Обявление за провеждане на търг по Заповед № РД-01-143 / 27.04.2021 г.

На основание Заповед № РД-01-143/ 27.04.2021 г.на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 51648.51.268 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка петдесет и едно точка двеста шестдесет и осем), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за гр. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-37 / 10.07.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 281 кв.м. (двеста осемдесет и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Лозе; категория на земята: VI  (шеста); номер по предходен план: 001268 в гр. Николаево, общ. Николаево, при съседи: 51648.49.77; 51648.51.267; 51648.51.585; 51648.48.82; 51648.51.586; 51648.51.294; 51648.51.340; актуван с Акт за частна общинска собственост № 328 / 01.11.2016 г. ; за срок от 10 години.

Началната тръжна цена за отдаване под наем на имота е:  6,20 лв. (шест лева и двадесет стотинки). Достигнатата на търга наемна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

1.      Търгът ще се проведе на 11.06.2021 г.,  от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 9, ІІ-ри етаж, Заседателна зала.

2.       Депозитът за търга е – 10 % от обявената начална тръжна цена, платим в срок до 17,00 часа на 10.06.2021 г., по банкова сметка на Община Николаево:

IBAN: BG86 UNCR 9660 3384 1132 10

BIC: UNCR BGSF  - Уникредит Булбанк АД, клон Казанлък;

3.       Стъпката за наддаване е 10% от началната тръжна цена – в размер на  0,62 лева (шестдесет и две стотинки)

4.      Тръжната документация за провеждане на търга може да се закупи всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 1, ет. 2 в сградата на Общинска администрация Николаево, срещу невъзстановими 30,00 лв. (тридесет лева), внесени в срок до 10.06.2021 г. в касата на Община Николаево или по сметка

 BIC – UNCR BGSFУникредит Булбанк АД, клон Казанлък;

IBAN – BG18 UNCR 9660 8484 1132 13,

код за вид плащане – 44 70 00.

Краен срок за подаване на заявления за участие в търгът - 10.06.2021 г., 17.00 часа.

5.      Оглед на имота може да се извърши срещу документ за заплатена тръжна документация всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч.

6.      Условията на търга по отношение на обекта, началната цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие, да се публикуват в един местен вестник, на интернет-страницата на Община Николаево www.nikolaevo.bg  и да се разгласят по друг подходящ начин най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

7.      При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 18.06.2021 г. в Заседателната зала на Община Николаево при същите условия от 10:00 часа.

                  За справки: Служба „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Николаево, ет. 2, стая 1, тел. 04330 / 20-74