Обявление за изработен проект за санитарно-охранителна зона /СОЗ/ на водовземна система /ВС/ „Зимница“

Обявление за изработен проект за санитарно-охранителна зона /СОЗ/ на водовземна система /ВС/ „Зимница“ image

Община Николаево, обл. Стара Загора обявява на всички заинтересовани граждани, че е изработен  проект за санитарно-охранителна зона /СОЗ/ на водовземна система /ВС/ „Зимница“, съставена от 28 бр. ЕТК, разположени както следва: 18 бр. в лявата и 10 бр. в дясната тераса на река Тунджа при с.Елхово, общ. Николаево и с.Нова махала, общ. Николаево, обл.Стара Загора за питейно-битово водоснабдяване на гр.Стара Загора, с оператор В и К Стара Загора.
В периода от 19.10.2020 г. до 19.11.2020 г. включително, всички заинтересовани лица, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителен режим в пояси II  и  III, могат да се запознаят с проекта в сградата на Центъра за административно обслужване на Община Николаево - с адрес гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 11, стая № 1, всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 часа. Там могат да подадат писмени становища и възражения по проекта, които ще бъдат изпратени в Басейнова дирекция ИБР Пловдив.

Общинска администрация Николаево