Ограничаване разпространението на коронавирус на територията на община Николаево - Заповеди на Кмета на община Николаево

З А П О В Е Д

№ РД-01-78

гр. Николаево, 13.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Р. България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 / 26.02.2020 г. на министър-председателя на Р. България

Н А Р Е Ж Д А М: 

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Николаево, считано от 17,00 часа на 13.03.2020 г. до 29.03.2020 г. включително:

1. ЗАБРАНЯВАТ СЕ посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;

2. ПРЕУСТАНОВЯВАТ СЕ учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;

3. ЗАБРАНЯВАТ СЕ посещенията на децата в детските ясли и детските градини;

4. ЗАБРАНЯВАТ СЕ всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;

5. ЗАБРАНЯВА СЕ провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други);

6. Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;

7. ПРЕУСТАНОВЯВАТ СЕ детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации във всички лечебни заведения.

II. Всички обекти по точка първа, подточки от 1 до 5 на територията на Община Николаево, с изключение на хранителните магазини, аптеките и дрогериите, да бъдат затворени до 29.03.2020 г. и да не приемат граждани.

III. Общинска администрация Николаево и кметствата в общината да работят при засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала. Не се  допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

IV. За нарушаване горецитираните забрани, нарушителите ще бъдат санкционирани, съгласно Закона.

V. Срокът и обхвата на мерките може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.

           Заповедта да се връчи на всички служители в Община Николаево за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ресорните заместник-кметове, на секретаря на Община Николаево и на Полицейски участък Гурково.

НИКОЛАЙ КЪНЕВ (П)

Кмет на Община Николаево

 

 

З А П О В Е Д

№ РД-01-81

гр. Николаево, 16.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с актуализирана Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и моя Заповед № РД-01-78 / 13.03.2020 г.

Н А Р Е Ж Д А М: 

§1. Изменям моя заповед № РД-01-78 / 13.03.2020 г. като точка първа, подточка 1. се добива следното съдържание:

I-1. Забраняват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания;“

§2. Всички останали точки от моя заповед № РД-01-78 / 13.03.2020 г. остават непроменени.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.

           Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ресорните заместник-кметове, на секретаря на Община Николаево и на Полицейски участък Гурково.

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево

 

 

З А П О В Е Д

№ РД-01-80

гр. Николаево, 13.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Р. България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 / 26.02.2020 г. на министър-председателя на Р. България и моя Заповед РД-01-78 / 13.03.2020 г.

Н А Р Е Ж Д А М: 

I. За период от 17,00 часа на 13.03.2020 г. до 29.03.2020 г. включително:

1. СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ посещенията в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на потребителите на услугите, предлагани от Центъра. Служителите на ЦСРИ да работят при засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала. Не се допускат на работа служители с прояви на остри заразни заболявания. Същите да ползват вид отпуск по тяхна преценка.

2. СЕ ЗАБРАНЯВАТ посещенията на граждани в пенсионерските клубове на територията на община Николаево.

II. За нарушаване горецитираните забрани, нарушителите ще бъдат санкционирани, съгласно Закона.

III. Срокът и обхвата на мерките може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО, в кметствата в общината и в ЦСРИ.

Заповедта да се връчи на отговорните служители в Община Николаево и на Управителя на ЦСРИ за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Управителя на ЦСРИ – за забраните по т. I-1, и на ресорния заместник-кмет и кметовете кметства – за забраната по т. I-2.

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево