Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 21.12.2022 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 21.12.2022 г. image

Изх. № 05-00-297/14.12.2022  г.                                        

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 64, ал. 1 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево се

 

С В И К В А

 

Заседание на Общински съвет-Николаево на 21.12.2022 г. /сряда/ от 11:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Николаево, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Докладна записка с вх. №05-00-293/13.12.2022 г. Относно: изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

                Вносител: Христо Нейков, Председател Об С Николаево

                Докладва: Христо Нейков, Председател на временна комисия по изготвянето на Правилника на Об С Николаево

 

2. Докладна записка с вх. № 27-00-294/13.12.20022 г. Относно: Изменение на Наредба № 9 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Диана Петкова, Директор на дирекция „ФСДМП“

 

                3. Докладна записка с вх. № 27-00-295/13.12.20022 г. Относно: Изменение на Наредба № 9 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, касаещ срока за влизане в сила разпоредбата на чл. 14а, ал. 1 от наредбата, с оглед разпоредбата на чл. 9 от ЗМДТ.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Диана Петкова, Директор на дирекция „ФСДМП“

 

 

4. Докладна записка с вх. № 27-00-280/18.11.20022 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

                Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

                Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

 

                 5. Докладна записка с вх. № 27-00-296/13.12.20022 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

 

6. Точка „Разни“

 

                                                               

 

ХРИСТО НЕЙКОВ

Председател на Общински съвет Николаево