Обявление за одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива

ОБЯВЛЕНИЕ 

         Община Николаево, обл. Стара Загора,  Дирекция ОДУТ съобщава  на всички заинтересовани граждани на основание чл. 149, ал.1 от ЗУТ, че със заповед № РД-01-208 / 27.05.2024 г. на кмета на Община Николаево е одобрен изработения КПИИ по чл.150 ал.3 от ЗУТ състоящ се от :

  1: ПУП- ПРЗ   (план за изменение на план за регулация и застрояване)  за  ПИ 27070.48.313, съставляващи  УПИ II-313  в кв.49  по плана на  с. Едрево,  община Николаево, обл. Стара Загора,  изработен на основание чл.150 ал.3 от ЗУТ и

2: Инвестиционен проект за "Фотоволтаична централа с инсталирана мощност -99,55 kWp, и брой на фотоволтаичните панели 181 бр. в ПИ 27070.501.313, съставляващ УПИ II – 313 в кв. 49 по регулационния план на с. Едрево и присъединяване НН  ФЕЦ"

Издадено за обекта е разрешение за строеж № 07/27.05.2024 г. от главния архитект на Община Николаево.   

   Собственик и възложител: „ЕМ ЕМ ПИ“ ООД     

 

  Заповедта подлежи на обжалване пред  Административен съд Стара Загора в 14-дневен срок.