Обявление за одобрен ПУП-ПРЗ по плана на с. Елхово

ОБЯВЛЕНИЕ

 

         Община Николаево, обл. Стара Загора,  дирекция ОДУТ съобщава  на всички заинтересовани граждани  на основание чл. 149  ал.1 от ЗУТ,   че със заповед № РД-01-451/ 21.12. 2022 г.   на кмета на община Николаево     е одобрен    изработения   ПУП- ПРЗ   (план за изменение на план за регулация и застрояване)  за  ПИ 48163.501.237, съставляващ  УПИ VII-237  в кв.90  по плана на   с.Елхово,  община Николаево, обл.Стара Загора,  изработен на основание чл.150 ал.3 от ЗУТ и инвестиционен проект за Фотоволтаична електрическа централа -73,92 kWp  и изграждане на външно кабелно електрозахранване НН  към до ТНН на ТП /БКТП ТП 3 ЕЛХОВО, КЛ/ ВЛ МИЛЕВО, п/ст ДЪБОВО.  Издадено   е за обекта   разрешение за строеж № 23/21.12.20225.12.2022 г. от главния архитект на община Николаево.   

             

Собственик и възложител : „ЕМ ЕМ ПИ“  ЕООД , ЕИК 205275397,  управител Иван Димов Генчев.                                                                          

 

  Заповедта и строителното разрешение подлежат на обжалване пред  Административен съд Стара Загора в 14 дневен срок от датата на връчването.