Обява за подбор за длъжност \" Управител\" на Център за социална рехабилитация и интеграция.

Във връзка с разкриване на нова социална услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция”  и  с оглед спазване на изискванията, заложени в глава IV, т.5 от Процедурата за набиране и подбор на персонал в център за социална рехабилитация и интеграция,  Общинска администрация Николаево – община Николаево, Област Стара Загора, гр. Николаево, ул. „Г.Бенковски” №9,

 

О Б Я В Я В А

ПОДБОР ЗА :

 

І. Свободна позиция за длъжност  – Управител/социален работник на „Център за социална рехабилитация и интеграция” за едно лице , назначено на пълно работно време

1.      Наименование на работодател: Община Николаево;

2.      Място на работа : гр. Николаево, ул. „Република” №3 по трудово правоотношение.

ІІ. Кратко описание на длъжността:

-        Организиране, управление и контрол върху качеството на предоставяната социална услуга ЦСРИ,  съгласно ЗСП, ППЗСП, Методика на ЦСРИ.

-        Анализиране на резултатите от предоставяната социална услуга, дефиниране на проблемите при реализирането й, оценяване на рисковете и разработване на предложения и насоки за бъдещо развитие.

-        Социалният работник комуникира с  лицата с увреждания и семействата им.

-        Социалният работник отговаря за опазване живота и здравето на лицата с увреждания, оказва подкрепа и грижа, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции и НПО, образователни и други институции, установява и поддържа връзка със семейства и близки, местна общност.

-        Участва в изработването на  индивидуални планове, в мултидисциплинарен екип, в преразглеждането на плана на всеки 12 месеца. Работата се извършва при спазване на стандартите за предоставяне на социални услуги за лица с увреждания и съгласно утвърдена Методика за предоставяне на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция.

ІІІ. Изисквания за заемане на длъжността:

1.      Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.            Минимални изисквания за заемане на длъжността; :

·        Образователно-квалификационна степен – бакалавър или магистър; професионална област – педагогика, психология, социални дейности или административно-здравен мениджмънт;

·        професионален опит – минимум 1 година работа в сферата на социалните услуги или друга сходна сфера

1.2.            Специфични изисквания за заемане на длъжността:

·        Представяне на разработена програма за работа на социалната услуга ЦСРИ – гр. Николаево

·        Познаване на нормативните документи, касаещи предоставянето на социални услуги – Закон за социално подпомагане, Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане, Закон за интеграция на хората с увреждания, Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания, Методика на ЦСРИ, Тарифа за таксите, Наредбата за критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги за деца;

·        Познаване на трудовото законодателство;

·        Компютърни умения;

·        Лични качества – лидерски умения, умения за работа в екип; ориентация към резултати, мотивация за работа,  комуникативност, отговорност,  всеотдайност, психологическа нагласа за работа с хора с увреждания.

ІV. Начин на провеждане:

  1. Първи етап е подбор по документи.
  2. Втори етап интервю.

V. Необходими документи за кандидатстване:

1.      Заявление за участие в конкурс /по образец/;

2.      Мотивационно писмо;

3.      Автобиография – европейски формат.

4.      Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност;

5.      Копия от документи за придобита допълнителна квалификация;

6.      Копия от документите удостоверяващи, продължителността на професионалния опит или придобит ранг (при наличие на такъв);

7.      Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни /по образец/.

VІ. Място и срок за подаване на документите:

Документите за участие в конкурса се приемат всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа в сградата на община Николаево, Област Стара Загора, гр. Николаево, ул. „Г.Бенковски” №9, ет. 3, ст. №8 „Деловодство”.

Кандидатите подават необходимите документи за участие в конкурса – лично или чрез упълномощено за това лице с нотариално заверено пълномощно.

При подаване на документите кандидатите се запознават с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

VІІ. Лице за контакти:

            Илияна Кишева – ст. експерт ПП

            Телефон за контакти: 04330 2040

VІІІ. Краен срок за подаване на документите – 28.06.2018 г.

ІХ. Основната месечна заплата за длъжността  от 650 лв до 950 лв.