Обявление за провеждане на публични търгове за отдаване под наем - за 15.07.2024 г.

ОБЯВА

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

 

Във връзка със Заповеди № РД-01-257 /07.06.2024 г., № РД-01-258/07.06.2024 г., № РД-01-259/07.06.2024 г., № РД-01-260 /07.06.2024 г., № РД-01-261/07.06.2024 г., №РД-01-262/07.06.2024 г., на кмета на  Община Николаево и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се обявява откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 51888.26.14, в с. Нова махала, община Николаево с площ 3082 кв.м., местност ДО СЕЛО, с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Нива; категория на земята: III  (трета);

Начална тръжна цена за отдаване под наем на имота: 107,87 лв.

Търгът ще се проведе на 15.07.2024 г. от 10:00 ч., в сградата на Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 9, ІІ-ри етаж, Заседателна зала. Стъпка на наддаване в размер на 10% от началната цена, а именно – 10,79 лева.

2. Поземлен имот с идентификатор 51888.26.18, в с. Нова махала, община Николаево, с площ 2201 кв.м. местност ДО СЕЛО, с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Нива; категория на земята: III  (трета);

Начална тръжна цена за отдаване под наем на имота: 77,04 лв.

Търгът ще се проведе на 15.07.2024 г., от 10:15 часа, в сградата на Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 9, ІІ-ри етаж, Заседателна зала. Стъпка на наддаване в размер на 10% от началната цена, а именно – 7,70 лева.

3. Поземлен имот с идентификатор 51888.26.22, в с. Нова махала, община Николаево, местност ДО СЕЛО, с площ 376 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Нива; категория на земята: III  (трета);

Начална тръжна цена за отдаване под наем на имота: 13,16 лв.

Търгът ще се проведе на 15.07.2024 г., от 10:30 часа, в сградата на Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 9, ІІ-ри етаж, Заседателна зала. Стъпка на наддаване в размер на 10% от началната цена, а именно – 1,32 лева.

4. Поземлен имот с идентификатор 51888.58.9, в с. Нова махала, община Николаево,

местност ПОД СЕЛО, с площ 1500 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Нива; категория на земята: III  (трета);

Начална тръжна цена за отдаване под наем на имота: 52,50 лв.

Търгът ще се проведе на 15.07.2024 г., от  10:45 часа, в сградата на Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 9, ІІ-ри етаж, Заседателна зала. Стъпка на наддаване в размер на 10% от началната цена, а именно – 5,25 лева.

5. Поземлен имот с идентификатор 51888.58.10, в с. Нова махала, община Николаево, местност ПОД СЕЛО , с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Нива; категория на земята: III 

Начална тръжна цена за отдаване под наем на имота: 153,90 лв.

Търгът ще се проведе на 15.07.2024 г., от 11:00 часа, в сградата на Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 9, ІІ-ри етаж, Заседателна зала. Стъпка на наддаване в размер на 10% от началната цена, а именно – 5,25 лева.

 

6. Поземлен имот с идентификатор 51888.58.13, местност ПОД СЕЛО, с площ 592 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Нива; категория на земята: III 

Начална тръжна цена за отдаване под наем на имота: 20,72 лв.

Търгът ще се проведе на 15.07.2024 г.,  от 11:15 часа, в сградата на Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 9, ІІ-ри етаж, Заседателна зала. Стъпка на наддаване в размер на 10% от началната цена, а именно – 2,07 лева .

Депозит за участие в търг – 10 % от обявената начална тръжна цена на определения имот, платим в срок до 10.07.2024 г.,  по банков път по сметка на община Николаево.

IBAN: BG86 UNCR 9660 3384 1132 10

BIC: UNCR BGSF

Достигнатата на търга наемна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

Тръжна документация за провеждане на търговете може да се закупи всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 1, ет.2 в сградата на Общинска администрация Николаево, срещу невъзстановими 60,00 лв., внесени в срок до 11.07.2024 г. в касата на Община Николаево или по сметка:

BIC – UNCRBGSFУникредит Булбанк АД, клон Казанлък;

IBAN – BG18 UNCR 9660 8484 1132 13, код за вид плащане – 44 70 00.

Заявленията за участие в търговете се подават в сградата на Общинска администрация Николаево, стая №1, ет.2, като краен срок за подаване на заявления за участие в търга е 11.07.2024 г. до 17.00 часа.

Огледи на имотите може да се извършват срещу документ за заплатена тръжна документация за всеки имот по отделно, в работен ден от 8.00 ч. до 13.00 ч.