ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ И ПЕРСОНАЛ

 

О Б Я В Л Е Н И Е    З А    П Р И Е М  

НА   Д О К У М Е Н Т И   ОТ  К А Н Д И Д А Т И  

ЗА  П О Т Р Е Б И Т Е Л И   И   П Е Р С О Н А Л

 

Община Николаево в качеството си на доставчик на социални услуги в домашна среда „Социален асистент”, „Личен асистент” и „Домашен помощник”

 

І. Обявява прием на документи за потребители на социалните услуги в домашна среда „Социален асистент”, „Личен асистент” и „Домашен помощник”

       За потребителите на услугите могат да кандидатстват:

 • Хора с увреждания с ограничение или невъзможност за самообслужване;
 • Лица над 65 г. с ограничение или невъзможност за самообслужване;
 • Семейства на деца с увреждания;
 • Самотноживеещи болни лица.

        Необходими документи за кандидат-потребители:

 • Заявление – по образец;
 • Документ за самоличност (за справка); за дете – удостоверение за раждане (копие);
 • Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие), епикризи или други медицински документи;
 • Документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата на услугата (копие);

 

ІІ. Обявява прием на документи за кандидати за длъжностите:

 1. „Домашен помощник”
 2. „Личен асистент”
 3. „Социален асистент”

Кратко описание на длъжността „Домашен помощник” / ”Личен асистент”/ „Социален асистент”: предоставяне на почасови услуги за лична помощ, в т.ч. и дейности с медико-социална насоченост, дейности за социална подкрепа и социално включване; комунално-битови дейности на лица с трайни увреждания /вкл. деца/ и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Място на работа: домовете на потребителите на социални услуги.

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжностите „Домашен помощник” , „Социален асистент” и „Личен асистент”:

-     Безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране или лица, работещи на срочен трудов договор, които към момента на назначаването ще бъдат безработни;

-     Минимална степен на завършено образование – завършен ІV клас. Това изискване не важи за кандидати, които имат професионален опит като: Домашен помощник, Личен асистент или Социален асистент.

 

                                     Необходими документи, които следва да бъдат представени:

*      Заявление за кандидатстване /по образец/;

*      Документ за самоличност /за справка/;

*      Автобиография;

*      За кандидати, завършили обучителен курс по сходни програми/проекти – копие на удостоверение/сертификат или декларация в свободен текст, с описание на завършения обучителен курс;

*      Диплома/документ за завършено образование – копие;

*      Служебна бележка от Дирекция „Бюро по труда” /ако е приложимо/.

 

Начин на провеждане на подбора: Интервю.

 

За датата на провеждане на интервю кандидатите ще бъдат уведомени допълнително. Всички съобщения във връзка с настоящото обявление ще бъдат поставени на общодостъпно място – информационното табло в сградата на Общинска администрация – Николаево.

 Кандидатите за потребители на услугата (или техни представители), както и кандидатите за заемане на длъжността „Социален асистент”, „Личен асистент” или „Домашен помощник” подават документи в срок от 5 февруари до 16 февруари 2018 г. включително в сградата на Общинска администрация – гр. Николаево, ет.3, стая №7.

Образците на документи могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на община Николаево www.nikolaevo.net или да бъдат получени на място в сградата на Общинска администрация гр. Николаево и кметствата на селата Едрево, Елхово и Нова Махала.

 

           

Косьо Косев

Кмет на община Николаево