Обявление за търгове по Заповед № РД-01-163 / 2019

На основание Заповед № РД-01-163/ 25.07.2019 г.на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публични търгове с явно наддаване както следва:

 A/ Oтстъпено право на строеж /ОПС/ върху част от имот с идентификатор 51648.501.524

              1. Учредяване право на строеж върху 40 кв.м. от общински поземлен имот с идентификатор 51648.501.524  (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка петстотин и едно точка петстотин двадесет и четири) целият с площ 2059 кв.м. (две хиляди петдесет и девет квадратни метра); с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване; номер по предходен план: УПИ II (втори) в кв. 12 (дванадесет) по плана на гр. Николаево от 1985 г., при съседи: 51648.501.1127; 51648.501.523; 51648.501.851; 51648.501.1162; 51648.501.1130; актуван с Акт за частна общинска собственост № 81 / 03.10.2013 г. Начална тръжна цена за учредяване право на строеж върху 40 кв.м. от общински поземлен имот с идентификатор 51648.501.524  е  500,00 лв. (петстотин лева).      

Б/ Отдаване под наем на част от следните общински имоти:

1. Отдаване под наем на 140 кв.м. (сто и четиридесет квадратни метра) от общинска сграда с идентификатор 51888.501.629.1 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка петстотин и едно точка шестстотин двадесет и девет точка едно), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за с. Нова махала, общ. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-24 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с обща застроена площ 242 кв.м. (двеста четиридесет и два квадратни метра), актувана с Акт за публична общинска собственост № 2 / 06.06.2012 г. /младежки клуб/. Начална тръжна цена за отдаване под наем на част от общински имот с идентификатор 51888.501.629.1 с площ от 140 кв.м. е  62,00 лв. (шестдесет и два лева).  

2. Отдаване под наем на 246 кв.м. (двеста четиридесет и шест квадратни метра) от общински сграда с идентификатор 51648.501.161.1 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка петстотин и едно точка сто шестдесет и едно точка едно), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за гр. Николаево, общ. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-37 / 10.07.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК,  с  обща застроена площ 389 кв.м. (триста осемдесет и девет квадратни метра), актувана с Акт за частна общинска собственост № 360 / 10.01.2018 г. и Акт за поправка № 1 / 18.04.2019 г.  /младежки клуб/. Начална тръжна цена за отдаване под наем на част от общински имот с идентификатор 51648.501.161.1 с площ от 246 кв.м. – 112,56 лв. (сто и дванадесет лева и петдесет и шест стотинки).

В/ Отдаване под наем на следните общински земеделски имоти:

1. Отдаване под наем на общинска земеделска земя с идентификатор 51888.24.36 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка двадесет и четири точка тридесет и шест), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за с. Нова махала, общ. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-24 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК,  с площ 2 132 кв.м. (две хиляди сто тридесет и два квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Нива; категория: 6 (шеста); номер по предходен план: 024036 (нула две четири нула три шест) в землището на с. Нова махала,общ. Николаево, при съседи: 51888.24.22; 51888.24.23; 51888.501.1084; 51888.24.35, актуван с Акт за частна общинска собственост № 520 / 04.04.2019 г. Начална тръжна цена за отдаване под наем на общинска земеделска земя с идентификатор 51888.24.36 –  53,30 лв. (петдесет и три лева и тридесет стотинки). 

2. Отдаване под наем на общинска земеделска земя с идентификатор 48163.89.83 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка осемдесет и девет точка осемдесет и три), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за с. Елхово, общ. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК,  с площ: 4 044 кв.м. (четири хиляди четиридесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория: 5 (пета); номер по предходен план: 0.83 (нула точка осем три) в землището на с. елхово,общ. Николаево, при съседи: 48163.90.337; 48163.89.336; 48163.88.160; актуван с Акт за частна общинска собственост № 387 / 23.04.2018 г. Начална тръжна цена за отдаване под наем на общинска земеделска земя с идентификатор 48163.89.83 – 88,97 лв. (осемдесет и осем лева и деветдесет и седем стотинки). 

Търговете ще се проведат на 02.09.2019 г.

Повече информация ще намерите в раздел "Търгове и конкурси" (в сивата зона вляво на екрана)