Обява за набиране на персонал по проект BGLD-2.003-0003 - 2 бр. психолози

О Б Я В А

по проект BGLD-3.002-0023 „Хъб за комплексни интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в общините Мъглиж и Николаево“, процедура BGLD-3.002  „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021

 

Община Николаево, в качеството си на бенефициент и работодател по проект BGLD-3.002-0023 „Хъб за комплексни интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в общините Мъглиж и Николаево“, обявява конкурс за заемане на свободни длъжности за пряка работа с целевата група по проектните дейности, изпълнявани по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021.

 

Свободни позиции:

1.    „Психолог“ – 2 бр., трудово правоотношение, 8 месеца (32- часа месечно)

Изисквания: Завършено висше образование. Предимство на кандидатите дават придобити:

-       Умения за работа в екип;

-       Добри комуникативни умения;

-       Работа с текстообработващи програми и интернет;

-       Да притежава добра компютърна грамотност и технически умения;

-       Да притежава емоционална интелигентност и умения за приемане на обратна връзка;

-       Да притежава умения за работа в екип

Кандидатите следва да подадат заявление в свободен текст, данни за контакт и придружаваща документация, доказваща съответствие с изискванията по отделните длъжности въз основа на опит и/или квалификация/образование.

 

Документите могат да бъдат представени лично в Общинска администрация гр. Николаево. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване тип „интервю“, след което комисията ще обяви окончателен списък на избраните кандидати.

 

Дата на обявата:                                         23.08.2023 г.

Краен срок за кандидатстване:               29.08.2023 г.

 

 

Съдържанието на документа отразява мненията единствено

на своите автори и Програмният оператор на Програма “Местно развитие, намаляване на

бедността и подобрено включване на уязвими групи” не носи отговорност за начина на употреба

на информацията, съдържаща се в документа”