Обявление за изработен ПУП-ПРЗ за имоти в с. Елхово

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                                                                                                                                                   Община Николаево, обл. Стара Загора,  Дирекция ОДУТ на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани граждани, че е изработен  ПУП- ПРЗ за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за ПИ с идентификатори по КККР на село Елхово, община Николаево  : 48163.3.21; 48163.3.612; 48163.4.1; 48163.4.167; 48163.5.11; 48163.6.1; 48163.7.3; 48163.7.6; 48163.7.11; 48163.7.168; 48163.8.6; 48163.10.10; 48163.10.614; 48163.11.6; 48163.12.14; 48163.12.165. С изменението имотите се сливат в три урегулирани имоти, устройствената зона съгласно ОУП на община Николаево е „Смесена устройствена зона - Смф“, като с ПУП-ПРЗ, същата се запазва и конкретизира в „Смесена обслужващо поизводствена зона-Соп“ и с конкретно отреждане за новообразуваното УПИ І – за животновъдство, кв.97 , УПИ  ІІ –за животновъдство и УПИ ІІІ – „за производствена и складова дейност“  в кв. 97 по плана на с. Елхово.

Трите УПИ са със следните устройствени показатели: Пзастр. ≤ 70 %, Кинт. ≤ 2.2, Позел.- мин. 30 %, височина ≤10 м, начин на застрояване – свободно и паркиране в границата на УПИ. Устройствените показатели са в съответствие с ОУПО.

 

          Възложител: „ПЕНЕЛОПА МИЛК  ООД,  с управител Я. К. Л, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Керамика“ №2.

          Проектът може да бъде разгледан в 14 дневен срок от датата на обявяването в ЦАО към Общинска администрация Николаево на адрес гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 11, стая 103.