Покана за заседание на ОбС Николаево, насрочено за 20.10.2020 г.

Покана за заседание на ОбС Николаево, насрочено за 20.10.2020 г. image

Изх. № 05-00-246/16.10.2020  г.                                        

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 67, ал. 2 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево

 

С В И К В А М:

 

Закрито заседание на Общински съвет-Николаево на 20.10.2020 г. /вторник/ от 10.00 ч. в малката зала на НЧ „Васил Левски 1923“ гр. Николаево, без участие на гости и граждани, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

             1.Докладна записка с вх. №27-00-245/16.10.2020 г. Относно: Изменение на Решение №119/30.06.2020 г. на Общински съвет Николаево за освобождаване и изразходване на средства по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и приемане на ново решение относно разходването на натрупаните средства от отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, в размер до 200 000,00 лв. (двеста хиляди лева), за закупуването от Община Николаево на един брой нов сметосъбиращ автомобил

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Мариана Драгнева, гл. специалист „ЗЕОЧ“

 

 

             2.Точка „Разни“.

 

 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ

          Председател на Общински съвет Николаево