Обявление за одобрен ПУП-ПРЗ по плана на гр. Николаево

ОБЯВЛЕНИЕ

 

         Община Николаево, обл. Стара Загора,  дирекция ОДУТ съобщава  на всички заинтересовани граждани  на основание чл. 149  ал.1 от ЗУТ,   че със заповед № РД-01-423/ 05.12. 2022 г.   на кмета на община Николаево   е одобрен    изработения   ПУП- ПРЗ   (план за изменение на план за регулация и застрояване)  за  ПИ 51648.48.1284, съставляващи  УПИ IV-1284  в кв.71  по плана на   гр.Николаево,  община Николаево, обл.Стара Загора,  изработен на основание чл.150 ал.3 от ЗУТ и инвестиционен проект за „Фотоволтаична централа -122,515 kWp“ с изграждане на външно кабелно електрозахранване към ТП №9 Николаево.  Издадено   за обекта е  разрешение за строеж № 22/05.12.2022 г. от главния архитект на община Николаево.   

             

Собственик и възложител : „ЕЛ ПАС 21“  ЕООД , ЕИК 206571461 управител Петко Атанасов Сяров.                                                                       

 

  Заповедта подлежи на обжалване пред  Административен съд Стара Загора в 14 дневен срок от датата на връчването.