Обявление за търгове по Заповед № РД-01-163 / 2019

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

по Заповед № РД-01-163/ 25.07.2019 г.

 

На основание Заповед № РД-01-163/ 25.07.2019 г.на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публични търгове с явно наддаване както следва:

 A/ Oтстъпено право на строеж /ОПС/ върху част от имот с идентификатор 51648.501.524

              1. Учредяване право на строеж върху 40 кв.м. от общински поземлен имот с идентификатор 51648.501.524  (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка петстотин и едно точка петстотин двадесет и четири) целият с площ 2059 кв.м. (две хиляди петдесет и девет квадратни метра); с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване; номер по предходен план: УПИ II (втори) в кв. 12 (дванадесет) по плана на гр. Николаево от 1985 г., при съседи: 51648.501.1127; 51648.501.523; 51648.501.851; 51648.501.1162; 51648.501.1130; актуван с Акт за частна общинска собственост № 81 / 03.10.2013 г.

Начална тръжна цена за учредяване право на строеж върху 40 кв.м. от общински поземлен имот с идентификатор 51648.501.524  е  500,00 лв. (петстотин лева).      

Достигнатата на търга цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

Б/ Отдаване под наем на част от следните общински имоти:

1. Отдаване под наем на 140 кв.м. (сто и четиридесет квадратни метра) от общинска сграда с идентификатор 51888.501.629.1 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка петстотин и едно точка шестстотин двадесет и девет точка едно), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за с. Нова махала, общ. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-24 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с обща застроена площ 242 кв.м. (двеста четиридесет и два квадратни метра), актувана с Акт за публична общинска собственост № 2 / 06.06.2012 г. /младежки клуб/

Начална тръжна цена за отдаване под наем на част от общински имот с идентификатор 51888.501.629.1 с площ от 140 кв.м. е  62,00 лв. (шестдесет и два лева).   Достигнатата на търга наемна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

2. Отдаване под наем на 246 кв.м. (двеста четиридесет и шест квадратни метра) от общински сграда с идентификатор 51648.501.161.1 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка петстотин и едно точка сто шестдесет и едно точка едно), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за гр. Николаево, общ. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-37 / 10.07.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК,  с  обща застроена площ 389 кв.м. (триста осемдесет и девет квадратни метра), актувана с Акт за частна общинска собственост № 360 / 10.01.2018 г. и Акт за поправка № 1 / 18.04.2019 г.  /младежки клуб/

Начална тръжна цена за отдаване под наем на част от общински имот с идентификатор 51648.501.161.1 с площ от 246 кв.м. – 112,56 лв. (сто и дванадесет лева и петдесет и шест стотинки).

Достигнатата на търга наемна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

В/ Отдаване под наем на следните общински земеделски имоти:

1. Отдаване под наем на общинска земеделска земя с идентификатор 51888.24.36 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка двадесет и четири точка тридесет и шест), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за с. Нова махала, общ. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-24 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК,  с площ 2 132 кв.м. (две хиляди сто тридесет и два квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Нива; категория: 6 (шеста); номер по предходен план: 024036 (нула две четири нула три шест) в землището на с. Нова махала,общ. Николаево, при съседи: 51888.24.22; 51888.24.23; 51888.501.1084; 51888.24.35, актуван с Акт за частна общинска собственост № 520 / 04.04.2019 г.

Начална тръжна цена за отдаване под наем на общинска земеделска земя с идентификатор 51888.24.36 –  53,30 лв. (петдесет и три лева и тридесет стотинки). 

Достигнатата на търга наемна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

2. Отдаване под наем на общинска земеделска земя с идентификатор 48163.89.83 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка осемдесет и девет точка осемдесет и три), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за с. Елхово, общ. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК,  с площ: 4 044 кв.м. (четири хиляди четиридесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория: 5 (пета); номер по предходен план: 0.83 (нула точка осем три) в землището на с. елхово,общ. Николаево, при съседи: 48163.90.337; 48163.89.336; 48163.88.160; актуван с Акт за частна общинска собственост № 387 / 23.04.2018 г.

Начална тръжна цена за отдаване под наем на общинска земеделска земя с идентификатор 48163.89.83 – 88,97 лв. (осемдесет и осем лева и деветдесет и седем стотинки). 

Достигнатата на търга наемна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

  • Търговете ще се проведат на 02.09.2019 г., както следва:

търгът по раздел І-А, точка  1 –   10:00 часа

търгът по раздел І-Б, точка  1 –   10:15 часа

търгът по раздел І-Б, точка  2 –   10:30 часа

търгът по раздел І-В, точка  1 –   10:45 часа

търгът по раздел І-В, точка  2 –   11:00 часа

в сградата на Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 9, ІІ-ри етаж, Заседателна зала.

  • Депозита за  търговете е  – 10 % от обявената начална тръжна цена, платим в срок до 30.08.2019 г., до 17:00 часа по банкова сметка на Община Николаево:

IBAN: BG86 UNCR 9660 3384 1132 10

BIC: UNCR BGSF  - Уникредит Булбанк АД, клон Казанлък

  • Стъпките за наддаване са 10% от началните тръжни цени, по ред както следва:

за търга по раздел І-А, точка  1 –   50,00 лева

за търга по раздел І-Б, точка  1 –     6,20 лева

за търга по раздел І-Б, точка  2 –   11,30  лева

за търга по раздел І-В, точка  1 –     5,33  лева

за търга по раздел І-В, точка  2 –     8,90 лева

  • Тръжните документи се закупуват в срок 30.08.2019 г., в стая № 1 на втори етаж в сградата на Общинска администрация Николаево всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, срещу заплащане на невъзстановими 30,00 лв. (тридесет лева), внесени в касата на Община Николаево или по сметка: BIC – UNCRBGSF – Уникредит Булбанк АД,клон Казанлък; IBAN – BG18 UNCR 9660 8484 1132 13,код за вид плащане – 44 70 00.
  • Оглед на имотите – всеки работен ден от 8.00 до 13.00 часа срещу документ за платена тръжна документация. 
  • ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРНИ ТЪРГОВЕ: При неявяване на кандидати, търговете ще се проведат на 09.09.2019 г. в Заседателната зала на Община Николаево при същите условия от 10:00 часа.

              За справки: Служба „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Николаево, етаж втори, стая 1, тел. 04330 / 20-40