Обявление за отдаване под наем на общински имот

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

по Заповед № 220 / 06.11.2017г.

 

На основание Заповед № 120 / 06.11.2017г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публичен търг с явно наддаване:

 

 I.  Отдаване под наем на следния общински имот:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 48163.84.335 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка осемдесет и четири точка триста тридесет и пет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за с. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ: 25576 кв.м. (двадесет и пет хиляди петстотин седемдесет и шест квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти; с начин на трайно ползване: Отводнителен канал; номер по предходен план: 001335 в землището на с. Елхово, общ. Николаево.,при съседи: 48163.213.355; 48163.84.102; 48163.213.172; 48163.84.139; 48163.29.214; 48163.213.124; 48163.30.103;  48163.30.139; 48163.29.134; 48163.81.142; 48163.84.17; 48163.82.142; 48163.83.321; 48163.83.142; 48163.85.113; 48163.84.7; 48163.84.550; 48163.84.91; 48163.84.8; 48163.84.9; 48163.84.10; 48163.84.11; 48163.84.12; 48163.84.13; 48163.84.14; 48163.84.15; 48163.84.16

 

Начална тръжна цена за отдаване под наем на имота: 900,00 лв. (деветстотин лева).

 

 

ІІ.  Търговете ще се проведат на 05.12.2017 г., както следва:

 

-         търгът по раздел І, точка  1 – 10:00 часа

 

в сградата на Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 9, ІІ-ри етаж, Заседателна зала.

 

 

III. Депозит за участие във всеки един от търговете –

10 % от обявената начална тръжна цена, се внася в касата на Община Николаево в срок до 30.11.2017г.

 

 

IV. Тръжни документи

се закупуват в срок 04.12.2017г., в стая № 1 в сградата на Общинска администрация Николаево всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, срещу заплащане на невъзстановими 30,00 лв., внесени в касата на Община Николаево или по сметка:

BIC – UNCRBGSF – Уникредит Булбанк АД, клон Казанлък; IBAN – BG18 UNCR 9660 8484 1132 13, код за вид плащане – 44 70 00.

 

 

V. Оглед на имотите

всеки работен ден от 8.00 до 13.00 часа срещу документ за платена тръжна документация. 

 

 

VI. Заявленията за участие

в търговете се подават в стая № 1 в сградата на Общинска администрация Николаево, запечатани в непрозрачен плик, като краен срок за подаването им е 04.12.2017г., 17.00 часа.

       

           

За справки:

Служба „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Николаево, стая 1, тел. 04330 / 20-40