Проект за изменение и допълнение на Наредба № 6 за определяне на местните данъци на Община Николаево - за обществено обсъждане

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 6

за определяне  на  местните данъци на Община Николаево,

приета с Решение на ОбС Николаево от 2008 г.

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 26, ал. 4 от същия закон, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 13.01.2021г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба № 6 за определяне на местните данъци на Община Николаево, съгласно измененията на чл. 55, ал. 12 от ЗМДТ. Предложенията могат да бъдат депозирани в срок до 13.02.2021 г., включително, на адреси

-          гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 9, ет. 3, стая 8 – в деловодството на Община Николаево, стая № 8

-          гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 11 – в Центъра за административно обслужване, стая 2,

както и на следния електронен адрес: director_fsdmp@nikolaevo.net   

 

МОТИВИ

 

към проект за изменение и допълнение на Наредба № 6

за определяне  на  местните данъци на Община Николаево,

приета с Решение на ОбС Николаево през 2008 г.

 

 Причини, налагащи изменението: Изменение в чл. 55, ал. 12 от Закона за местните данъци и такси, обнародвано в ДВ, брой 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., и възникнала необходимост от въвеждане на данък за четириколесни превозни средства за община Николаево.

 

 

 Цели, които се поставят: Съответствие на Наредба № 6 за определяне  на  местните данъци на Община Николаево, със разпоредбите на Закона за местните данъци и такси, частност с чл. 55, ал.12 от ЗМДТ, и събираемост на дължимите данъци

 

            Наредба № 6 за определяне  на  местните данъци на Община Николаево е приета с Решение на ОбС Николаево от 2008 г. Чл. 41, ал. 12 от нея регламентира стойността на данъка за моторни шейни, който е определен в размер на 100,00 лв., съгласно чл. 55, ал. 12 от ЗМДТ, действал тогава.

            В ДВ, брой 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., чл. 55, ал. 12 на ЗМДТ е изменен, като към разпоредбата на същия се добавя и данъка върху четириколесните превозни средства, стойността на който е определена в границите от 30,00 лв. до 150,00 лв. Това изисква подзаконовите нормативни разпоредби да бъдат приведени в съответствие с разпоредбите на ЗМДТ, което налага актуализиране на Наредба № 6 на ОбС Николаево. Предложението е за намаляване данъка за моторните шейни от 100,00 на 60,00 лв. и определяне на данък за четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.

                       

 

Проект

за изменение и допълнение на Наредба № 6

за определяне  на  местните данъци на Община Николаево, съгласно изменението на чл.55, ал.12  от ЗМДТ

 

§ 1. Чл. 41, ал. 12 се изменя и допълва, както следва:

                        „Чл. 41. (12) Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013, е в размер на 60,00 лв.“

           

Проектът за изменение и допълнение е качен и в сектор "Общински съвет", раздел "Проекти на нормативни актове"