ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ И ПРИЛЕЖАЩОТО ПРОСТРАНСТВО, ОСЪЩЕСТ

 

ОБЩЕСТВЕНА    ПОРЪЧКА   ЧРЕЗ    ПУБЛИЧНО    СЪСТЕЗАНИЕ    С    ПРЕДМЕТ:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА

ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ И ПРИЛЕЖАЩОТО ПРОСТРАНСТВО,

ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ПРСР 2014-2020 Г.“

 

                            Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за провеждането на обществена поръчка чрез публично състезание съгласно разпоредбите на глава двадесет и пета от ЗОП и във връзка с  чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ И ПРИЛЕЖАЩОТО ПРОСТРАНСТВО, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ПРСР 2014-2020 Г.“

                           

         Поръчката е публикувана в Регистъра  за обществени поръчки под Уникален                  идентификационен номер на документа:

Решение: 857894

Обявление :857889

http://rop3-app1.aop.bg