ОБЩИНА НИКОЛАЕВО СТАРТИРА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО СТАРТИРА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“ image

Община Николаево в качеството си на доставчик стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, Тя е създадена след промени в нормативната уредба, влезли в сила с новия Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера.

От 01.04.2021 г.  десет потребители от всички населени места на община Николаево започнаха да получават социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закони, както и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване. Социалната услуга  се предоставя от  лице, назначено на длъжност „Домашен помощник”.