Обявление - публичeн търг с явно наддаване

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

по Заповед № 282 / 11.10.2018 г.

 

На основание Заповед № 282 / 11.10.2018 г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публичен търг с явно наддаване както следва:

 

 А/  Отдаване под наем на следния общински имот:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 51648.1.733 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка едно точка седемстотин тридесет и три), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за гр. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-37 / 10.07.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 22 268 кв.м. (двадесет и две хиляди двеста шестдесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Рибарник; категория на земята: IХ  (девета); номер по предходен план: 000733 в землището на гр. Николаево, общ. Николаево.,при съседи: 51648.1.116; 51648.1.1131; актуван с Акт за частна общинска собственост № 3 / 06.06.2012 г.

 

Начална тръжна цена за отдаване под наем на имота 423,09 лв. (четиристотин двадесет и три лева и девет стотинки).

 

ІІ.  Търговете ще се проведат на 19.11.2018 г., както следва:

 

-         търгът по раздел І-А, точка  1 – 10:00 часа

 

в сградата на Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 9, ІІ-ри етаж, Заседателна зала.

 

III. Депозит за участие във всеки един от търговете – 10 % от обявената начална тръжна цена, се внася в касата на Община Николаево в срок до 12.11.2018 г.

 

IV. Тръжни документи се закупуват в срок 12.11.2018 г., в стая № 1 в сградата на Общинска администрация Николаево всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, срещу заплащане на невъзстановими 30,00 лв. (тридесет лева), внесени в касата на Община Николаево или по сметка BIC – UNCRBGSF – Уникредит Булбанк АД, клон Казанлък; IBAN – BG18 UNCR 9660 8484 1132 13, код за вид плащане – 44 70 00.

V. Оглед на имотите – всеки работен ден от 8.00 до 13.00 часа срещу документ за платена тръжна документация. 

 

VI. Заявленията за участие в търговете се подават в стая № 1 в сградата на Общинска администрация Николаево, запечатани в непрозрачен плик, като краен срок за подаването им е 16.11.2018 г., 16:30 часа.

       

            За справки: Служба „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Николаево, стая 1, тел. 04330 / 20-40