Заповед № РД-01-85 / 18.03.2020 г. на Кмета на Община Николаево

Заповедта е отменена със Заповед № РД-01-89 / 20.03.2020 г. на Кмета на община Николаево, на основание Заповед № РД-01-139 / 19.03.2020 г. на МЗ

 

На основание Заповед № РД-01-131 / 17.03.2020 г. на МЗ и с цел ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на община Николаево, със Заповед № РД-01-85 / 18.03.2020 г. на Кмета на Община Николаево се забранява посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.

 

З А П О В Е Д

№ РД-01-85

гр. Николаево, 18.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-131 / 17.03.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, и моя Заповед РД-01-78 / 13.03.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-81 / 16.03.2020 г.

Н А Р Е Ж Д А М: 

За ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на Община Николаево, до 29.03.2020 г., включително СЕ ЗАБРАНЯВА посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.

За нарушаване на забраната, нарушителите ще бъдат санкционирани, съгласно Закона. Ще се сигнализират органите на МВР.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ресорния заместник-кмет и кметовете на кметства.

НИКОЛАЙ КЪНЕВ (П)

Кмет на Община Николаево