Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 27.04.2023 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 27.04.2023 г. image

Изх. № 05-00-85/20.04.2023  г.                                        

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 64, ал. 1 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево се

 

С В И К В А

 

Заседание на Общински съвет-Николаево на 27.04.2023 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Николаево, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1. Докладна записка с вх. №05-00-77/19.04.2023 г. Относно: Изменение на Наредба № 14 за Символиката на гр. Николаево, касаещо частично допълнение в нормата на чл.22, ал. 4 в Наредбата

 

      Вносител: Христо Нейков, Председател Об С Николаево

     Докладва: инж. Захари Колев, Председател на правната комисия

 

2. Докладна записка с вх. № 05-00-74/18.04.2023 г. Относно: Общинска програма за закрила на детето - Община Николаево за 2023 г.

 

Вносител: Христо Нейков, Председател Об С Николаево

Докладва: Кремена Костова, Председател на комисия по социална политика

 

 

3. Докладна записка с вх. № 27-00-71/11.04.2023 г. Относно: Одобряване на тригодишна бюджетна прогнозапърви етап на Община Николаево 2024-2026 година.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

                Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

 

4. Докладна записка с вх. № 27-00-70/11.04.2023 г. Относно: Безвъзмездно целево ползване на средства от бюджета на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Николаево, за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“.

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

                Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

5. Докладна записка с вх. № 27-00-82/19.04.2023 г. Относно: Приемане на инвестиции извършени от оператора по В и К през 2022 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с „Асоциация по В и К“. Същите инвестиции съгласно чл.19, ал.1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) са публична общинска собственост и следва да се заведат в баланса на Община Николаево.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Живка Попова-гл. специалист СКР

 

 

6. Докладна записка с вх. № 05-00-75/18.04.2023 г. Относно: провеждане на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, насрочено на 10 май 2023 г.

 

Вносител: Христо Нейков, Председател Об С Николаево

Докладва: Иван Иванов, Председател на комисия по общинска собственост

 

 

7. Докладна записка с вх. № 27-00-81/19.04.2023 г. Относно: Промяна на Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2023 г. на основание с чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

8. Докладна записка с вх. № 27-00-80/19.04.2023 г. Относно: Продажба на имот частна общинска собственост – урбанизирана територия в УПИ гр. Николаево, общ. Николаево, обл. Стара Загора.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

 

9. Докладна записка с вх. № 27-00-78/19.04.2023 г. Относно: Продажба на имот частна общинска собственост – урбанизирана територия в УПИ гр. Николаево, общ. Николаево, обл. Стара Загора.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

10. Докладна записка с вх. № 27-00-79/19.04.2023 г. Относно: Продажба на имот частна общинска собственост – урбанизирана територия в УПИ гр. Николаево, общ. Николаево, обл. Стара Загора.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

11. Докладна записка с вх. № 27-00-83/19.04.2023 г. Относно: Продажба на имот частна общинска собственост – урбанизирана територия в УПИ гр. Николаево, общ. Николаево, обл. Стара Загора.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

12. Докладна записка с вх. № 27-00-84/20.04.2023 г. Относно: Процедура по ликвидиране на съсобственост чрез продажба ид. части, притежавани от община Николаево от съсобствен недвижим имот в с. Нова махала, община Николаево, обл. Стара Загора - УПИ ІV  в кв. 4  по ПР на с. Нова махала.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

 

13.Точка „Разни“

 

За сведение на общинските съветници допълнителните материали по т. 2 „Общинска Програма за Закрила на детето“ и т. 3 „Одобряване на тригодишна бюджетна прогнозапърви етап на Община Николаево 2024-2026 година» са на разположение в деловодството на Об С Николаево.

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ

Председател на Общински съвет Николаево