ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция на четвъртокласна общинска мрежа на територията на община Николаево, област Стара Загора“ по три обо

 

ОБЩЕСТВЕНА    ПОРЪЧКА   ЧРЕЗ    ОТКРИТА    ПРОЦЕДУРА    С    ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на СМР по проект:

„Реконструкция на четвъртокласна общинска мрежа на територията на община Николаево,

област Стара Загора“     по три обособени позиции”

 

                             Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за провеждането на обществена поръчка чрез публично състезание съгласно разпоредбите на глава двадесет и пета от ЗОП и във връзка с  чл. 18, ал. 1, т. 1 и чл. 20, ал. 1 от ЗОП, с предмет: „Изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция на четвъртокласна общинска мрежа на територията на община Николаево, област Стара Загора“ по три обособени позиции” по ПРСР  2014-2020 г.

                           

         Поръчката е публикувана в Регистъра  за обществени поръчки под Уникален                  идентификационен номер на документа:

Решение: 843400

Обявление :843418

http://rop3-app1.aop.bg