Обществена поръчка с предмет \" Възлагане на услуга по \" Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци\" в община Николаево

Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Възлагане на услуга по Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци” в община Николаево”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9049179.