Обява на СНЦ "МИГ - Мъглиж, Николаево"

Обява на СНЦ "МИГ - Мъглиж, Николаево" image


О Б Я В А

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-МЪГЛИЖ, НИКОЛАЕВО“

със седалище гр. Мъглиж, пл. „Трети март“ № 32, ет. 1

при спазване на изискванията на Условия за допустимост на местните инициативни групи за програмен период 2023 – 2027 г., съгласно нормативни актове свързани с прилагането на подхода ВОМР, обявява процедура за подбор на: Реф. №  ИД-1 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, Реф. №  Е-2 Експерт по прилагане на стратегията за ВОМР

Подборът се извършва на два етапа: по документи и събеседване (интервю).

Само кандидати, чийто документи са одобрени и отговарят на изискванията, ще бъдат допуснати и поканени на събеседването.

I. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР  – Отговаря за цялостния процес на прилагане и финансово управление на стратегията за ВОМР.

Основни изисквания:

 • Завършено висше образование, най-малко степен „магистър“;
 • Общ трудов стаж най-малко 5 години;
 • Управленски опит най-малко две години;
 • Опит в управление и мониторинг на проект, програма или стратегия със стойност над 200 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори.
 • Компютърна грамотност –Windows, MS Office, Internet;
 • Добро познаване на Европейско законодателство и всички нормативни актове, обуславящи нейното прилагане.
 • Комуникативност и способност за работа в екип;
 • Аналитично мислене, организираност и отговорност;

Необходими документи:

 • Мотивационно писмо;
 • Подробна автобиография ( СV);
 • Актуална снимка;
 • Диплом за завършено образование;
 • Копие от документи доказващи професионален стаж – трудова и/или осигурителна книжка, договори с възложители и други;
 • Копие от документи, доказващи наличието на управленски опит, включително опит в управление на финансови средства за реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 200 000 лв.;
 • Копия от удостоверения или сертификати за завършени курсове ( ако има такива).

 

II. ЕКСПЕРТ ПО ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА  – Отговаря за обработката на документите, свързани с дейността на МИГ, логистиката  на офиса. Подпомага останалите членове на екипа на МИГ в изпълнение на техните задължения.

 

Основни изисквания:

 • Завършено висше образование, най-малко степен бакалавър;
 • Общ трудов стаж най-малко две години;
 • Опит в управление и мониторинг на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори.
 • Компютърна грамотност –Windows, MS Office, Internet;
 • Добро познаване на Европейско законодателство и всички нормативни актове, обуславящи нейното прилагане.
 • Комуникативност и способност за работа в екип;
 • Аналитично мислене, организираност и отговорност.

Необходими документи:

 • Мотивационно писмо;
 • Подробна автобиография ( СV);
 • Актуална снимка;
 • Диплом за завършено образование;
 • Копие от документи доказващи професионален стаж – трудова и/или осигурителна книжка, договори с възложители и други;
 • Копия от удостоверения или сертификати за завършени курсове ( ако има такива);

Договорите с одобрените лица за съответните длъжностни позиции ще бъдат сключени след одобрението на Стратегията за ВОМР на „МИГ – Мъглиж, Николаево“ - индикативно месец май юни 2024 г.

Изпълнението на Стратегията за ВОМР ще започне след одобрение от страна на МЗХ и подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ.

Документите се приемат на адрес: град Мъглиж, пл. „Трети март” № 32, в запечатан непрозрачен плик, на който са отбелязани името на получателя – „МИГ-Мъглиж, Николаево“, със съответния референтен номер за длъжността.

Краен срок за подаване на документите: 25.09.2023 г.

За документи, изпратени по пощата важи датата на получаването им на мястото за набиране на документите, а не дата на пощенското клеймо.