обществена поръчка по реда на глава V от ЗОП с предмет „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОБЩИНСКА СГРАДА В ДОМ ЗА СОЦИАЛНИ

Във връзка с чл. 14, ал. 3, т. 2, чл. 64, ал. 1 и ал.3 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава V от ЗОП с предмет „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОБЩИНСКА СГРАДА В ДОМ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП – ЦНСТ и ЦСРИ в гр. НИКОЛАЕВО”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 607663.