Ограничителни мерки за борба с COVID-19 в търговските обекти на територията на община Николаево

Отменена със Заповед № РД-01-89 / 20.03.2020 г. на Кмета на община Николаево, във връзка със Заповед № РД-01-139 / 19.03.2020 г. на МЗ

 

З А П О В Е Д

№ РД-01-82

гр. Николаево, 16.03.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Р. България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 / 26.02.2020 г. на министър-председателя на Р. България, моя Заповед РД-01-78 / 13.03.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-81 / 16.03.2020 г.

Н А Р Е Ж Д А М: 

I. До 29.03.2020 г., включително, въвеждам допълнително следните мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на Община Николаево, валидни за всички търговски обекти на територията на община Николаево, които, съгласно Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, могат да работят по време на обявеното извънредно положение:

1. Да не се допускат повече от трима души в търговската площ на обекта.

2. Да се спазва отстояние от минимум 1,5 м между клиентите в търговския обект.

3. Търговските площи да се дезинфекцират на всеки два часа, включително щандове, дръжки на врати и други.

4. Да не се допускат в търговския обект лица с видими прояви на остри заразни заболявания.

5. Чакащите пред търговския обект клиенти да спазват дистанция помежду си от поне 2 (два) метра.

II. За нарушаване горецитираните забрани, нарушителите ще бъдат санкционирани, съгласно Закона. Ще се сигнализират органите на МВР и РЗИ.

III. Срокът и обхвата на мерките може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ресорния заместник-кмет и кметовете на кметства.

НИКОЛАЙ КЪНЕВ (П)

Кмет на Община Николаево