Отмяна на Решение №9/04.12.2019 г. и проект за приемане на обновен Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - за обществено обсъждане

Отмяна на Решение №9/04.12.2019 г. и проект за приемане на обновен Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - за обществено обсъждане image

Предложение на Председателя на Общински съвет Николаево за отмяна на Решение №9/04.12.2019 г. и проект за приемане на обновен Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в едно с предложените промени - за обществено обсъждане. Докладната записка е публикувана тук, по-долу, както и в секция "Общински съвет", раздел "Проекти на нормативни актове"
----------------------------------------

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

 

Докладната записка с мотивите към нея се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 предложение второ във връзка с ал. 2 от Закона за нормативните документи и чл. 77 от Административно – процесуалния кодекс. На заинтересованите лица се предоставя 30 – дневен срок, считано от 05.11.2020 г. за предложения и становища по Докладната записка и мотивите към нея, касаещи отмяна на Решение №9/04.12.2019 г., с Протокол №3 и приемане на проект за Решение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в едно с предложените промени.

          Предложенията могат да бъдат депозирани в канцеларията на Общински съвет Николаево или на е-mail: obsavet@nikolaevo.net

 

 

До

Общински съвет

Община Николаево

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Юсеин Юсменов – Председател Об С Николаево

 

Относно: Отмяна на Решение №9/04.12.2019 г., с Протокол №3 и приемане на проект за Решение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в едно с предложените промени.

Мотиви:

Действащият в момента Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация беше приет на 04.12.2019 г. с Решение №9 по предложение на временната комисия, която го изготви и беше дадена възможност в срок до 30.03.2020 г., да се анализира и актуализира действащото относимо към проблема законодателство, указанията на НСОРБ и съседни нам общини, като добрите практики бъдат взаимствани.

Нови предложения не постъпиха, независимо от направените съобщения – напомки.

          В края на месец септември беше разгледан въпросът за трудовите възнаграждения на общинския съвет.

          По етични и морални съображения (сполетялата ни пандемия) общинските съветници не завишиха своите трудови възнаграждения. За съжаление този сполетял всички ни проблем се очертава като траен и устойчив. По същото време заплатата на Председателя на Об С не е променяна вече трети мандат, а на общинските съветници-втори. При тях в годините назад като традиция се е установила една уравновиловка, като участието им в две или повече комисии не влияе върху размера на възнаграждението. На последната сесия през месец септември 2020 г. този въпрос беше повдигнат и обсъден. Това наложи нарочната за целта временна комисия да проведе свое заседание. Моментът е подходящ, тъй като параметрите на евентуално наше решение трябва да залегнат в новия бюджет на 2021 год. Новонастъпилите обстоятелства налагат промени в чл. 16, ал. 1 и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

Старт текст:

Чл. 16, ал. 1 – „Председателят на общинския съвет получава възнаграждение за работата, която извършва, в размер на 75 % (месечно), от възнаграждението на кмета на общината.

Нов текст:

Чл. 16, ал. 1 - Председателят на общинския съвет получава възнаграждение за работата, която извършва, в размер на 85 % (месечно), от възнаграждението на кмета на общината.

 

Старт текст:

Чл. 20, ал. 3-„Да получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и неговите комисии в размер на 45% от средната брутна заплата в общинската администрация за съответния месец.“

Нов текст:

Чл. 20, ал. 3-„Да получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и неговите комисии в размер на 55% от средната брутна заплата в общинската администрация за съответния месец.“

 

Водим от горното и на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26, ал. 1 и чл. 34, ал. 2, т. 2 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет Николаево да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ

 

1.     Отменя Решение №9/04.12.2019 г., с Протокол №3/04.12.2019 г.

 

 

2.     Приема обновения Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в едно с нанесените в него корекции

 

3.     Този Правилник влиза в сила от датата на приемането му от Общински съвет Николаево с Решение №………с Протокол №………...

 

Приложение: Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация приет с Решение №9/04.12.2019 г с Протокол №3/04.12.2019 г.

 

ПРАВИЛНИК

ЗА

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ НИКОЛАЕВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Този правилник урежда организацията и дейността на общински съвет, община Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Чл.2. Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

Чл.З. (1) Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление.

(2) Общинският съвет е колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност,отговорност, гражданско участие.

Чл.4. (1) Общинският съвет се състои от 13 съветници и заседава в залата на ОбС в сградата на общината.

(2) Заседание може да се проведе и на друго място на територията на общината по решение на общинския съвет.

(3) По изключение, с решение на Общински съвет, заседание може да се проведе и извън територията на общината.

Чл.5. (1) Общинският съвет:

1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците

2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината и кметствата по предложение на кмета на общината с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците.

3. избира и освобождава председателя на общинския съвет с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците;

4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците;

6. определя с наредби:

а. размера на местните данъци при условията,по реда и в границите ,определени в ЗМДТ с поименно гласуване с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците;

б. размера на местните такси и цени на услуги по ред определен в ЗМДТ с поименно гласуване с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците;

7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства с поименно гласуване с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците;

8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи с поименно гласуване с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците;

9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон с поименно гласуване с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците;

10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията с поименно гласуване  с мнозинство повече от половината от присъстващите общински  съветници;

11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности с мнозинство повече от половината от присъстващите общински  съветници;

12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура с мнозинство повече от половината от присъстващите общински  съветници;

13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество с мнозинство повече от половината от присъстващите общински  съветници;

14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

15. създава кметства при условия и по ред, определени със закон с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците;

16. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците;

17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

18. обсъжда и приема решения по предложения на кметовете на кметства по въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

19. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците;

20. одобрява символ и печат на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

22. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

23. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

24. взема решение за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на общинския съвет при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията за повече от три месеца с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците;

25. приема решение за размера на възнаграждението на председателя на общинския съвет и на съветниците с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците;

(2) В изпълнение на правомощията си общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения;

(3) Приема Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

(4) По въпроси, неуредени в този правилник, общинският съвет приема отделни решения.

(5) Общинският съвет може да избере обществен посредник;

(6) Общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство от 2/3 от общия брой на общинските съветници;

(7) В случаите на ал.4 Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на обществения посредник с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците;

(8) Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация.

 

ГЛАВА ВТОРА

КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл.6. Първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите на изборите.

Чл.7. (1) Първото заседание на общинския съвет се открива от най-възрастния от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанието до избиране на председател на общинския съвет;

(2) Общинските съветници, кметът на общината, кметовете на кметства, пола­гат предвидената в чл.32, ал.1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява, като всеки подписва клетвена декларация;

(3) Клетвената декларация на всеки общински съветник, кмет на община и кмет на кметство се съхранява в архива на общинския съвет.

Чл.8. Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат само разисквания по избора на председател на общинския съвет.

Чл.9. На първото си заседание общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване председател на общинския съвет.

Чл.10. (1) За произвеждането на тайно гласуване по чл. 9 се избира комисия от общински съветници.

(2) Комисията утвърждава образец на бюлетина и плик, подпечатани с печата на общината;

Чл.11. Всеки общински съветник, партия, коалиция или група, представени в общинския съвет, могат да издигат кандидатури за председател.

Чл.12. (1) Изборът на председател се извършва с бюлетини по утвърдения образец с имената на издигнатите кандидати;

(2) Всеки съветник гласува, като поставя в плик бюлетина с името на предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна;

(3) Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина или в плика са намерени повече бюлетини, подадени за един и същи кандидат. Когато в плика са поставени две или повече бюлетини за един и същи кандидат, те се смятат за една;

(4) Недействителни са бюлетините, когато:

1. са намерени в избирателната кутия без плик;

2. в избирателния плик са поставени две или повече бюлетини за различни кандидати;

3. върху тях са дописани думи и знаци;

4. не са по установения образец;

(5) Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини;

(6) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласове­те от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой на съветниците. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда на следващото заседание.

Чл. 12 а (1) Общински съвет избира един Заместник председател.

(2) Заместник председател на общинския съвет се избира с явно гласуване с мнозинство от повече от половината от присъстващите съветници.

(3) Заместник председателя на общинския съвет, няма да получава възнаграждение за работата си в Общинския съвет, като заместник председател.

Чл.13. (1) Пълномощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

1. подаване на оставка;

2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца;

3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1, прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет;

(3) В случаите по ал. 1, т. 2, решението на общинския съвет се взема по реда на чл.5, т.24;

(4) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на общинския съвет, нов избор се произвежда веднага след обявяване на оставката или приемане на решението, или на следващото заседание.

Чл.14. При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от заместник-председател.

 

ГЛАВА ТРЕТА

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл.15. (1) Председателят на общинския съвет:

1. свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовката им;

2. координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност;

3. провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии,обществени организации и граждани.

4. подпомага съветниците в тяхната дейност;

5. представлява общинския съвет пред външни лица и организации;

6. удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от общинския съвет актове;

7. осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;

8. /Отм. с Реш. №226/31.01.2018 г./;

9. удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на общинския съвет;

10. определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас и гражданите;

11. следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове, приети от общинския съвет;

12. нарежда нормативните актове, приети от общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез публикуване в местния печат или на официалната Интернет страница на общината;

13. организира по график с участието на общински съветници прием на граждани по населени места

14. следи за спазване на този правилник;

15. изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, общинския съвет и този правилник;

(2) При участие на председателя на общинския съвет в разискванията по даден проект за решение, заседанието се ръководи от заместник-председателя до гласуването на проекта или прекратяване на обсъждането;

(3) Председателят на общинския съвет, за времето на отсъствието си, се замества от заместник-председателя;          

(4) Председателят не може да участва при вземане на решения, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен, включително и по сватовство, до втора степен включително. В този случай заседанието се ръководи от заместник-председател.

Чл.16. (1). Председателят на общинския съвет получава възнаграждение за работата, която извършва, в размер на 75 % (месечно), от възнаграждението на кмета на общината.

(2). Председателят на общинският съвет има всички права по трудово правоотношение, освен тези, които не противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.

      1.На обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване и на здравно осигуряване при условията и реда на закона за здравно осигуряване.

      2.Отпуски и обезщетения за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни трудови възнаграждения и други плащания при условията и реда на кодекса на труда.

(3). Платеният годишен отпуск се ползва след писмено уведомяване на кмета на общината.

(4). Когато през време на ползването на платеният годишен отпуск на председателя на Общински съвет, бъде разрешен отпуск за временна нетрудоспособност, ползването на платеният годишен отпуск се прекъсва изразено писмено съгл. чл.175 от Кодекса на труда.

(5). Ползването на платеният годишен отпуск, може да се отложи за следващата календарна година съгл. чл. 176, ал. 1 от Кодекса на труда.

Чл.17. /Изм. и Допълнен с Реш. №9/04.12.2019 г. по Пр.№3/ Председателят, заместник председателя, председателите на постоянните комисии, ръководителите на групите общински съветници или представените в общински съвет политически партии или упълномощени техни заместници образуват председателски съвет.

Чл.18. /Изм. и Допълнен с Реш. №9/04.12.2019 г. по Пр.№3/ Председателският съвет:

1. разработва проект за дневен ред на заседанията съгласно приетия план за работата на общинския съвет;

2. провежда политически консултации във връзка с дейността на общинския съвет;

3. предлага състав на делегации за международни контакти;

4. разглежда постъпили сигнали, жалби и предложения от граждани по обществено значими въпроси на общината.

5.съдейства за постигане на съгласие при възникнали спорове, конфликти на интереси между различните групи общински съветници, както и по процедурни и оргазационни въпроси от дейността на Об С.

6.Председателският съвет се свиква преди всяко заседание и по важни други въпроси. Същият се ръководи от председателя на общински съвет, като взетите решения се протоколират. Решенията се вземат с повече от половината от общия брой на членовете на председателския съвет.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

Чл.19. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.

Чл.20. (1) Общинският съветник има право:

1.да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;

2.да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;

3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;

4. да отправя питания към кмета, на които се отговаря писмено и устно на следващото заседание на общинския съвет, освен ако самият съвет реши друго;

5. да получава от държавни органи, службите на общинската администрация, стопански и обществени организации съдействие и информация, свързана с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;

6. да ползва неплатен служебен отпуск за времето, през което изпълнява задълженията си на съветник;

7. да получава възнаграждение за:

 

(1)   За изпълнение на задълженията си общинският съветник получава възнаграждение, чийто размер се определя с решение на Общински съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

 

(2)   Средствата за възнаграждение на общинските съветници, както и пътните и други разноски се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет;

 

(3)   Да получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и неговите комисии в размер на 45% от средната брутна заплата в общинската администрация за съответния месец.

 

Чл.21. Общинският съветник е длъжен:

1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;

2. да провежда срещи с гражданите по предварително оповестен график и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвети;

3. да се отчита за работата си 1 път годишно, като отчета се оповестява по реда на чл. 103;

4. да следи местните печатни и електронни медии по теми, отнасящи се до дейността на общинския съвет и общинската администрация;

5. да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление;

6. да се подписва в присъствената книга на всяко заседание на общинския съвет и на неговите комисии;

7. да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;

8. да спазва установения ред по време на заседанията на общинския съвет и неговите комисии;

9. писмено да уведомява Председателя на Общинския съвет за неучастието си в заседание на съвета по уважителни причини.

Чл.22. (1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

1.при поставяне под запрещение;

2. /Изм. и Допълнен с Реш. №9/04.12.2019 г. по Пр.№3/ когато е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност.

3. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;

4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;

5. когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанията на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината;

6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца или при смърт;

7. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;

8. при извършване на административно - териториални промени, водещи до закриване на общината;

9. при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава - членка на Европейския съюз;

10. при неизпълнение на задължението си по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА.

(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с документи, издадени от компетентните органи. В случаите по ал. 1, т. 3 в тридневен срок от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия;

(3) Преди началото на първото заседание на общинския съвет, което се провежда не по-късно от един месец след влизането в сила на решението на общинската избирателна комисия, председателят на общинския съвет уведомява общинските съветници за обстоятелствата по ал. 2, а новоизбраният общински съветник полага клетвата по чл. 32, ал. 1 ЗМСМА;

(4) Ако в срока по ал. 3 председателят на общинския съвет не свика заседание на съвета или заседанието не бъде проведено, то се свиква от областния управител и се провежда в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 3. При липса на кворум за провеждане на заседанието новоизбраният общински съветник полага клетвата пред областния управител в присъствието на представител на общинската избирателна комисия, общински съветници и граждани.

Чл.23. Общинският съветник се легитимира чрез служебна карта, издадена по образец, утвърден от Общинския съвет по предложение на председателя на общинския съвет.

Чл.24. По решение на Общото събрание на населението могат да бъдат избирани кметски съветници за подпомагане кмета на кметството при изпълнение на функциите му:     

Чл.25. (1) Общото събрание на населението се свиква от кмета на кметството и се провежда по реда на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление;

(2) Решението на Общото събрание се обявява от кмета на кметството.

 

ГЛАВА ПЕТА

ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

Чл.26. (1) Общинският съветник по време на заседание няма право:

1. да прекъсва изказващия се;

2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;

3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;

4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието;

(2) Общинският съвет  може да приеме правила за етично поведение на об­щинския съветник.

Чл.27. (1) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на общинския съвет, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на негов съпруг и роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително, и по сватовство до втора степен включително, както и по въпроси, отнасящи се до интереси на лица, с които се намира в особени отношения, които пораждат основателно съмнение за наличието на пряк или косвен, материален или нематериален интерес;

(2) Ако са налице обстоятелствата по ал. 1, общинският съветник е длъжен сам, преди общинският съвет да започне разискванията, да разкрие наличието на конфликт на интереси и да не участва в гласуването;

(3) Искане за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал. 1;

(4) При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, общинският съвет може да отложи вземането на решението, като избира анкетна комисия, която да изясни спорните обстоятелства.

Чл.28. (1) Общинският съветник не може да използва положението си на съветник в лична изгода. Той не може да представлява или защитава интересите на физическо или юридическо лице пред общинския съвет и неговите комисии, освен ако това не е в обществен интерес;

(2) Общинският съветник не може да използва общинско имущество за лична изгода.

Чл.29. Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията си или да използва положение­то си на съветник с цел да набави за себе си или другиго имотна облага или да причини другиму имотна вреда.

Чл.30. Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или из­бягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия.

Чл.З1. Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навре­дили на интересите на общността.

Чл.32. Общинският съветник няма право да приема подарък или каквато и да е друга имотна облага, която не му се следва, за да извърши или да не извърши действие в качеството си на общински съветник или защото е извършил или не е извършил такова действие, в случаите, когато деянието не е престъпление по Наказателния кодекс.

Чл.33. Председателят на общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:

1.              напомняне;

2.              забележка;

3.              порицание;

4.              отнемане на думата;

5.      отстраняване от заседание;

6.              /Отменена с Решение №9/04.12.2019 г./

Чл.34. Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

Чл.35. (1) Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напом­няне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.

(2) Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

Чл.36. Порицание се налага на общински съветник, който въпреки напомнянето или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на заседание, както и при нарушение на правилата, предвидени по чл. 28-31 от този правилник, освен ако не подлежи на наказание по друг ред.

Чл.37. Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:

1.по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл. 33, т. 1-3 от правилника дисциплинарни мерки;

2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.

Чл.38. Председателят на общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:

1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и неприс­тоен начин;

2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална рабо­та по време на заседание

Чл.39. (1) Отстраненият от заседанието общински съветник по чл.38 от този правил­ник не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен.

(2) Общинският съветник има право да оспори наложената дисциплинарна мярка „отстраняване от заседание” пред председателя на общинския съвет, който може да я потвърди, отмени или промени.

Чл.40. (1) При отсъствие от заседание на Общински съвет, на общинския съветник се удържа 25% от определеното месечно възнаграждение.

(2) При отсъствие от заседание на комисия на Общински съвет на общинския съветник се удържа 15% от определеното месечно възнаграждение;

(3) Данните за удръжки по ал. 1 и 2 се вземат от присъствената книга по чл. 21, т. 6.

 

ГЛАВА ШЕСТА

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл. 41. Общинският съвет създава постоянни и временни комисии. Той избира от своя състав техния председател и членовете на всяка комисия с явно гласуване с обикновено мнозинство от общия брой на съветниците.

Чл. 42. (1) Постоянните комисии на общинския съвет са:

 

1.      Комисия по бюджет, финанси, икономика, инвестиционна политика, контрол върху издадените актове от кмета и актове при възлагане на обществени поръчки.

 

2. Комисия по устройство на територията, пътна селищна мрежа, транспорт, общинска собственост, околна среда, благоустрояване, земеделие, приватизация и след приватизационен контрол, европейски програми и проекти.

 

3. Комисия по образование, наука, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика и интеграция, работа с подрастващите, туризъм и спорт.

 

4. /изм. с Реш. №320/30.08.2018 г./ Комисия по защита и превенция при бедствия и аварии, обществен ред, контрол върху изпълнения на решенията на общинският съвет от местната изпълнителна власт, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и местна нормативна уредба.

 

(2) Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, състава и ръководствата на постоянните комисии.

Чл. 43. (1) Постоянните комисии имат за задача :

1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;

2. да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въп­роси, внесени за обсъждане и решаване;

3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.

(2) Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на общински съвет, правят предложения и препо­ръки и изготвят становища по тях.

Чл. 44. (1) Всеки общински съветник е длъжен да участва в състава най-малко на една постоянна комисия, но не повече от три.

(2) Общинският съвет определя състава на комисиите според професионал­ната подготовка и личното желание на всеки общински съветник.

Чл. 45. (1) Председател на постоянна комисия се освобождава при подаване на оставка, като прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.

(2) Председател на постоянна комисия се освобождава с решение на общинс­кия съвет по предложение на една трета от членовете на комисията или на предсе­дателя на съвета при обективна невъзможност да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване или неизпълнение на произтичащи от този правилник права или задължения.

Чл. 46. (1) Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(2) Постоянните комисии могат да образуват подкомисии и работни групи.

Чл. 47. (1) Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, по искане най-малко на една трета от членовете, или от председателя на общинския съвет.

(2) Председателят на комисията е длъжен да уведоми членовете й за насроченото заседание, но не по-късно от 3.дни преди деня на провеждане на заседанието чрез звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА. В изключителни случаи уведомяването може да стане и по телефон, факс или електронна поща. Членовете на комисията са длъжни да получат материалите за заседанието от звеното по чл. 29а от ЗМСМА.

(3) три дни преди заседанието председателят на комисията информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява предложението за дневен ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината и/или на официалната Интернет страницата на общината.

Чл. 48. (1) Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове.

(2) По предложение на председателя, постоянната комисия определя дневен ред и продължителността на заседанието си.

(3) Председателят на постоянната комисия ръководи заседанието на комисията, дава думата за изказвания на присъстващите и формулира проектите за предложения и препоръки.

(4) Постоянната комисия приема предложения и препоръки с мнозинство повече от половината от присъстващите, с явно гласуване.

Чл. 49. (1) Предложения и проекти за решения се внасят за разглеждане в постоянните комисии от кмета на общината и общинските съветници.

(2) Предложения и проекти за решения могат да се внасят и от кметовете на кметства, по въпроси, касаещи само тяхното кметство, които са от компетентността на общинския съвет за решаване;

(3) Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на общинския съвет;

(4) При обсъждане на предложения и проекти за решения или други въпроси разпределени за разглеждане от постоянната комисия, вносителят или негов представител присъства на заседанието;

(5) Ако докладната записка, включена в дневния ред на комисията, не се докладва от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията е задължена да вземе становище по нея;

Чл. 50. (1) Заседанията на комисиите са открити. Комисиите могат да решат по изключение отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.

(2) Гражданите могат да участват в заседания на комисиите и да се изказват по въпроси, които са включени в дневния ред на комисията.

(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определени за тях места.

Чл. 51. Комисиите могат да провеждат изнесени заседания в отделен квартал или населено място на общината по обществено значими въпроси, засягащи интересите на гражданите на съответния квартал или населено място.

Чл. 52. (1) Общински съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кметът на общината, кметовете на кметства и експерти от общината, могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.

(2) Председателят на комисията може да кани на заседание представители на държавни институции и ведомства и други заинтересовани страни, ако се разискват въпроси от тяхната компетентност или се засягат техни права и интереси.

(3) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

Чл. 53. (1) За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички приети становища.

(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия про­токола.

Чл. 54. (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи за две или повече комисии въпроси. Тези заседания се ръководят по споразу­мение от един от председателите на комисия.

(2) При съвместни заседания всяка комисия гласува свое становище, което представя на председателя на общинския съвет.

Чл.55. Становище на постоянна комисии се докладва на заседание на общинския съвет от председателя на постоянната комисия или от определен от него член.

Чл.56 (1) Временна комисия се образува по конкретен повод за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.

(2) Правилата за работа на постоянна комисия се прилагат и за временната комисия.

(3) Временната комисия изготвя и представя отчет за резултатите от дейността си пред общинския съвет.

(4) Общинският съвет с решение прекратява дейността на временната комисия.

Чл.57. (1) По разглежданите въпроси комисиите приемат доклади, становища, предложения и препоръки, които се предават в общинския съвет и на съответните заинтересувани лица.

(2)При необходимост в работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти, по предварително опреде­лени от общинския съвет критерии и условия.

 

ГЛАВА СЕДМА

ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.58. (1) Общинският съвет, по предложение на председателя на съвета и след консултации в председателския съвет, приема стратегия и програма с приоритетите на общината за срока на мандата си.

(2)Общинският съвет планира заседанията си в съответствие с приетите приоритети, като определя темите и датите на заседанията по годишни планове.

(3)Плановете се оповестяват, като се поставят на предварително определеното за това място в общината.

Чл.59. (1) Заседанията на общинския съвет се провеждат най-малко шест пъти в годината.

(2) Времето на едно заседание е до 8 часа, което се разпределя на части с пауза от 1 час и с почивки по 15 минути за всяка част.

(3) Общинският съвет с решение може да удължи времето на заседанието до два часа.

Чл.60. (1) Заседанията на общинския съвет се провеждат на датите, приети с плана. Когато важни обстоятелства налагат да се промени датата на заседанието, председателят на общинския съвет определя нова дата и уведомява съветниците чрез звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА.

(2) Най-малко три дни преди заседанието председателят на общинския съвет информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява дневен ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината, чрез местните печатни и електронни медии и/или на официалната Интернет страница на общината.

Чл.61 (1) В изпълнение на приетите планове, председателят на общинския съвет подпомаган от председателския съвет, подготвя проект за дневен ред най-малко седем дни преди датата на заседанието;

(2) В дневния ред могат да бъдат включени само материали, по които са приети становища на комисиите на общинския съвет;

(3) При определяне на дневния ред за всяко заседание на общинския съвет, председателят на съвета включва отделна точка „изказвания, питания, становища и предложения на граждани" и определя време за тази точка не повече от 30 минути за едно заседание;

(4) Председателският съвет разглежда по реда на постъпването им в деловодството на общината исканията по предходната алинея и включва в проекта за дневния ред онези от тях, които са по обществено значими въпроси;

(5) Питанията, предложенията и становищата на гражданите, които не са по обществено значими въпроси се връщат на подателя им от звеното по чл. 29, ал. 2 от ЗМСМА в пет дневен срок.

Чл.62. (1) Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл. 61, ал. 1, ако се регистрират при звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА, не по-късно от 12.00 ч; предхождащия заседанието ден.

(2) Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде:

1. настъпването на непредвидими обстоятелства - природни бедствия,промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение;

2. спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установената процедура.

(3) Неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на общинския съвет.

Чл.63. (1) Председателят на общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието. Изпращането на поканите до общинските съветници за провеждане на заседанието на общинския съвет и материалите за него се извършва от звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА, в пет дневен срок преди неговото провеждане.

(2) По изключение материали за съответното заседание могат да се предоставят на общинските съветници и в деня на неговото провеждане.

(3) В случай, когато заседанието се свиква по искане на 1/3 от общински съветници или от областния управител, уведомлението се извършва от звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА.

Чл.64. (1) Заседанията на общинския съвет се откриват и ръководят от председателя на общинския съвет.

(2) При отсъствие на председателя на общинския съвет, заседанията се откриват и ръководят от зам. председателя или от избран общински съветник.

Чл65. (1) Председателят на общинския съвет открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците.

(2) Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието, след всяка почивка или прекъсване на заседанието.

(3) По преценка на председателя или по искане на 1/3 от общински съветници проверка на кворума може да се извърши и в процеса на заседанието.

(4) Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници или чрез поименно прочитане на имената им от председателя.

Чл.66. (1) В началото на заседанието се гласува дневния ред.

(2) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред се подлагат на гласуване само ако са депозирани в писмен вид преди началото на заседанието.

(3) По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.

Чл.67. (1) Заседанията на общинския съвет са открити.

(2) По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити.

(3) Предложение за закрито заседание могат да правят не по-малко от 1/3 от общинските съветници .

(4) Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито.

(5) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично.

Чл.68. (1) Гражданите имат право да присъстват на заседанията на общинския съвет.

(2) Председателят на общинския съвет е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и на медиите.

(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

(4) Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към лица в залата, се отстраняват от заседанието.

Чл.69. (1) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на общинските съветници.

(2) Общински съветник не може да се изказва, без да е получил думата от председателя.

(3) Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.

(4) Председателят съставя списък на желаещите за изказвания и определя реда на изказващите се в зависимост от поредността на заявките.

Чл.70. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.

(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително и за:

1. прекратяване на заседанието;

2. отлагане на заседанието;

3. прекратяване на разискванията;

4. отлагане на разискванията;

5. отлагане на гласуването.

(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 мин. без да се засяга същността на главния въпрос.

Чл.71.(1) Когато общински съветник се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му се отнема думата.

(2) Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по един и същи въпрос.

Чл.72. (1) Всеки общински съветник може да се изказва по един път по точка от дневния ред като продължителността на изказването не може да превишава десет минути.

(2) Председателят отнема думата на общински съветник, който превиши определеното по предходната алинея време за изказване, след като го предупреди за това.

Чл.73. (1) Общинският съветник има право на реплика.

(2) Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от три минути.

(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до три реплики.

(4) Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на отговор (дуплика) с времетраене до пет минути след приключване на репликите.

Чл.74. (1) Общинският съветник има право на лично обяснение до пет минути, когато в изказване на заседание е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се прави в края на заседанието.

(2) Общинският съветник има право след гласуването на обяснение на своя отрицателен вот в рамките на три минути след гласуването.

(3) Правото на обяснение на отрицателен вот има само този общински съветник, който при обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно станови­ще или не се е изказал.

(4) За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на трима общински съветници.

(5) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване на процедурни въпроси.

Чл.75. След като списъкът на изказващите се е изчерпал, председателят обявява разискванията за приключени.

Чл.76. Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.

Чл.77. (1) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници имат право да присъстват на заседанията на общинския съвет.

(2) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на кмета на общината по негово искане.

(3) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на кметове­те на кметства и кметските наместници по тяхно искане при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответните кметства или населени места.

Чл.78. (1) Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската админист­рация, представляващи обществен интерес. Питанията се правят в рамките на оп­ределеното по чл. 61, ал. 3 от този правилник време.

(2) Всеки гражданин може да се изкаже в рамките на пет минути.

Чл.79. (1) На питанията на граждани, включени в дневния ред се отговаря на същото заседание, освен ако гражданинът не е изявил желание да получи писмен отговор,

(2) По изключение, когато питането е свързано с извършване на допълнителни справки или проучвания, отговорът се отлага за следващото заседание.

(3) Председателят на общинския съвет определя кой да отговори в зависимост от характера и съдържанието на поставения въпрос.

Чл.80. (1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на съвета или важни причини налагат, председателят на общинския съвет може да прекъсва заседанието за определено време.

(2) Всяка група може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от десет минути веднъж на заседание.

(3) Председателят прекъсва заседанието след като това бъде поискано и определя продължителността на прекъсването което не може да бъде по-малко от пет  минути. Прекъсване на заседанието не се иска по-рано от два часа след започването му и по-късно от един час от приключване на заседанието. Интервалът между две прекъсвания не може да е по-малък от два часа.

Чл.81. (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на общинския съвет по предложение на председателя на общинския съвет или от 1/3 от общински съветници.

(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.

Чл.82. (1) Гласуването е лично. Гласува се „за”, „против” и „въздържал се”. Гласуването се извършва явно, освен в определените от закона случаи. По предложение на 1/3 от общинският съвет може да реши отделно гласуване да бъде тайно.

(2)Явно гласуване се извършва чрез:

1. вдигане на ръка

2. ставане от място при поименно извикване по азбучен ред и отговор с „да”, „не”, „въздържал се”

3.саморъчно подписване.

(3)  Тайното гласуване се извършва с бюлетини по утвърден образец.

Чл.83. (1) Предложение за гласуване по чл. 82, ал. 2, т. З или за тайно гласуване може да бъде направено от една трета от общия брой на съветниците.

(2) Предложението се поставя на гласуване без изказвания. Изслушват се до трима общински съветника, които не са съгласени с направеното предложение.

 

Чл.84. От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания.

Чл.85. (1) Гласуването се извършва по следния ред:

1. предложения за отхвърляне;

2. предложения за отлагане на следващо заседание;

3. предложения за заместване;

4. предложения за поправки;

5. обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки

6. предложения за допълнения;

7. основното предложение.

(2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

Чл.86. Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон е предвидено друго.

Чл.87. (1) Председателят на общинския съвет обявява резултата от гласуването веднага.

(2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, председателят на общинския съвет разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

Чл.88. (1) За заседанието на общинския съвет се води подробен протокол, който се изготвя в деня на заседанието или най-късно на другия ден. Протоколът се води от секретар, който е служител в звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА, и се подписва от него, от председателя и заместник-председател на общинския съвет най-късно в 3 дневен срок от заседанието.

(2) Към протокола се прилагат материалите по дневния ред, писмените становища на комисиите, декларации, питанията на гражданите и общинските съветници и отговорите към тях.

Чл.89. Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат поправянето на грешки в 7-дневен срок от заседанието. Възникналите спорове се решават от общинския съвет на следващото заседание.

Чл.90. Поправки на явни фактически грешки в приети актове се извършват по на­реждане на председателя на общинския съвет, след консултации с вносителя и докладчика и се обявяват пред общинския съвет на следващото заседание.

 

ГЛАВА ОСМА

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл.91. (1) Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения, заедно с мотивите към тях, се внасят от общинските съветници и кмета на общината. Проектът за годишния бюджет на общината се внася от кмета на общината.

(2) В мотивите вносителят дава становище по очакваните последици от прилагането на проекта и за необходимите разходи за неговото изпълнение.

Чл.92. (1) Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии.

Председателят на общинския съвет определя водеща постоянна комисия за всеки проект за решение, когато се налага обсъждане в повече комисии.

(2)Възражения по разпределението на проектите за решения могат да правят председателите на комисии пред председателя на съвета в тридневен срок от уве­домяването им. Той се произнася по направените възражения в същия срок.

Чл.93. (1) Постоянните комисии обсъждат проектите за решения в срок от три дни от предоставянето им на членовете на съответната комисия. Те представят на председателя на общинския съвет, на председателя на водещата комисия и на вносителя на проекта за решение мотивирано становище.

(2) Становищата по проектите за решения се предоставят на общинския съвет от водещите комисии не по-късно от 5 дни от тяхното внасяне.

(3) Водещата комисия се произнася със становище, с което предлага приемане, допълване, изменение или отхвърляне на предложения проект. Проекторешението се разглежда и подлага на гласуване независимо от становището на водещата комисия.

Чл.94. (1) Проектите за решения заедно с редакционните поправки, изменения и допълнения, с мотивите към тях и със становището на водещата комисия, се предоставят на общинските съветници по реда на чл. 63, ал. 1 от този правилник. А в случаите на чл. 62, ал. 1 и чл. 63, ал. 2 от този правилник - не по-късно от началото на заседанието, в което ще бъдат разгледани.

(2) Проектът за решение се обсъжда и гласува, след като общинският съвет изслуша становището на водещата комисия, становището на вносителя и становищата на други комисии, на които той е бил разпределен.

Чл.95. Вносителят на проекта за решение може да го оттегли до гласуването на дневния ред на заседанието.

Чл.96. Председателят на общинския съвет е длъжен да изпрати приетите от общинския съвет решения до кмета на общината, областния управител и Районна Прокуратура в 7-дневен срок от приемането им, освен ако в закон не е предвидено друго.

Чл.97. (1) Общинският съвет със свое решение може да създаде консултативен /обществен съвет, който да подпомага работата му по конкретни въпроси;

(2) Общинският съвет със свое решение може да създава работни /експертни/ групи във връзка с осъществяване на своите правомощия или в изпълнение на конкретни задачи, произтичащи от нормативни актове или от негови решения;

(3) В решението за съставяне на консултативен съвет /експертна група/ общинският съвет определят техният ръководител и състав, редът на осъществяване на дейността им, техните функции и задачи.

(4)Експертите / консултантите/ работят на обществени начала;

(5) В случаите, когато е необходимо експертите и консултантите могат да получат възнаграждение Размерът на възнаграждението се определя от общинския съвет, в зависимост от обема на извършената работа и се из­плаща въз основа на договор, подписан от кмета на общината;

(6) Средствата се осигуряват от общинския бюджет, в рамките на бюджета на общинския съвет;

(7) Информация за състава на консултативния съвет / експертната група/ и резултатите от тяхната работа се предоставя на официалната страница на общината в Интернет.

Чл.98. (1) Общинският съвет може да организира обществени дискусии /обществени консултации относно проекти за решения от значим обществен интерес за местната общност. Целта на обсъждането е гражданите на общината и другите заинтересовани лица да дадат становища и предложения по проекти за решения.

(2) Общинският съвет с мнозинство повече от половината общински съветници приема решение за организиране на обществени дискусии /обществени консултации/, с което определя предмета, формите, датата, мястото, продължителността и процедурните правила за провеждането им .

(3) Председателят на общинския съвет, чрез звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА уведомява заинтересованите лица и оповестява чрез местните печатни, електронни медии или официалната Интернет страница на общината решението по ал. 2 най-малко пет дни преди датата на обсъждането.

(4) За постъпилите становища и предложения от заинтересованите лица или гражданите се съставя протокол, който се внася за разглеждане в общински съвет заедно с проекта за решение и становищата на постоянните комисии.

Чл.99. (1) Общинският съвет приема решение с което определя предмета, формите, датата, мястото и процедурните правила за провеждане на обществени обсъждания , предвидени в специални закони ( ЗОбБ, ЗУТ,ЗОД и др.);

(2) Оповестяването се извършва по реда на ал. 3, а съставянето на протоколи за проведените обсъждания – по реда на ал. 4 от предходния член.

Чл.100. Проекти за декларации и обръщения могат да внасят общински съветници и групи общински съветници.

Чл.101. (1) Проектът за общинския бюджет се внася от кмета на общината и се разп­ределя за становище на всички постоянни комисии. Водеща е комисията, отговаряща за финанси и бюджет.

(2) Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии и от съвета.Комисиите са длъжни да се произнесат в срок от три дни от разпределянето му.

Чл.102. (1) Текстът на нормативните актове на общинския съвет (наредбите), както и приемането им по надлежният ред се удостоверява с подпис от председателя на общинския съвет и лицето, водило протокола, непосредствено след текста на акта.

(2) Удостовереният нормативен акт по реда на ал. 1 е оригинал и се съхранява в общинския архив.

(3) Препис от оригинала се издава с разрешение на председателя на общинс­кия съвет и се заверява от секретаря на общината.

Чл.103. (1) Нормативните и общите не нормативни актове на общинския съвет се разгласяват чрез официалната страница на общината в интернет, местните печатни издания и по друг подходящ начин.

Чл.104. (1) Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината.

(2) Отчетът включва и упражнявания текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от Общинския съвет актове.

(3) Отчетът се публикува в официалната Интернет страницата на общината.

Чл.105. (1) Председателите на общинските съвети и общинските съветници са длъжни да приемат граждани и представители на техните организации, и да изслушват предложения и молби по въпроси от местно значение;

(2) Приемането се провежда в определени дни и часове, с възможност за гражданите да се ползват от правото си и в извънработно време. 

 

ГЛАВА ДЕВЕТА

КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл.106. (1) Общинският съвет упражнява контрол върху актове на кмета на общината, издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет.

(2) Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания.

Чл.107. Общинският съветник може да отправя питания чрез председателя на об­щинския съвет. Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от общинския съветник, и се завежда в деловодството на общината. То трябва да бъде ясно и точ­но формулирано и да не съдържа обвинения и лични нападки.

Чл.108. (1) Кметът отговаря на питането на следващото заседание, освен ако общинският съвет реши друго. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът трябва да бъде писмен, когато общинският съветник, отправил питането, е изразил изрично желание за това.

(2) Кметът може да поиска удължаване на срока за отговор на питането, но не повече от едно заседание;

Чл.109. (1) Председателят на общинския съвет обявява постъпилите питания в началото на всяко заседание;

(2) Председателят на общинския съвет е длъжен да изпрати на кмета питането в пет дневен срок от постъпването му. Той е длъжен да го уведоми и за деня и часа на заседанието, на което трябва да отговори;

(3) Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го общински съветник отсъства от заседанието;

Чл.110. Общинският съветник може писмено да оттегли питането си преди получаването на отговор, за което председателят на общинския съвет уведомява кмета на общината и съобщава в началото на заседанието;

Чл.111. (1) Вносителят може да представи питането си в рамките на пет минути, а кметът да отговори в рамките на десет минути.     

(2) В отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики. Общинският съветник, отправил питането, може в рамките на три минути да изрази своето отношение към отговора.

Чл.112. (1) При писмен отговор на питане, председателят съобщава за това в началото на заседанието и връчва екземпляр от него на съветника, който е отправил питането.

(2) Питането, заедно с писмения отговор, се прилагат към протокола.

Чл.113. (1) Общинският съвет изслушва питанията и отговорите в края на заседанието

(2) Питанията се задават по реда на тяхното постъпване. След всяко питане се изслушва отговора на кмета.

Чл.114. (1) Общински съветник не може да зададе питане, на което вече е отговорено.

(2) В случаите, когато питанията не съответстват на изискванията на правилника, председателят уведомява общинския съветник да отстрани в тридневен срок несъответствията.

Чл.115. Общинският съвет провежда обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на шест месеца.

Чл.116. (1) Кметът на Общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно. Отчетът обхваща решенията на Общински съвет, договорите и административните актове, издадени в тяхно изпълнение и съдържа анализ на неизпълнените решения с мерки и срокове за тяхното изпълнение;

(2)Кметът на общината изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в пет дневен срок от издаването или подписването им.

(3)Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 30 януари.

Чл.117. (1) Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове;

(2) Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се изпраща на председателя на общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му;

(3) Председателят на Общинският съвет разпределя на водещата комисия постъпилото от Кмета на Общината оспорване на решение на Съвета в тридневен срок от получаването им и възлага изготвяне на становище;

(4) Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му;

(5) Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съответния административен съд от кмета на общината, съответно от областния управител, в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 4, ако в този срок общинският съвет не се произнесе по него;

(6) Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт;

(7) Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници.

Чл.118. (1) Пълномощията на Кмета на Общината или на кметовете на кметства се прекратяват предсрочно на предвидените в чл. 42, ал. 1 от ЗМСМА основания с решение на общинската избирателна комисия.

(2) Когато пълномощията на кмет на община или на кметство са прекратени предсрочно, общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината, съответно временно изпълняващ длъжността кмет на кметството за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. За временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира един от заместник-кметовете. Когато няма назначен заместник-кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира по предложение на общински съветник.

(3) Решенията на общинския съвет по ал. 2 се приемат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

Чл.119. (1) Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от получаването им. В същия срок съветът може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд;

(2) Решенията на общинския съвет по ал. 1 се приемат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

 

ГЛАВА ДЕСЕТА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Чл.120. (1) Кметът на общината и кметовете на кметства могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас и да се изказват при условията и по реда, определени в този правилник.

(2)Кметът на общината подписва и внася в общинския съвет проекти на решения за разглеждане в заседанията на комисиите или на съвета.

(3)Проекти за решения, внесени от общински съветници се придружават задължително със становище на кмета на общината, освен ако не касаят организационната работа на съвета.

Чл.121. Кметът на общината организира изпълнението на решенията на общинския съвет чрез кметовете на кметства и общинската администрация и се отчита за това на всеки шест месеца.

Чл. 122. (1) Кметът на общината определя длъжностни лица от общинската администрация и подходящо помещение в сградата на общината, за съхраняване копията на актовете на общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и за осигуряване достъп на гражданите до тях в рамките на работното време;

(2) На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се определят в наредба на общинския съвет.

Чл.123. Секретарят на общината следи за изготвянето и обнародването на актовете на общината и за довеждането им да знанието на населението.

Чл.124. (1) Кметът на общината уведомява писмено общинския съвет за времето на отпуск или отсъствие по други причини, както и за лицето, което ще го замества през времето на отсъствието му.

(2) Председателят на общинския съвет уведомява писмено кмета на общината за времето на отсъствие, както и за лицето, което ще го замества.

Чл.125. (1) Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на общината.

(2) Общинският съвет решава и други въпроси, произтичащи или свързани с правата по трудово правоотношение по отношение на лицата по ал. 1, които не са изключителна компетентност на други органи.

Чл.126. (1) Общинският съвет одобрява структурата на общинската администрация и определя средствата за работна заплата на служителите на издръжка от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.

(2) Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни кметства, населени места или в части от тях по предложение на кмета на общината и определя функциите им.

Чл.127. (1) Общинският съвет няма администрация със собствен щат. Дейността на общинския съвет се подпомага и осигурява от общинската администрация.

(2) Кметът на общината осигурява експертното и организационно обслужване на общинския съвет, като определя в устройствения правилник на общинската администрация задълженията на нейните служители.

(3)Конкретните задължения на отделни служители, свързани с подпомагане дейността на съвета и неговите комисии, се определят в длъжностните им характеристики от кмета на общината.

(4)Длъжностните лица в Общината са задължени да предоставят на комисиите на Общински съвет необходимата информация по всеки разглеждан проблем. За целта кмета на общината издава заповед в срок от 15 дни от приемането на този правилник.

(5) /Нова с Реш. №9/04.12.2019 г. по Пр.№3/ Ползването на служебен автомобил от общинския съвет да става със заявка един ден предварително от Председателя на общинския съвет до Кмета на общината.

Чл.128. (1) В структурата на общинската администрация се създава специализирано звено за подпомагане и осигуряване на работата на общинския съвет и на неговите комисии.

(2) Служителите в звеното по ал. 1 се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

Чл.129. Звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА:

1. осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии

2. осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседания на съвета и неговите комисии;

3. осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от заседанията на съвета и на комисиите, изпращането на актовете на общинския съвет и становищата на комисиите;

4. осигурява спазването на реда по време на заседанията, записва за изказвания, преброяването и отчитането на резултатите от преброяването;

5. изпълнява и други функции, определени в устройствения правилник на общинската администрация или възложени му от председателя на общинския съвет.

(2) /Нова с Реш. №9/04.12.2019 г. по Пр.№3/ Общинския съвет има право да ползва и външни консултанти – юрист, икономист, експерт по еврофондовете и др. които да подпомагат неговата работа.

Чл.130. Общинският съвет може да възлага на кметовете на кметства допълнителни функции извън тези по чл. 46 ЗМСМА.

 

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

ОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

Чл.131. (1) Общините могат да си сътрудничат помежду си, с областите, с юридически или физически лица и да създават сдружения, чрез които да постигат цели от взаимен интерес и на които да възлагат изпълнението на дейности, произтичащи от техните правомощия;

(2) Общинското сътрудничество има за цел да подобри качеството на предоставяните от общината услуги на населението, да повиши ефективността им, или да намали цената на услугите; 

 (3) За постигане на целите по ал. 2, общинските съвети могат да провеждат съвместни сесии по ред , определен в този правилник.

Чл.132. Общинският съвет одобрява споразумение за общинско сътрудничество при спазване на изискванията на чл. 61, ал. 2 от ЗМСМА.

 

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се приема на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

§ 2. Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация влиза в сила от 04.12.2019 година и отменя Правилника по чл. 21, ал. З от ЗМСМА, утвърден с Решение №6 от 03.12.2015 г. на Общински съвет Николаево

§ 3. Този Правилник е приет с Решение №9 от 04.12.2019 г.на Общински съвет Николаево.

 

 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ

Председател на Об С Николаево