Обявление за отчуждаване на имоти за проект "Разширение на гробищен парк гр. Николаево" - на вниманието на заинтересованите лица

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственостУВЕДОМЯВАМ:


собствениците на поземлени имоти, отредени за гробище – публична общинска собственост, съгласно действащ Подробен устройствен план - План за застрояване, одобрен с Решение № 281, Протокол № 28/30.09.2021 година на Общински съвет гр. Николаево, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализиране на обект от първостепенно значение: „Разширение на гробищен парк гр. Николаево“, както следва:

 

  1. За поземлен имот с идентификатор  51648.53.861 (незастроен), с площ: 952 кв.м. (деветстотин петдесет и два квадратни метра), местност „Кърталъка“, трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Гробищен парк, по КККР за урбанизираната територия на землище гр. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-1265/22.06.2018 година на Изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 3 441 лв. (три хиляди четиристотин четиридесет и един лева), собственост на:

1.1 „СТОЯНОВИ ММС“ ООД

 

  1. За поземлен имот с идентификатор  51648.53.862 (незастроен), с НТП „Гробищен парк“, с площ 877 кв. м., местност „Кърталъка“, с трайно предназначение на територията: Гробищен парк по КККР за урбанизираната територия на землище гр. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-1265/22.06.2018 година на Изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 3 170 лв. (три хиляди сто и седемдесет  лева), разпределена на собствениците, както следва:

Наследници на Стою Костадинов Алексов

2.1 Христо ** Христов

2.2 Деян **  Димитров

2.3 Росен ** Димитров

  1. За поземлен имот с идентификатор  51648.53.863 (незастроен), с площ: 1104 кв.м. (хиляда сто и четири квадратни метра), местност „Кърталъка“, трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Гробищен парк, по КККР за урбанизираната територия на землище гр. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-1265/22.06.2018 година на Изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 3 991 лв. (три хиляди деветстотин деветдесет и един лева), разпределена на собствениците, както следва:

Наследници на Атанас Христов Атанасов

3.1 Галя ** Петкова

3.2 Светла ** Стоева

3.3 Петър ** Христов

3.4 Недка ** Спирова

3.5 Тодор ** Инджов

  1. За поземлен имот с идентификатор  51648.53.864 (незастроен), с НТП „Гробищен парк“, с площ 915 кв. м., местност „Кърталъка“, с трайно предназначение на територията: Гробищен парк по КККР за урбанизираната територия на землище гр. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-1265/22.06.2018 година на Изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 3308 лв. (три хиляди триста и осем лева), разпределена собствениците, както следва:

Наследници на Костадин Драгнев Димов

4.1 Мария ** Цветкова

4.2 Радка ** Костадинова

4.3 Мария ** Качарова

4.4 Дора ** Ангелова

  1. За поземлен имот с идентификатор  51648.53.865 (незастроен), с НТП „Гробищен парк“, с площ 1045 кв. м., местност „Кърталъка“, с трайно предназначение на територията: Гробищен парк по КККР за урбанизираната територия на землище гр. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-1265/22.06.2018 година на Изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 3778 лв. (три хиляди седемстотин седемдесет и осем лева), разпределена на собствениците, както следва:

Наследници на Костадин Драгнев Димов

5.1 Мария ** Цветкова

5.2 Радка ** Костадинова

5.3 Мария ** Качарова 

5.4 Дора ** Ангелова

 

  1. За поземлен имот с идентификатор  51648.53.867 (незастроен), с НТП „Гробищен парк“, с площ 1141 кв. м., местност „Кърталъка“, с трайно предназначение на територията: Гробищен парк по КККР за урбанизираната територия на землище гр. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-1265/22.06.2018 година на Изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 4125 лв. (Четири хиляди сто и двадесет лева), разпределена на собствениците, както следва:

Наследници на Генчо Христов Златев

6.1 Руска ** Николова

6.2 Генка ** Витанова

6.3 Маруся ** Ганчева

6.4 Петя **  Радомирова

 

  1.  За поземлен имот с идентификатор  51648.53.871 (незастроен), с НТП „Гробищен парк“, с площ 1527 кв. м., местност „Кърталъка“, с трайно предназначение на територията: Гробищен парк по КККР за урбанизираната територия на землище гр. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-1265/22.06.2018 година на Изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 5520 лв. (Пет хиляди петстотин и двадесет лева), разпределена собствениците, както следва:

Наследници на Янка Славова Денчева

7.1 Тодор **  Денчев

7.2 Цоньо ** Денчев

7.3 Катерина ** Денчева 

 

  1. За поземлен имот с идентификатор  51648.53.872 (незастроен), с НТП „Гробищен парк“, с площ 959 кв. м., местност „Кърталъка“, с трайно предназначение на територията: Гробищен парк по КККР за урбанизираната територия на землище гр. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-1265/22.06.2018 година на Изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 3467 лв. (Три хиляди четиристотин шестдесет и седем лева), разпределена на собствениците, както следва:

Наследници на Стоьо Колев Колев

8.1 Валентин ** Колев

8.2 Стойчо ** Колев

8.3 Ченка ** Иванова 

  1. За поземлен имот с идентификатор  51648.53.873 (незастроен), с НТП „Гробищен парк“, с площ 467 кв. м., местност „Кърталъка“, с трайно предназначение на територията: Гробищен парк по КККР за урбанизираната територия на землище гр. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-1265/22.06.2018 година на Изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 1688 лв. (Хиляда шестстотин осемдесет и осем лева), разпределена на собствениците, както следва:

Наследници на Нейко Христов Нейков

9.1 Христо ** Христов

9.2 Славка ** Маринова

      10. За поземлен имот с идентификатор  51648.53.875 (незастроен), с НТП „Гробищен          

парк“, с площ 441 кв. м., местност „Кърталъка“, с трайно предназначение на територията: Гробищен парк по КККР за урбанизираната територия на землище гр. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-1265/22.06.2018 година на Изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 1594 лв. (Хиляда петстотин деветдесет и четири лева), разпределена на собствениците, както следва:

 

Наследници на Коста Руйчев Станев

10.1 Диана ** Петрова

10.2 Константина ** Костадинова

10.3 Христо ** Христов

10.4 Георги ** Гегов

10.5 Румяна ** Бъчварова

10.6 Златка ** Руйчева

10.7 Константин ** Костов

10.8 Георги ** Костов

10.9 Геновева ** Христакева

 

11. За поземлен имот с идентификатор  51648.53.876 (незастроен), с НТП „Гробищен парк“, с площ 1091 кв. м., местност „Кърталъка“, с трайно предназначение на територията: Гробищен парк по КККР за урбанизираната територия на землище гр. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-1265/22.06.2018 година на Изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 3944 лв. (Три хиляди деветстотин четиридесет и четири лева), разпределена на собствениците, както следва:

11.1 Борис Иванов Колев

Наследници на Кольо Георгиев Игнатов

11.2 Михни Стоянов Златев  

11.3 Теодора Стоянова Златева 

11.4 Кольо Тодоров Атанасов

11.5 Момчил Христов Илиев

11.6 Станислава Момчилова Илиева

11.7 Христо Момчилов Илиев

11.8 Кольо Иванов Колев

11.9 Пламен Стефанов  Александров

11.10 Красимира Стефанова Александрова

 

на интернет страницата на община Николаево и постави на определеното за целта място в сградата на Общината.

/п/

инж. Константин Костов

Кмет на Община Николаево