеделие"- Стара Загора E-mail:  odzg-stz@mbox.contact.bg;  http://odzg-stz.hit.bg/

ОСЗ Мъглиж, гр. Мъглиж  6180 , ул."Трети март"  № 32

тел/факс: 04321/ 2291, 8908, 8909, 0882 016 679