Обявление за провеждане на търгове по Заповед № РД-01-330 / 06.10.2021 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

по Заповед № РД- 01-330 / 06.10.2021 г.

 

І. На основание Заповед № РД-01-330 / 06.10.2021 г. г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публични търгове с явно наддаване, по ред както следва:

 

А/ Отдаване под наем на следните общински имоти:

 

1. Отдаване под наем на земеделска земя, а именно:

            Поземлен имот с идентификатор 27070.55.16 (двадесет и седем хиляди и седемдесет точка петдесет и пет точка шестнадесет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за с. Едрево, общ. Николаево, с площ: 2656 кв.м.(две хиляди шестстотин петдесет и шест квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид нива, категория: 6 (шеста), номер по предходен план: 16, при съседи: 27070.55.15; 27070.55.141; 27070.501.516; 27070.501.326; 27070.501.325; 27070.501.332; актуван с Акт за частна общинска собственост № 528/ 26.01.2021 г.

Начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделската земя с идентификатор: 27070.55.16 – 58,43 лв. (петдесет и осем лева и четиридесет и три стотинки).

Достигнатата на търга наемна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга.

 

2Отдаване под наем на земеделска земя, а именно:

            Поземлен имот с идентификатор 51888.24.36 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка двадесет и четири точка тридесет и шест), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за с. Нова махала, общ. Николаево, с площ: 2132 кв.м.(две хиляди сто тридесет и два квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория: 3 (трета), номер по предходен план: 024036,местност „Стопански двор“ при съседи: 51888.24.22; 51888.24.23; 51888.501.1084; 51888.24.35 актуван с Акт за частна общинска собственост № 520/ 04.04.2021 г.

Начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделската земя с идентификатор: 51888.24.36 – 53,30 лв. (петдесет и три лева и тридесет стотинки).

Достигнатата на търга наемна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга.

 

Б/ Продажба на следния общински имот:

1. Продажба на следния общински имот:

            Поземлен имот с идентификатор 48163.501.926 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка петстотин и едно точка деветстотин двадесет и шест), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за с. Елхово, общ. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ: 603 кв.м. (шестстотин и три квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: За ниско застрояване (до 10 м.); номер по предходен план: УПИ VI-926 в кв. 30 в землището на с. Елхово, ул. „Стара река”, общ. Николаево, актуван с Акт за частна общинска собственост № 50 / 07.05.2013 г.

 Начална тръжна цена за продажба на имота – 3 600,00 лв. (три хиляди и шестстотин лева).

Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

       

ІІ.  Търговете ще се проведат на 19.11.2021 г., както следва:

-          търгът по раздел І-А, точка  1 – 10:00 часа

-          търгът по раздел І-А, точка  2 – 10:15 часа

-          търгът по раздел І-Б, точка   1 – 10:.30 часа

в сградата на Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 9, ІІ-ри етаж, Заседателна зала.

 

III. Депозит за участие във всеки един от търговете – 10 % от обявената начална тръжна цена, се внася в касата на Община Николаево в срок до 18.11.2021 г.

 

IV. Тръжни документи се закупуват в срок 18.11.2021 г., в стая № 1 в сградата на Общинска администрация Николаево всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, срещу заплащане на невъзстановими 30,00 лв., внесени в касата на Община Николаево или по сметка BIC – UNCRBGSFУникредит Булбанк АД, клон Казанлък; IBAN – BG18 UNCR 9660 8484 1132 13, код за вид плащане – 44 70 00.

 

V. Оглед на имотите – всеки работен ден от 8.00 до 13.00 часа срещу документ за платена тръжна документация. 

 

VI. Заявленията за участие в търговете се подават в стая № 1 в сградата на Общинска администрация Николаево, запечатани в непрозрачен плик, като краен срок за подаването им е 18.11.2021 г., 17.00 часа.

 

            За справки: служба „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Николаево, стая 1, тел. 04330 / 20-74