Дата, час и място за провеждане на конкурса за длъжността Директор дирекция „Общински дейности и устройство на територията" и главен строителен инженер в Общинска администрация Николаево

Дата, час и място за провеждане на конкурса за длъжността Директор дирекция „Общински дейности и устройство на територията" и главен строителен инженер в Общинска администрация Николаево image

ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

 

за длъжността Директор дирекция „Общински дейности и устройство на територията" и
 главен строителен инженер в Общинска администрация Николаево - обявление на основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители:
 
Допуснатият кандидат, в срок до 12.00 часа на 20.09.2023 г., трябва да представи на конкурсната комисията концепция за стратегическо управление на тема „Организация, ръководство и управление на процесите в дирекция „Общински дейности и устройство на територията на Общинска администрация Николаево, гарантиращи реализирането на краткосрочните, дългосрочните и стратегически цели, поставени пред Община Николаево, разгледани през призмата на дирекцията“, изписана във формат А4 до 15 стандартни машинописни страници. Концепцията да бъде входирана в горецитирания срок в деловодството на Общинска администрация Николаево – на адрес гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 9, ет. 3, стая 8
 
Защитата на концепцията ще се проведе на 21.09.2023 г. от 10,00 часа в стая № 4 на втори етаж в сградата на Общинска администрация Николаево – на адрес гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 9. На защитата кандидатът трябва да носи със себе си и да представи на комисията документ за самоличност.
 
При успешно приключила защита на концепцията за стратегическо управление, кандидатът, трябва да се яви на същата дата – 21.09.2023 год., от 13.00 часа в стая № 4 на втори етаж в сградата на Общинска администрация Николаево – гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 9, за провеждане на интервю.
 
Председател на конкурсната комисия:
 
ИВАН ПАВЛОВ
Зам.-кмет ФОД на Община Николаево