Решения на ОбС Николаево №№ 207-226 от заседание, проведено на 30.03.2021 г., Протокол № 21.

РЕШЕНИЕ

207

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.03.2021 г. с Протокол № 21

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 51648.51.268 по плана на гр. Николаево, общ. Николаево

 

Мотиви:

В Общинска администрация гр. Николаево е постъпила молба с вх. № 94Д-00-15 / 09.03.2021 г. от Добромир Станимиров Станев, от гр. Николаево, ул. „Орлово гнездо” № 51, общ. Николаево с искане за ползване под наем на земеделска земя с идентификатор 51648.51.268 по плана на гр. Николаево, общ. Николаево, за срок от 10 години.

Поземлен имот с идентификатор 51648.51.268, с площ 281 кв.м.; с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Лозе; категория на земята: VI (шеста); номер по предходен план:001268, местност „Керезлика“, по плана на гр. Николаево, общ. Николаево. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 328 / 01.11.2016 г.

Процедурата за отдаване под наем на общински поземлени имоти е чрез провеждане на търгове за отдаване под наем на земеделски земи, като с Решение № 14/29.12.2015 г. на Об С Николаево и в зависимост от категорията на земята.

 

Начин на трайно ползване

 

III – IV

категория

V – VI

категория

VII – IX

категория

Ниви / Изоставени орни земи

25,00 лв./дка

22,00 лв./дка

19,00 лв. / дка

 

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Променя (актуализира) Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2021 г., като в Раздел V-Б допълва таблица 2,

 

№ по ред

Характеристика на имота

АЧОС

Описание

  78

ПИ с идентификатор 51648.51.268

плана на гр. Николаево

№ 328 / 01.11.2016 г.

Земеделска земя

 с площ 281  кв.м.

 

2. Дава съгласие за организиране и провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 328 / 01.11.2016 г., а именно:

Поземлен имот с идентификатор 51648.51.268 (петдесет и една шестстотин четиридесет и осем точка петдесет и едно точка двеста шестдесет и осем), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-37 / 10.07.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 281 кв. м. (двеста осемдесет и един квадратни метра); с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Лозе; с адрес на ПИ гр. Николаево– п. код 6190, номер по предходен план: 001268 по плана на гр. Николаево, при съседи: 51648.49.77; 51648.51.267; 51648.51.585; 51648.48.82; 51648.51.586; 51648.51.294; 51648.51.340;

 

3.Определя начална тръжна цена при провеждането на търга в размер на 22,00 лв./дка.

(двадесет и два лева за декар), съгласно Решение № 14 / 29.12.2015 г. на Об С или 6,20 лв. (шест  лева и двадесет стотинки), общ годишен размер на наема и срок за отдаване под наем 10 ( десет) години.

 

4. Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички последващи законови действия по провеждане на търга и сключването на Договора за наем.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

отсъства

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ       /П/

Председател Общински съвет-Николаево


 ---------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

208

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.03.2021 г. с Протокол № 21

 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху 18 кв.м. от общински имот за построяване на гараж за живущите в жилищен блок, находящ се в УПИ XII – 114 кв. 10 в гр. Николаево

Мотиви:

В Общинска администрация гр. Николаево постъпи заявление с вх. № 94И-00-13 / 18.02.2021 г. от Иванка Станева Иванова, с искане за учредяване право на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор 51648.501.1214 по кадастралната карта на гр. Николаево за гараж.

Поземлен имот с идентификатор 51648.501.1214 е с площ: 888 кв. м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, номер по предходен план: кв. 10 по плана на гр. Николаево, актуван с Акт за частна общинска собственост № 527 / 19.08.2020 г.

По действащия ЗРП на кв. 10 гр. Николаево одобрен със Заповед № 990/03.09.1985 година в югоизточната част на УПИ -114 са предвидени за изграждане четири броя гаражи.

Във връзка с постъпилото искане, Община Николаево възложи изготвяне на пазарна оценка за учредяване право на строеж върху 18 кв. м. от имот с идентификатор 51648.501.1214 на инж. Пенка Пеева Русинова – лицензиран оценител на имоти, притежаваща Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101416 / 14.12.2009 г. на Камарата на независимите оценители в България, която е в размер на 230,00 лв. (двеста и тридесет лева).

За сравнение данъчната оценка за учредяване право на строеж върху същия имот, изготвена от звено „Местни приходи” към Общинска администрация Николаево във връзка с разпоредбата на чл. 41, ал. 2, изр. второ от ЗОС, e в размер 117,00 лв. (сто и седемнадесет лева).

Съгласно чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост, право на строеж върху имот – частна общинска собственост, се учредява след  Решение на Об С от Кмета на Общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план.

Учредяване правото на строеж върху гореописания имот се актуализира и в Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2021 г. (раздел II, т. 1, номер 9)

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от ЗОС и чл.43, ал.1, т.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2021 г. (раздел II, т. 1, номер 9), Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Общински съвет Николаево е против и не дава своето съгласие за учредяване право на строеж върху 18 кв.м. от общински имот за построяване на гараж за живущите в жилищен блок, находящ се в УПИ XII – 114 кв. 10 в гр. Николаево

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

 

Х

 

2.

Асен Александров Асенов

 

Х

 

3.

Захари Колев Захариев

 

 

Х

4.

Иван Атанасов Иванов

 

Х

 

5.

Иван Минчев Кънев

 

Х

 

6.

Косьо Христов Косев

 

Х

 

7.

Кремена Петрова Костова

 

 

Х

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

 

Х

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

 

отсъства

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

 

Х

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

 

Х

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

 

Х

 

13.

Христо Нейков Христов

 

Х

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- няма, „против” - 10, „въздържали се– 2

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ        /П/

Председател Общински съвет-Николаево

--------------------------------------------------------------------

 РЕШЕНИЕ

209

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.03.2021 г. с Протокол № 21

 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху 18 кв. м. от общински имот за построяване на гараж за живущите в жилищен блок, находящ се в УПИ XII – 114 кв. 10 в гр. Николаево

Мотиви:

В Общинска администрация гр. Николаево постъпи заявление с вх. № 94М-00-7 / 19.01.2021 г. от Мариана Атанасова Консулова, с искане за учредяване право на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор 51648.501.1214 по кадастралната карта на гр. Николаево за гараж.

Поземлен имот с идентификатор 51648.501.1214 е с площ: 888 кв. м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, номер по предходен план: кв. 10 по плана на гр. Николаево, актуван с Акт за частна общинска собственост № 527 / 19.08.2020 г.

По действащия ЗРП на кв. 10 гр. Николаево одобрен със Заповед № 990/03.09.1985 година в югоизточната част на УПИ -114 са предвидени за изграждане четири броя гаражи.

Във връзка с постъпилото искане, Община Николаево възложи изготвяне на пазарна оценка за учредяване право на строеж върху 18 кв. м. от имот с идентификатор 51648.501.1214 на инж. Пенка Пеева Русинова – лицензиран оценител на имоти, притежаваща Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101416 / 14.12.2009 г. на Камарата на независимите оценители в България, която е в размер на 230,00 лв. (двеста и тридесет лева).

За сравнение данъчната оценка за учредяване право на строеж върху същия имот, изготвена от звено „Местни приходи” към Общинска администрация Николаево във връзка с разпоредбата на чл. 41, ал. 2, изр. второ от ЗОС, e в размер 117,00 лв. (сто и седемнадесет лева).

Съгласно чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост, право на строеж върху имот – частна общинска собственост, се учредява след Решение на Об С от Кмета на Общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план.

Учредяване правото на строеж върху гореописания имот се актуализира и в Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2021 г. (раздел II, т. 1, номер 10)

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от ЗОС и чл.43, ал.1, т.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2021 г. (раздел II, т. 1, номер 10), Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Общински съвет Николаево е против и не дава своето съгласие за учредяване право на строеж върху 18 кв. м. от общински имот за построяване на гараж за живущите в жилищен блок, находящ се в УПИ XII – 114 кв. 10 в гр. Николаево

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

 

Х

 

2.

Асен Александров Асенов

 

Х

 

3.

Захари Колев Захариев

 

 

Х

4.

Иван Атанасов Иванов

 

Х

 

5.

Иван Минчев Кънев

 

Х

 

6.

Косьо Христов Косев

 

Х

 

7.

Кремена Петрова Костова

 

 

Х

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

 

Х

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

 

отсъства

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

 

Х

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

 

Х

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

 

Х

 

13.

Христо Нейков Христов

 

Х

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- няма, „против” - 10, „въздържали се– 2

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ    /П/

Председател Общински съвет-Николаево

----------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

210

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.03.2021 г. с Протокол № 21

 

ОТНОСНО: Разделяне на имот с идентификатор по КК на с. Едрево, община Николаево, обл. Стара Загора 27070.501.52, съставляващ УПИ XI-52 кв.18 по регулационния план на с. Едрево, чрез обособяването от имота на два поземлени имота, урегулирани в два УПИ, с цел реализиране на инвестиционно намерение и смяна на начина на трайно ползване на имота - от търговско обслужване за смесено и търговско предназначение

Мотиви:

В Общинска администрация гр. Николаево постъпи заявление с вх. № 94Ф-00-20/02.02.2021 г. от Фана Миткова Костова от с. Едрево, с което заявява инвестиционно намерение да изгради сграда със смесено предназначение – търговски обект и жилищна сграда в ПИ 27070.501.52 по КК на с. Едрево, съставляващ УПИ XI-52 кв. 18 по регулационния план на с. Едрево. Поземлен имот с идентификатор 27070.501.52 по кадастрална карта на с. Едрево е с начин на трайно предназначение на територията – за друг обществен обект, комплекс. Имотът е частна общинска собственост като е актуван с акт за частна общинска собственост №21, том 4, н.д. 649, вх. рег. № 932/16.02.2021 г., вписан в СВ Казанлък.

Съгласно представената скица на имота, издадена от Служба по кадастър Стара Загора с изх. №15-88944/31.01.2021 г., имотът е с площ 725 кв. м.

Налице са техническите условия за създаване на нов поземлен имот, чрез обособяването му от съществуващия поземлен имот с идентификатор 27070.501.52, и отреждането за него на нов парцел, с ново предназначение.

За целта е представена скица-проект за изменение на УПИ XI-52 кв. 18 по плана на с. Едрево, като за новообразувания имот и парцел ще се изработи ПЗ, с което ще се промени начина на трайно ползване на земята. 

При извършване на така сочените изменения по регулацията, ще може да се предприеме процедура, даваща възможност за реализация на инвестиционното намерение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 134, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 127, ал. 6 и 124а, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Николаево

Р Е Ш И:

 

1. Одобрява промяна на регулацията за УПИ XI-52 от кв. 18 по плана на с. Едрево, съгласно приложената скица-проект за изменение на УПИ XI-52  кв. 18 по плана на с. Едрево;

2. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план - застроителен план, съгласно приложената скица – проект, като за новообразувания имот и отредения за него парцел -УПИ, се промени начина на трайно ползване на земята - за смесено многофункционално предназначение. 

3. След приключване на процедурата по така взетите решения, да се съставят за новообразуваните имоти актове за частна общинска собственост.

4. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на горното решение.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

отсъства

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ    /П/

Председател Общински съвет-Николаево

-------------------------------------------------------------------


РЕШЕНИЕ

211

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.03.2021 г. с Протокол № 21

 

                ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Николаево за периода 2021 – 2028 г.

Мотиви:

                Настоящата Програма за управление на отпадъците на Община Николаево е изготвена в съответствие с изискванията на чл.52 от Закона за управление на отпадъците. Тя е разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО) и е с период на действие 2021 – 2028 г.

                Програмата съдържа преглед на текущото състояние на общината, по отношение управлението на отпадъците, регламентира целите, принципите, мерките, начините на изпълнение, начините за контрол, начините за финансиране на дейностите и очакваните резултати за изпълнение на задълженията на Общинската администрация по отношение на управление на отпадъците.

Община Николаево участва в Регионално сдружение по реда на Закона за управление на отпадъците с общините от региона, съгласно Националната програма за управление на дейностите по отпадъците. Регионалното сдружение за управление на отпадъците - регион Стара Загора, обхваща общините Стара Загора, Казанлък, Гурково, Николаево, Гълъбово, Мъглиж, Братя Даскалови, Чирпан, Твърдица, Опан, Раднево и Павел баня.

Програмата за управление на отпадъците е в съответствие с „Методическите указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците“, утвърдени със Заповед № АД-211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите.

В програмата са взети под внимание европейските тенденции за решаване на проблемите с отпадъци, определени са целите и приоритетите на общината по отношение на управление на отпадъците. Програмата е инструмент за подобряване на организацията за управление на отпадъците в общината. Тя създава предпоставки количествата генерирани отпадъци от населението, селското стопанство и промишлеността да бъдат намалени. Предоставя устойчиви, икономически достъпни и законосъобразни услуги по управление на отпадъците на територията на общината в съответствие на действащото екологично законодателство, национални и местни политики и стратегии.

Програмата разглежда процесите от образуването на отпадъците до тяхното обезвреждане. Предмет на програмата са битови, строителни, специфични потоци отпадъци – МРО; разделно събиране на рециклируеми отпадъци и компостиране на биологично разградими отпадъци.

При разработване на програмата е направен подробен анализ на средата, като са описани природо-географските и териториално-административните особености, състоянието на въздуха и водите, особеностите на почвите и нарушените терени, състава на отпадъците, шума и Зелената система. Разгледани са икономическите, финансовите, демографски и социално-икономически параметри.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 8 и ал.9 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Приема Програма за управление на отпадъците на Община Николаево 2021 – 2028 г.

 

2. Възлага на Кмета на Община Николаево ежегодно да внася пред Общински съвет отчет за изпълнение на програмата.

 

 

Общински съвет гласува с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– няма

  

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ        /П/

Председател Общински съвет-Николаево

--------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

212

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.03.2021 г. с Протокол № 21

 

ОТНОСНО: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Николаево за периода 2021 – 2024 г. и План за действие за овладяване популацията от безстопанствени кучета на територията на община Николаево, неразделна част от Програмата

Мотиви:

Съгласно чл.40, ал. 3 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ), Общинските съвети приемат програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета и план за действие на съответната Община в изпълнение на Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България, приета на 19.03.2019 г.

Срокът на приетата с Решение № 194, по Протокол № 28 от 31.10.2017 г. Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Николаево, изтече на 31.12.2020 г. Това налага приемането на актуална Програма с нов срок на действие, съобразена с изискванията и плана за действие на Националната програма за овладяване популация на бездомните кучета на територията на Република България.

Наличието на голям брой безстопанствени кучета e проблем за цялата страна и

община Николаево не прави изключение, което води до здравни рискове за хората.

Кучетата могат да бъдат преносители на болести, опасни за човека - бяс, ехинококоза,

бруцелоза, микроспория.

Основната цел в предлаганата Програма е в срок до 31.12.2024 г. да се постигне

контрол върху популацията на безстопанствените и домашните кучета, с което да се

гарантира здравето на хората, безопасността на средата за живеене и европейския имидж на България, без да се нарушават изискванията по Закона за защита на животните (ЗЗЖ) за хуманно отношение към животните.

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12, от ЗМСМА и чл. 40, ал. 3 от ЗЗЖ, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Общински съвет - Николаево приема Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Николаево за периода 2021 – 2024 г.

 

 

Общински съвет гласува с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ        /П/

Председател Общински съвет-Николаево

-------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

213

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.03.2021 г. с Протокол № 21

 

ОТНОСНО: Изменение на Приложение №1 към Бюджет на Община Николаево за 2021 година приет с Решение № 200 от 25.02.2021 година на Общински съвет Николаево

Мотиви:

Във връзка с наличие на чужди средства на училищата на територията на община Николаево и допусната техническа грешка в преходния остатък на същите, е необходимо да се направят изменения в Приложение № 1.

В преходен остатък на приложение № 1 да бъде променен от 941 675 лв., както следва:

ü  §§ 9501 – 1 011 135

ü  §§ 8803 – (-69 460)

Разликата e в следствие на неотразени средства по §§ 8803 в приложение № 1, които се отразяват по бюджетите на училищата на територията на община Николаево, а в последствие  и в бюджета на Община Николаево за 2021 година.

Крайния резултат, като разликата от двата приходни параграфа остава същия, т. е. 941 675 лева.

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 32, ал. 2 от ЗПФ, Общински съвет Николаево

Р Е Ш И:

 

Изменя Приложение № 1 към Бюджет на Община Николаево за 2021 година, приет с Решение № 200 от 25.02.2021 година на Общински съвет Николаево.

                                Приложение №1

 

 

ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

 

 

параграф

Изпълнение 2020г.

Проект 2021 г.

 

І.

Собствени приходи

 

 

 

 

1

Приходи от наем земя

24-06,

2608

2608

 

2

Коопоративен данък

37-02

-78

-78

 

3

други неданъчни приходи

36-00

 

 

 

 

Всичко:

 

2530

2530

 

ІІ.

Взаимоотношения от ЦБ

 

 

 

 

1

Обща допълваща субсидия

31-11

4465697

4645398

 

2

Целеви трансфер

31-20

-202

 

 

3

Трансфер за у-ци и ВВ,пенсион.

31-28

41777

 

 

4

Трансфер за избори и др.

61-01

286858

 

 

5

Трансфер за ПВЗ

61-05

78546

 

 

6

Предоставени трансфери

62-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Времено съхр.средства

88-03

69460

-69460

 

 

 

 

 

 

 

12

преходен остатък на 31.12.2020

95-01

470 076

         1011135

 

13

преходен остатък на 31.12.2020

95-07

-671 675

 

 

 

 

4745597

5589603

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

отсъства

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– няма

  

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ        /П/

Председател Общински съвет-Николаево

--------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

214

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.03.2021 г. с Протокол № 21

 

ОТНОСНО: Критерии за определяне на общини с финансови затруднения при изпълнение на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз

Мотиви:

На база на резултатите от анализа и оценката на финансовото състояние на общината, извършени до 10.03.2021 година – към 31.12.2020 година – е установено:

ü  че при изпълнение на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, наличните към края на 2020 г. задължения към доставчици в отчетна група „Сметки за средства от Европейския съюз“ надвишават 50 на сто от отчетените към края на 2020 годината разходи по бюджета на общината;

ü  както и че не са налице условията по чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ.

Крайно кредитно салдо на сметка 4010 в отчетна група „Сметки за средства от Европейския съюз“ от оборотната ведомост към 31.12 2020 г. е 4 255 913,30 лева. Салдото се формира от три проекта:

Ø  „Реконструкция на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Николаево“ – 3 128 509,39 лева;

Ø  „Реконструкция и ремонт на „ОУ Св. Св. Кирил и Методий“ и прилежащото пространство“ – 915 190,07 лева;

Ø  „Изграждане на улично осветление с използване на слънчева енергия в община Николаево“ – 212 213,84 лв.

Размер на отчетените разходи по бюджета на общината към 31.12. 2020 г. е 6 337 364 лева.

От гореизложеното следва, че при изпълнение на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, наличните към 31.12.2020 г. задължения към доставчици в отчетна група „Сметки за средства от Европейския съюз“ са 67,10 % от отчетените към 31.12.2020 годината разходи по бюджета на общината. Задължения към доставчици в отчетна група „Сметки за средства от Европейския съюз“ са натрупани в следствие на получени фактури за окончателно плащане при приключване на проектите: „Реконструкция на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Николаево“ и „Реконструкция и ремонт на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и прилежащото пространство“, за които имаме подадени квитанции за прием на Заявки за плащане от Регионална Разплащателна агенция № 09, Хасково, както следва:

Ø  За проект „Реконструкция на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Николаево“:

*      Номер на заявка за окончателно плащане е 24/07/2/0/00785/3/01 от 14.12.2020 година;

*      Номер на заявка за окончателно плащане на ДДС е 24/07/2/0/00785/3/01/DDS/01 от 14.12.2020 година.

Ø  За проект „Реконструкция и ремонт на „ОУ Св. Св. Кирил и Методий“ и прилежащото пространство“:

*      Номер на заявка за окончателно плащане е 24/07/2/0/00826/3/01 от 26.02.2021 година;

*      Номер на заявка за окончателно плащане на ДДС е 24/07/2/0/00826/3/01/DDS/01 от 26.02.2021 година.

Към 12.03.2021 година в общината са получени и разплатени средствата по заявките за проект „Реконструкция на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Николаево“, с което Крайно кредитно салдо на сметка 4010 в отчетна група „Сметки за средства от Европейския съюз“ намаля с 3 128 509,39 лева. Същото очакваме и по проект „Реконструкция и ремонт на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и прилежащото пространство“.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 93 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 година, както и Методически указания по прилагането на чл. 93 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година, във връзка с чл. 130а, ал. 1 от Закон за публичните финанси, както и във връзка с изложената информация – считам че няма условия за определяне на „община с финансови затруднения“, Общински съвет Николаево

Р Е Ш И:

 

Във връзка с гореизложеното не предлагам да бъде открита процедура по финансово оздравяване на Община Николаево.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

отсъства

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ    /П/

Председател Общински съвет-Николаево

------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

215

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.03.2021 г. с Протокол № 21

 

ОТНОСНО: Удължаване на срока на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ)

Мотиви:

Община Николаево е партньорска организация по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“. На 09.02.2021 г. бе сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-5.001-0009-С01 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Николаево“ между Агенцията за социално подпомагане и Община Николаево със срок до 27.04.2021 г.

Операция тип 001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ има за цел да надгради дейностите по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“, като осигури подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна на хората, които се нуждаят от социална закрила в най-висока степен. Тя следва и прилага принципите и механизмите за изпълнение на операциите от тип 3 по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, като се фокусира върху лицата, засегнати в най-голяма степен от последиците от кризата.

На 04.01.2021 г. стартира предоставянето на топъл обяд за 350 потребители от Община Николаево. Към 15.03.2021 г. общият брой на обхванатите лица вече е 356. Топлият обяд се предоставя в работните дни от месеца и включва супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт.

В условията на извънредна ситуация предоставянето на топъл обяд се оказа значима помощ за най-бедните и уязвими лица от Община Николаево при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Целевите групи, допустими по тази операция са:

1.      Лица без доходи или с доходи под линията на бедност- хора, които са в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната; хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;

2.      Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и без близки, които да им окажат подкрепа;

3.      Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и които в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Допустимите видове дейности по Операция „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ са:

1.        Определяне на целевите групи.

2.        Приготвяне на топъл обяд.

3.        Предоставяне на топъл обяд.

4.        Реализиране на съпътстващи мерки.

Съпътстващите мерки се изразяват в индивидуално консултиране и съдействие на крайните потребители на топъл обяд, съобразно личните им нужди за възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината; за ползване на административни общински услуги, за здравословно и балансирано хранене, консултиране за изискванията, свързани с противоепидемичните мерки; както и други форми на индивидуална подкрепа, съдействие и консултиране в отговор на конкретно възникнали нужди и проблеми.

През месец февруари 2021 г. Агенцията за социално подпомагане, в качеството си на Управляващ орган чрез Дирекция МСПЕИ, обяви промени в условията за кандидатстване, които касаят удължаване на срока за предоставяне на топъл обяд до 30.09 2021 г. вкл.

За да може Община Николаево да предприеме действия за удължаване на срока на предоставяне на топъл обяд по процедура BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ е необходимо прилагане на Решение на Общински съвет Николаево за удължаване на срока на договор BG05FMOP001-5.001-0009-С01 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Николаево“.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Изискванията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ Версия 2, Общински съвет Николаево

Р Е Ш И:

1.Дава съгласие Община Николаево да кандидатства за удължаване на срока на договор BG05FMOP001-5.001-0009-С01 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Николаево“ до 30.09.2021 г. 

2.Дава съгласие за определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

отсъства

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

Общински съвет гласува с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ   /П/

Председател Общински съвет-Николаево

-----------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

216

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.03.2021 г. с Протокол № 21

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Маргарита Неделчева Дескова от гр. Николаево сумата от 200 /двеста/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

отсъства

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– няма

 ЮСЕИН ЮСМЕНОВ     /П/

Председател Общински съвет-Николаево

--------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

217

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.03.2021 г. с Протокол № 21

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Мария Нейкова Вълчева от гр. Николаево сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

отсъства

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ    /П/

Председател Общински съвет-Николаево

--------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

218

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.03.2021 г. с Протокол № 21

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Марийка Димитрова Рашева от гр. Николаево сумата от 200 /двеста/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

отсъства

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ    /П/

Председател Общински съвет-Николаево

-------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

219

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.03.2021 г. с Протокол № 21

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Марийка Колева Стоянова от гр. Николаево сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

отсъства

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ    /П/

Председател Общински съвет-Николаево

----------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

220

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.03.2021 г. с Протокол № 21

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Митко Асенов Йорданов от с. Нова махала, общ. Николаево сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

отсъства

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ  /П/

Председател Общински съвет-Николаево

----------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

221

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.03.2021 г. с Протокол № 21

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Мария Кънчева Митева от гр. Николаево сумата от 100 /сто/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

отсъства

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ  /П/

Председател Общински съвет-Николаево

------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

222

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.03.2021 г. с Протокол № 21

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Стоян Асенов Асенов от гр. Николаево сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

отсъства

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– няма

 ЮСЕИН ЮСМЕНОВ   /П/

Председател Общински съвет-Николаево

----------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

223

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.03.2021 г. с Протокол № 21

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Николина Атанасова Асенова от с. Нова махала сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

отсъства

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– няма

 ЮСЕИН ЮСМЕНОВ   /П/

Председател Общински съвет-Николаево

-------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

224

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.03.2021 г. с Протокол № 21

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Станка Алексиева Асенова от с. Нова махала, общ. Николаево сумата от 400 /четиристотин/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

отсъства

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ      /П/

Председател Общински съвет-Николаево

-------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

225

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.03.2021 г. с Протокол № 21

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се да се отпусне еднократна помощ на Михаил Стефанов Иванов от с. Елхово, общ. Николаево сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

отсъства

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ  /П/

Председател Общински съвет-Николаево

-----------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

226

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.03.2021 г. с Протокол № 21

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Николаево пред Фонд «Социална закрила» с проектно предложение «Закупуване на ново обзавеждане и оборудване за ЦСРИ гр. Николаево» и осигуряване на съфинансиране по проекта

Мотиви:

Фонд „Социална закрила” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика, създаден на основание чл. 25 от Закона за социално подпомагане и финансира проекти, свързани със социалното включване и подобряване качеството на живот на определени целеви групи. Средствата по Фонд „Социална закрила” се разходват за:

1.социални помощи;

2.целеви социални програми и проекти в областта на социалното включване;

3.проекти в подкрепа за осъществяването на социалната дейности/или за постигане на социалните цели на социални предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия;

4.изследвания и разработване на нормативна база в сферата на социалното подпомагане – не повече от 2 на сто от годишния бюджет на фонда;

5.придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база;

6.изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги;

7.издръжка на дейността на фонда – не повече от 5 на сто от набраните средства.

За финансиране от фонд „Социална закрила” могат да кандидатстват общини и български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица; физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.

Средствата се отпускат само след изчерпване на всички нормативно определени възможности.

С решение на Управителния съвет се отпускат финансови средства в рамките на една календарна /бюджетна/ година.

След утвърждаване на бюджета на Фонд „Социална закрила“ от министъра на труда и социалната политика Управителният съвет на фонда взема решение за откриване на процедура за набиране на предложения за финансиране, приема критерии за оценка на проектите и определя предназначението на социалните помощи, както и целевите групи, на които ще бъдат отпуснати.

Със Заповед №РД01-4/12.01.2021 г. на председателя на УС на Фонд „Социална закрила“ бе одобрено Обявление за откриване на процедура за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонд „Социална закрила“ през 2021 г. Проектните предложения ще бъдат в следните направления:

1.      Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“.

2.      Компонент 2 „Подкрепа за осъществяването на социалната дейност и/или за постигане на социалните цели на социални предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия“.

 

Общият финансов ресурс по отделните компоненти е следният:

1.      Общ финансов ресурс по Компонент 1 – до 1 200 000 лв;

2.      Общ финансов ресурс по Компонент 2 – до 50 000 лв.

Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“ е създаден за подобряване на условията на живот на групи в неравностойно положения чрез обновяване или създаване на подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на социални услуги, както и за подобряване на качеството на реализираните дейности и др. Допустимите кандидати по Компонент 1 са общини и доставчици на социални услуги.

Проектите по Компонент 1 са:

·         За закупуване на оборудване и/или обзавеждане;

·         За строително-монтажни/ремонтни дейности.

Компонент 2 „Подкрепа за осъществяването на социалната дейност и/или за постигане на социалните цели на социални предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия“ е създаден, за да се подкрепят социалните предприятия при изграждане на партньорства, обмяна на опит и популяризиране на добри практики. Допустимите кандидати са социални предприятия, вписани в Регистъра на социалните предприятия.

Председателят на Управителния съвет на ФСЗ със своя заповед определя състава на Комисия за оценка по Компонент 1 и Комисия за оценка по Компонент 2. Проектните предложения по Компонент 1 се оценяват в два етапа:

·         Проверка за съответствие на кандидата и на представения от него проект с условията за получаване на финансиране и наличието на всички изискуеми документи;

·         Оценка на представените проекти съгласно определените критерии за оценка по Приложение 6 „Методика за оценка на проектните предложения по Компонент 1“.

Общата оценка на всяко проектно предложение е сбор от оценките му по отделните критерии. След оценяване и класиране проектните предложения с най-висока обща оценка ще бъдат предложени от Управителния съвет на ФСЗ за одобряване на финансиране.

През 2018 г. в Община Николаево бе разкрита като държавно делегирана дейност социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с капацитет 20 места. Това стана със Заповед №РД01-1054 от 25.05.2018 г. на изпълнителния директор на АСП.

Към дата 01.03.2021 г. реалният брой потребители е 73 души. Налице е тенденция към непрекъснато нарастване на желаещите да ползват услугите на ЦСРИ, като и включване на деца-потребители. Това, както и сложната епидемична ситуация в страната поради разпространението на COVID-19, налага необходимост от оптимизиране на работния процес чрез разширяване на разнообразието на предоставяните услуги и предприемане на мерки за осигуряване на безопасна среда за работещите и потребителите на социалната услуга.

Община Николаево подготвя проектно предложение „Закупуване на ново обзавеждане и оборудване за ЦСРИ гр. Николаево“, с което да кандидатства за финансиране пред Фонд „Социална закрила“. Съгласно проектното предложение се предвижда закупуването на следното оборудване и обзавеждане:

·         За медицинска рехабилитация: колело комбинирано за раздвижване на горни и долни крайници, степер, масажен стол, уред за раздвижване на китка и пръсти, уред за рехабилитация на китка и предмишница, гребен тренажор с лежанка, кростренажор, топки за терапия, велоергометър, гири, апарат за ултразвукова терапия и белодробен тренажор;

·         За улеснен достъп на лица със затруднения в придвижването – платформен лифт за вътрешни стълби, подвижна рампа за инвалидна количка, комбиниран стол за баня и тоалет, инвалидна количка, крачеща проходилка, триопорен бастун;

·         За организация на работата – климатици /за подмяна на неработещи такива/, мултифункционално устройство, лаптопи, машина за калцуни, сензорен дозатор за дезинфектант, диспенсър станция за дезинфектант, ;

·         За групова работа - лаптоп, проектор и екран за прожектиране, тонколони, комплект за обучение по система Монтесори.

 

Проектът ще допринесе за адекватен отговор на потребностите на целевите групи, посредством осигуряване на качествени и безопасни социални услуги. С реализирането му се цели допълване и модернизация на уредите в рехабилитационната зала за по-ефективно справяне с последиците от различните здравословни проблеми. По този начин ще се осигури спокойно ежедневие и независим пълноценен живот на ползвателите на социалната услуга.

Проектът носи ефект и по отношение на ангажираните лица по предоставяне на социалните услуги. Работещите ще се обезпечат с по-добри и безопасни условия на труд.

Освен това чрез проекта се реализират икономии на средства от общинския бюджет, които да бъдат насочени към други дейности, свързани с повишаване качеството на предоставяните услуги.

Срокът за кандидатстване с проекти по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“ е до 17.30 ч. на 31.03.2021 г.

Общият бюджет на проектното предложение е 29 851,00 лв.

Съгласно Формуляр за кандидатстване /Приложение 1а към Обявление за набиране на проектни предложения 2021 г./ се изисква „Размер на собствения принос” /Раздел I, т.5/, т.е. размер на собствените финансови средства, с които кандидатът ще участва - в лева, с включено ДДС и процентно минимум 10% от общия бюджет.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.      Дава съгласие Община Николаево да кандидатства с проектно предложение Закупуване на ново обзавеждане и оборудване за ЦСРИ гр. Николаево пред Фонд Социална закрила;

 

2.      Дава съгласие Община Николаево да предостави собствени финансови средства в размер на 16,5 % от общия бюджет, което е 4925,42 лв /с вкл. ДДС/, като средствата ще бъдат осигурени от бюджета на Община Николаево за 2021 г.

3.      Възлага на Кмета да подготви и внесе проектно предложение, окомплектовано с изискуемите документи съгласно правилата на Фонд „Социална закрила”.

 

4.      Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

отсъства

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ   /П/

Председател Общински съвет-Николаево