ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ПРЕДМЕТ „Рехабилитация на улица, свързваща центъра с гробищен парк(о.т.17, о.т.16, о.т.34 до о.т.38) в с. Нова махала, община Николаево, област Ст

Възложител на обществената поръчка е Община Николаево, със седалище и административен адрес:Област Стара Загора,  гр.Николаево, П.К.6190, ул.”Георги Бенковски”9, Булстат:123116940, представлявана от Косьо Христов Косев – Кмет на община Николаево.

Обектът на настоящата обществена поръчка е строителство и се възлага чрез събиране на оферти с обява, по реда глава на двадесет и шеста и във връзка с чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП.

Предмет на настоящата обществена поръчка е  „Рехабилитация на улица, свързваща центъра с гробищен парк(о.т.17, о.т.16, о.т.34 до о.т.38) в с. Нова махала, община Николаево, област Стара Загора.

Мероприятията, които следва да се извършат за рехабилитация на улицата са изкърпване на старата асфалтова настилка с плътна асфалтова смес ръчно и полагане на асфалтобетон  с дебелина 4 или 5 см в зависимост от участъците с различна степен на разрушения. В участъците с едностранно поставени бордюри  и тези с разрушени такива ще се поставят нови. За да се запази за по- дълго време новата асфалтова настилка ще се поставят бордюри и на кръстовищата(осови точки 16, 34,36,37 и 38).