Обявление за одобрен ПУП-ПРЗ и РУП по плана на с. Елхово

ОБЯВЛЕНИЕ

          Община Николаево, обл. Стара Загора,  дирекция ОДУТ съобщава  на всички заинтересовани граждани, че на основание чл. 129 ал.2 от ЗУТ, със заповед № РД-01-428  от 09.12.2022 г. на кмета на община Николаево е одобрен изработения ПУП-ПРЗ и РУП (план за регулация и застрояване, и работен устройствен план) за ПИ 48163.501.477 и ПИ 48163.501.467, съставляващи УПИ VI-466  в кв.20  и  УПИ  VII-467  кв.20  по плана на с. Елхово,  община Николаево, обл. Стара Загора, изработен на основание чл.135 ал.3 от ЗУТ и чл. 134 ал.2 т.6 от ЗУТ.  

             

        Собственик и възложител: Ивелина Стайкова Иванова и Даринка Ганчева Драгова- наследник на Николина Христова Ганчева.

  Заповедта подлежи на обжалване пред  Административен съд Стара Загора в 14-дневен срок от датата на връчването.