Обява за инвестиционно предложение за "Изграждане на предприятие за преработка на риба и производство на рибни продукти с капацитет 1 т. за денонощие"

В Общинска администрация Николаево е депозирано писмо вх. № 13-00-2 / 13.01.2021 г. от РИОСВ - Стара Загора за постъпило уведомление за инвестиционно предложение от "Тунджа-73" ЕООД.

В изпълнение разпоредбата на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда, Община Николаево обявява настоящото инвестиционно предложение за "Изграждане на предприятие за преработка на риба и производство на рибни продукти с капацитет 1 т. за денонощие" в имот № 51648.501.780.

Повече информация - в прикачените файлове по-долу.