Обявление за изготвен проект за обект „Реконструкция на външен водопровод с.Едрево от БПС до НВ V = 120 куб.м. “ - II и III етап от точка В6 до НВ V = 120 куб.м. - строеж първа категория

Обявление за изготвен проект за обект „Реконструкция на външен водопровод с.Едрево от БПС до НВ  V = 120 куб.м.  “ -  II и III  етап от точка В6 до НВ  V = 120 куб.м.  - строеж  първа категория image

                                                                                                   О Б Я В Л Е Н И Е

Община Николаево, обл. Стара Загора обявява на всички заинтересовани граждани, че е изработен проект за обект „Реконструкция на външен водопровод с.Едрево от БПС до НВ  V = 120 куб.м.  “ -  II и III  етап от точка В6 до НВ  V = 120 куб.м.  - строеж  първа категория

Възложител : Община Николаево ЕИК  123116940,  с адрес и седалище на управление гр. Николаево, община Николаево, обл. Стара Загора,  ул. „Георги Бенковски“ №9, представлявана от Николай Дончев Кънев – кмет на община Николаево,

в ПИ 51648.25.53; 51648.25.54; 51648.25.55; 51648.25.56; 51648.25.57; 51648.25.58; 51648.25.59; 51648.25.60; 51648.25.61; 51648.25.62; 51648.25.63; 51648.25.67;  51648.25.147; 51648.25.156   по КК на гр.Николаево и ПИ 27070.1.145; 27070.1.79; 27070.3.12; 27070. 3.13; 27070.30.166; 27070.30.7; 27070.4.80; 27070.4.146; 27070.4.81;  27070.4.1; 27070.4.2; 27070.4.32; 27070.4.33; 27070.4.4; 27070.4.5;  27070.4.6; 27070.4.7; 27070.4.8; 27070.8.86; 27070.8.14; 27070.8.15; 27070.8.16; 27070.8.17;  27070.8.18; 27070.16.87; 27070.16.7 ; 27070.16.8; 27070.16.9;  27070.16.44; 27070.16.45;  27070.16.11; 27070.16.12 27070.16.13; 27070.16.14;  27070.16.15; 27070.16.16; 27070.16.17; 27070.16.18; 27070.16.19; 27070.16.20; 27070.16.21; 27070.16.22;  27070.16.23; 27070.17.134; 27070.17.9; 27070.17.10; 27070.17.11; 27070.17.12; 27070.17.78; 27070.18.251; 7070.18.258; 27070.18.119; 27070.28.98;  27070.32.127;  27070.32.126;  27070.37.118; 27070.37.409; 27070.37.6 ; 27070.37.7; 27070.501.99;  27070.501.506; 27070.50.13;  27070.50.14; 27070.55.141; 27070.55.15; 27070.55.142; 27070.55.50; 27070.55.49 по КК на с.Едрево.

 Всички заинтересовани  лица,  чийто имоти попадат в границите на проекта,  могат да се запознаят с проекта в сградата на Центъра за административно обслужване към Общинска администрация Николаево, стая № 1,  всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 часа  от 30.03.2021 г. до 12.04.2021 г. включително. Там могат да подадат писмени становища и възражения по проекта.


НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево