Предложение за работа - удължен срок

Предложение за работа - удължен срок image

Община Николаево търси да назначи лице с опит в провеждането на процедури по Закона за обществени поръчки. Желаещите следва да подадат заявление (по образец) до кмета на Община Николаево, придружено от автобиография, диплом за завършено образование и други документи, доказващи умения и компетентности. Заявленията с приложените документи се подават в деловодството на Община Николаево на адрес гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 9, ет. 3, стая 8, в срок до 13.11.2020 г. включително.
Образецът на заявлението е публикуван по-долу.