„ Община Николаево с ефективна и ефикасна общинска администрация

BG051PO002/12/2.2-07

„ Община Николаево с ефективна и ефикасна общинска администрация

 

 

На 08 май 2013 г. бе сключен договор  №  А 12-22-14/ 08.05.2013 г. между Община НИКОЛАЕВО  и Министерство на финансите- Управляващ Орган на Оперативна програма ”Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ по приоритетна ос 2 „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07 за изпълнение на проект „Община Николаево с ефективна и ефикасна общинска администрация”.

Общата цел на проекта е изграждане на добре работеща общинска администрация с високо ниво на компетентност на служителите.

Специфични цели:

1.Специализирано обучение чрез обучителни програми на ИПА на служителите в общинска администрация, което да съответства на общите цели на държавното управление, на нуждите от постоянно усъвършенстване на предоставяните услуги и на индивидуалния потенциал за развитие на всеки служител.

2. Придобиване на умения  от общинските служители за работа със специфични групи граждани(малограмотни, неграмотни и такива, които не притежават правни познания) и за ефективно междуетническо общуване при изпълнение на служебните им задължения.

3. Повишаване на уменията и компетенциите на общинските служители за по-  добро качество на работа и изпълнение на задълженията им, чрез включването им в обучение в ключови компетентности като лична и екипна ефективност.

Подобряването на работата а администрацията чрез повишаване на нейния капацитет и мотивация е висша цел, поради което тя, в съответствие с европейските принципи, подходи и политики, намира място във всички стратегически документи на различни нива, но най-вече в „Стратегия за управление на човешките ресурси в държавната администрация  2006-2013г.“ и „Стратегия за обучение на служителите в администрацията“, която акцентира върху обучение и повишаване на квалификацията на служителите за укрепване на държавната служба и административния капацитет и усъвършенстване на самата система за развитие на професионалните умения и квалификация на служителите.

Целеви групи : Служители в Община Николаево, в т. ч. служители в общинска администрация, кмет, заместник – кмет и кметове на населени места

Очаквани резултати:

- 18 бр. обучени служители в ИПА;

- 30 бр.обучени специалисти за работа със специфични групи граждани(малограмотни, неграмотни и такива, които не притежават правни познания);

- 30 бр. обучени общински служители по ключови компетентности в т.ч. екипна ефективност и лична ефективност;

 

Постигането на целите на проекта чрез обученията и повишаването на квалификацията на служителите в администрацията се явяват и силен мотивационен фактор за повишаване ефективността на работа и степента на удовлетвореност на общинските служители в личен, професионален и организационен план и една възможност за задържане на квалифицирани специалисти.

Обученията ще доведат до трайна промяна на нагласите, знанията и  уменията на служителите и ще подпомогнат тяхното личностно и професионално усъвършенстване Това ще допринесе за развитието на цялата администрация.

Обученията ще увеличат административния капацитет на Община Николаево. Доброто и качествено реализиране на проекта ще доведе до повишаване на доверието на гражданите към администрацията на Община Николаево.Повишеното доверие и ориентирането на общинската администрация „с лице към хората” е стъпка в посока изграждане на модерна администрация.

 

 

 

 

 

 

 

Ръководител на проекта :

Петя Гангалова – Зам.-Кмет на Община Николаево