Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 27.06.2024 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 27.06.2024 г. image

Изх. № 05-00-170/ 21.06.2024 г.                                        

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 64, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация се

 

С В И К В А

 

Заседание на Общински съвет-Николаево на 27.06.2024 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Николаево, при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Докладна записка с вх. № 27-00-157/20.06.2024 г. Относно: Продажба на имот частна общинска собственост – урбанизирана територия в УПИ, с.Едрево, общ. Николаево, обл. Стара Загора

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на Община Николаево

Докладва: Диана Петкова, мл. експерт „ОС и ИД“

 

 

2. Докладна записка с вх. № 27-00-158/20.06.2024 г. Относно: Продажба на имот частна общинска собственост – урбанизирана територия в УПИ, с.Едрево, общ. Николаево, обл. Стара Загора

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на Община Николаево

Докладва: Диана Петкова, мл. експерт „ОС и ИД“

 

            3.Докладна записка с вх. № 27-00-159/20.06.2024 г. Относно: Продажба на имот частна общинска собственост – урбанизирана територия в УПИ, с.Едрево, общ. Николаево, обл. Стара Загора

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на Община Николаево

           Докладва: Диана Петкова, мл. експерт „ОС и ИД“

 

 

4. Докладна записка с вх. № 27-00-160/20.06.2024 г. Относно: Продажба на имот частна общинска собственост – урбанизирана територия в УПИ, с.Едрево, общ. Николаево, обл. Стара Загора

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на Община Николаево

           Докладва: Диана Петкова, мл. експерт „ОС и ИД“

  

5.Докладна записка с вх. № 27-00-161/20.06.2024 г. Относно: Продажба на имот частна общинска собственост – урбанизирана територия в УПИ с.Елхово, общ. Николаево, обл. Стара Загора

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на Община Николаево

Докладва: Диана Петкова, мл. експерт „ОС и ИД“

 

6. Докладна записка с вх. № 27-00-162/20.06.2024 г. Относно: Продажба на имот частна общинска собственост – урбанизирана територия в УПИ, с.Едрево, общ. Николаево, обл. Стара Загора

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на Община Николаево

Докладва: Диана Петкова, мл. експерт „ОС и ИД“

 

7. Докладна записка с вх. № 27-00-163/20.06.2024 г. Относно: Продажба на имот частна общинска собственост – урбанизирана територия в УПИ, с.Едрево, общ. Николаево, обл. Стара Загора

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на Община Николаево

Докладва: Диана Петкова, мл. експерт „ОС и ИД“

 

8. Докладна записка с вх. № 27-00-164/20.06.2024 г. Относно: Продажба на имот частна общинска собственост – урбанизирана територия в УПИ, с.Едрево, общ. Николаево, обл. Стара Загора

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на Община Николаево

Докладва: Диана Петкова, мл. експерт „ОС и ИД“

 

9. Докладна записка с вх. № 05-00-167/20.06.2024 г. Относно: Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

Вносител и Докладва: Кремена Костова, Председател на временна комисия за изготвяне Правилника за организацията и дейността на ОбС Николаево неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

10. Докладна записка с вх. № 05-00-166/20.06.2024 г. Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Николаево.

 

Вносител: Николай Кънев – Председател Об С Николаево

Докладва: Кремена Костова – Председател на правната комисия

 

11. Докладна записка с вх. № 05-00-169/21.06.2024 г. Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредба № 25 за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и стимули на нуждаещи се лица на територията на Община Николаево.

  

Вносител: Николай Кънев – Председател Об С Николаево

Докладва: Кремена Костова – Председател на правната комисия

 

12. Докладна записка с вх. № 27-00-168/20.06.2024 г. Относно: Промяна в списъка на пътуващи служители за 2024 г. – Приложение № 6, прието с Решение № 40/16.02.2024 г. за приемане на Бюджета на Община Николаево за 2024 г.

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на Община Николаево

           Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

 

13. Докладна записка с вх. № 27-00-165/20.06.2024 г. Относно: Допускане на изключения от минималния брой ученици в паралелка и утвърждаване на маломерни паралелки за учебната 2024/2025 година.

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на Община Николаево

Докладва: Катя Генчева, Ст. експерт Образование, култура, здравеопазване и спорт на Община Николаево

  

НИКОЛАЙ КЪНЕВ /П/

Председател на Общински съвет Николаево

 

Постоянните комисии към Общински съвет-Николаево, ще заседават съвместно на 25.06.2024 /вторник/ от 15,00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Николаево.