Решения на ОбС Николаево с №№ 152-162 от заседание, проведено на 29.10.2020 г., Протокол № 15

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

152

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.10.2020 г. с Протокол № 15

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Николаево по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд“ по Оперативната програма за хрании/или основно материално подпомагане

Мотиви:

Община Николаево е допустим кандидат за партньорска организация по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд“.

До 31 октомври 2020 г. Община Николаево предоставя топъл обяд на 170 лица по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Николаево“ към Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“, финансирана от националния бюджет.

В условията на извънредна ситуация предоставянето на топъл обяд се оказа значима помощ за най-бедните и уязвими лица от Община Николаево при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Операция тип 5 „Топъл обяд“ е планирано да надгради дейностите по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ , като  осигури подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна на хората, които се нуждаят от социална закрила в най-висока степен. Тя следва и прилага принципите и механизмите за изпълнение на операциите от тип 3 по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Целевите групи, допустими по тази операция са:

1.      Лица без доходи или с доходи под линията на бедност- хора, които са в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната; хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;

2.      Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и без близки, които да им окажат подкрепа;

3.      Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и които в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Допустимите видове дейности по Операция тип 5 „Топъл обяд“ са:

1.         Определяне на целевите групи.

2.         Приготвяне на топъл обяд.

3.         Предоставяне на топъл обяд.

4.         Реализиране на съпътстващи мерки.

Топлият обяд ще се предоставя в работните дни от месеца и ще включва супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт.

Съпътстващите мерки се изразяват в индивидуално консултиране и съдействие на крайните потребители на топъл обяд, съобразно личните им нужди за възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината; за ползване на административни общински услуги, за здравословно и балансирано хранене, консултиране за изискванията, свързани с противоепидемичните мерки; както и други форми на индивидуална подкрепа, съдействие и консултиране в отговор на конкретно възникнали нужди и проблеми.

Допустимите разходи при реализиране на операцията са:

1.      Разходи за единица продукт „топъл обяд“ /в размер на 2.50 лв с включен ДДС за лице/.

2.      Административни разходи и разходи за транспорт и съхранение на храните, определени като единна ставка в размер на 5 на сто от разходите за храна.

3.      Разходи за съпътстващи мерки – също под формата на единна ставка в размер на 5 на сто от разходите за храна.

Периодът, през който ще се предоставя топъл обяд е от 01 ноември 2020 г. до 28 февруари 2021 г.

Съгласно условията за кандидатстване е необходимо към проектното предложение да се приложи Решение на Общински съвет, в което да бъде изразено съгласие за подаване на проектно предложение по горепосочената процедура BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд“ и за определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна  дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Условията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд“, Общински съвет Николаево

Р Е Ш И:

1.Дава съгласие Община Николаево да кандидатства с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

2.Дава съгласие за определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

3.Възлага на Кмета да извърши всички необходими действия при кандидатстването и реализирането на проекта.

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

-

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които 12 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /        


-----------------------------------------------------

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

153

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.10.2020 г. с Протокол № 15

 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за прехвърляне на средства от бюджет на Община Николаево, Дейност 532 – „Програма за временна заетост“, Параграф 0101 – „Заплати и възнаграждения на персонал“ – 5 000 лв. в извънбюджетна сметка по Оперативна програма на Европейския социален фонд „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ по Договор № BG05M90PO01-1.005-0001 „Обучение и заетост за младите хора на територията на община Николаево” и № BG05M90PO01-1.010-0001 „Обучение и заетост на територията на община Николаево”

 

Мотиви: През 2018 г. Община Николаево кандидатства по Оперативни програми за осигуряване на заетост при Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България – Операция „Обучение и заетост за младите хора", „Обучение и заетост" и „Обучение и заетост – архивар". През м. октомври и ноември 2018 г. бе подписан Договор № BG05M90PO01-1.005-0001 „Обучение и заетост за младите хора" и № BG05M90PO01-1.010-0001 „Обучение и заетост" за безвъзмездна финансова помощ, като през месец октомври 2020 година бе подписано и Допълнително споразумение № 145 / 22.10.2020г. към договора. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 102 490 лева. Социалните услуги са включени в Областната стратегия на социалните услуги 2011-2016 г., Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на територията на община Николаево за периода 2011-2016 г., в Планове за действие за 2018 г. по реализиране на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги на територията на община Николаево и продължават към момента.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и т. 4.8 и т 4.14 от Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90PO01-1.005-0001 „Обучение и заетост за младите хора" и № BG05M90PO01-1.010-0001 „Обучение и заетост", Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Разрешава прехвърляне на 5 000 лв. /пет хиляди лева/ заемообразно от Бюджет /Бюджетна сметка/ на Община Николаево, Дейност 619 – „Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионално развитие“, Параграф 1030 – „Текущи ремонти“ в Извънбюджетна сметка на Община Николаево за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, проект „Обучение и заетост за младите хора" и проект „Обучение и заетост" по Договор за безвъзмездна финансова помощ, № BG05M90PO01-1.005-0001 и № BG05M90PO01-1.010-0001 – Бенефициент по Оперативни програми за осигуряване на заетост от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България, Дейност 532 – „Програма за временна заетост“, Параграф 0101 – „Заплати и възнаграждения на персонал“, със срок на погасяване незабавно след получаване на окончателно плащане от страна на Договарящия орган или до приключване на проектите през м. юли 2021 година.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

-

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които 12 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /   


-------------------------------------------------------------------------

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

154

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.10.2020 г. с Протокол № 15

 

ОТНОСНО: Вътрешна корекция по бюджета на Община Николаево.

 

Мотиви: В Бюджета за 2020 г. в Дейност 122 – „Общинска администрация“, Параграф 4214 – „Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет “, бяха заложени средства в размер на 7 500 лв., които към момента са изчерпани. Заявления за изплащане на еднократна финансова помощ продължават да бъдат депозирани в Общинска администрация и очевидно нуждата от такъв тип подпомагане на населението в общината е голяма.

През м. януари 2020 г. бяха раздадени еднократни помощи по решения на Об С Николаево от м. декември 2019 г., възлизащи на сума в размер на 1 500 лв. Тази сума бе взета от бюджета за 2020 г., а не от този за 2019 г. На по-късен етап това доведе до объркване в Об С за разчета на предвидените за еднократни помощи средства и резултатът е изчерпването им към днешна дата.

Към настоящия момент в Дейност 898 – „Други дейности по икономиката“, Параграф 1011 – „Храна“ – има налични средства, от които може да бъде заделена сума, която да бъде използвана за предоставяне на еднократни финансови помощи на хора в нужда. Считам, че предвид създалата се ситуация, такова прехвърляне на средства би било рентабилно и целесъобразно за общината.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124 ал.2 от ЗПФ, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Разрешава прехвърляне на сума в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева) от Бюджет на Община Николаево, от Дейност 898 – „Други дейности по икономиката“, Параграф 1011 – „Храна“, в Дейност 122 – „Общинска администрация“, Параграф 4214 – „Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет“.

 

 

 

 

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

-

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които 12 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма.

    ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /   


-----------------------------------------------------------------------

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

155

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.10.2020 г. с Протокол № 15

 

             ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет е против и не дава своето съгласие да се отпусне еднократна помощ на Христо Антонов Пачев

 

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

 

Х

 

2.

Асен Александров Асенов

 

Х

 

3.

Захари Колев Захариев

 

Х

 

4.

Иван Атанасов Иванов

 

Х

 

5.

Иван Минчев Кънев

 

Х

 

6.

Косьо Христов Косев

 

Х

 

7.

Кремена Петрова Костова

 

Х

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

 

Х

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

 

Х

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

 

Х

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

 

Х

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

 

Х

 

13.

Христо Нейков Христов

 

-

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“-няма, „против” - 12, „въздържали се– няма.

   ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /   


-----------------------------------------------------------------------

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

156

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.10.2020 г. с Протокол № 15

 

ОТНОСНО: Актуализация на Разчета за Капиталови разходи за 2020 г.

 

Мотиви: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 , във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 20, ал. 4 от Наредбата за Общинския бюджет и с ФО № 1 / 16.01.2020 година /указания на Дирекция „Финанси на общините“ към Министерство на финансите/, за съставянето и изпълнението на бюджетите на общинитe и на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 година (в част VIII – Капиталови разходи) се налага изготвянето на актуализиран разчет за Капиталови разходи за 2020 г. със следните корекции:

1. Намаляват се годишните задачи на следните обекти /общото намаление е за 2 807 лева /:

1)Обект „Ремонт на покрив на кметство с. Елхово" (т. 2 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи) от 18 000 на 17 948 лева;

2)Обект „Ремонт на стаи в "Старо кметство" в с. Елхово" (т. 3 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи) от 3 000 на 2 996 лева;

3)Обект „Ремонт на кметство с. Елхово" (т. 5 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи) от 5 000 на 4 924 лева;

4)Обект „Ремонт на кметство с. Едрево – санитарен възел в кметството" (т. 6 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи) от 5 600 на 5 596 лева;

5)Обект „Камери - видеонаблюдение в община Николаево" (т. 19 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи) от 15 000 на 14 924 лева;

6)Обект „Компютри за кметство с Едрево /1 бр./" (т. 20 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи) от 1 400 на 890 лева;

7)Обект „Климатик за кметство с. Елхово" (т. 21 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи) от 1 500 на 1 499 лева;

8)Обект „Ново обзавеждане за кметство с. Едрево /2 бр./" (т. 22 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи) от 2 000 на 0 лева;

9) Обект „Моторен храсторез Щил FS 260 /2 бр./" (т. 35 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи) от 2 600 на 2 543 лева;

10) Обект „Изграждане на осветление на парк до кметството в с. Елхово" (т. 29 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи) от 3 000 на 2 985 лева;

11) Обект „Изграждане на парк до кметство с. Елхово" (т. 30 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи) от 3 000 на 2 988 лева.

2. Увеличава се годишната задача на следния обект / увеличението е за 2 807 лева/:

1) Обект „Ремонт на ограда на Гробищен парк с. Едрево" (т. 36 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи) от 6 600 на 9 407 лева.

3. Добавят се нови обекти /със собствени средства на училищата на територията на община Николаево/:

1) т. 42 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи – „Проектори Acer за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Николаево” – с годишна задача 11 300 лева /собствени средства на училището/;

2) т. 39 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи – „1 бр. клим. сплит. Система в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Николаево” – с годишна задача 1 284 лева /собствени средства на училището/;

3) т. 40 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи – „Автоматизирана подземна напоителна система в ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Николаево” – с годишна задача 5 975 лева /собствени средства на училището/;

4) т. 41 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи – „Мултифункционална маса за компютри и принтери, с 12 бр. контакти - в ПГ гр. Николаево” – с годишна задача 1 500 лева /собствени средства на училището/.

4. Добавя се нов обект /със средства от ПУДООС/:

1) т. 43 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи – „Изграждане на детска площадка в с. Нова махала” – с годишна задача 9 952 лева.

Корекциите от т. 1 до т. 4 се отразяват и в Приложение № 11;

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 20, ал. 4 от Наредбата за Общинския бюджет, Общински съвет-Николаево

                                                                   Р Е Ш И:         

 

Общински съвет Николаево приема актуализацията на Разчет на Капиталовите разходи през 2020 година. /Приложение № 10 и Приложение № 11/.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

-

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които 12 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /       

------------------------------------------------------------------------


Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

157

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.10.2020 г. с Протокол № 15

 

ОТНОСНО: Изплащане на командировки в страната и в чужбина на Кметът на Община Николаево и председателя на общински съвет Николаево

 

На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировки в страната, както и чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Утвърждава разхода за командировки в страната на Кметът на Община Николаево, както следва: от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. – 20,00 лева.

            За същият период председателят на Общински съвет Николаево няма ползвани командировки в страната.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

-

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които 12 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов / 

----------------------------------------------------------------------------

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

158

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.10.2020 г. с Протокол № 15

 

ОТНОСНО: Ползване на средства от бюджета на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Николаево, за изпълнение дейностите по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“.

Мотиви: Във връзка с постъпило писмо с Вх. № 23-00-44 / 25.09.2020 г. от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Николаево, в изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, училището към 30.09.2020 година е използвало бюджетни средства в размер на 647,46 лв. Средствата следва да бъдат възстановени от органа, финансиращ проекта, до края на 2020 година – сред приключване на проекта през м. септември.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Общински съвет Николаево дава съгласие за ползване на средства, в размер на 647,46 лв., (шестстотин четиридесет и седем лева и 0.46 ст.), от бюджета на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Николаево за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ до края на 2020 година.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

-

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които 12 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов / 

------------------------------------------------------------------------

Препис – извлечение!

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

159

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.10.2020 г. с Протокол № 15

 

ОТНОСНО: Отмяна на Наредба № 23 за отглеждане на животни на територията на Община Николаево, приета с Решение № 60 с Протокол № 11/26.06.2012 год., изменена и приета с Решение № 84 с Протокол № 12/27.07.2012 год. на Общински съвет гр. Николаево.

 

Мотиви: Отмяната на Наредба № 23 за отглеждане на животни на територията на община Николаево е свързана с приемането на редица нови подзаконови нормативни актове, които налагат необходимостта от приемане на нов местен подзаконов нормативен акт, чиито разпоредби да бъдат в съответствие с действащото законодателство, относно обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Николаево.

С предлаганата отмяна на Наредбата за отглеждане на животни на територията на община Николаево се цели актуализиране на нормативната база на община Николаево и синхронизирането й с националното законодателство.

Редът за това е предвиден в чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове, а именно с изрична разпоредба в новия акт, приет на негово място.

 

На основание чл. 76, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

 

1.Отменя Наредба № 23 за отглеждане на животни на територията на община Николаево, приета с Решение № 60, с Протокол № 11/26.06.2012 год., изменена и приета с Решение № 84 с Протокол № 12/27.07.2012 год. на Общински съвет Николаево.

2.В заключителните разпоредби създава нов параграф 5:

§.5.(нов, Решение №…./…..2020 г., взето с Протокол №….) Наредбата е отменена с Решение № .... от ........ 2020 г., взето с Протокол №

Отмяната влиза в сила в деня на приемането на решението.

Общински съвет гласува с 12 гласа, от които 12 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов / 

----------------------------------------------------------------------


Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

160

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.10.2020 г. с Протокол № 15

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Николаево.

Мотиви: Община Николаево е селска община, в която селското стопанство – земеделие и животновъдство, е основен отрасъл и поминък на населението.

Значителен брой от селскостопанските животни, птици и пчелни семейства се отглеждат в рамките на населените места. Липсва нормативен документ, който урежда реда и условията за извършване на тези дейности в населените места, поради което собствениците предприемат действия, съобразени единствено с техния интерес. Това води до многобройни конфликти, включително междусъседски и създаване на напрежение.

За решаване на възникналите от такова естество проблеми, засегнатите страни търсят съдействие от местната власт, която обаче не може да се намеси, поради липса на нормативна база, която да бъде приложена.

Съгласно чл.133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) Общинските съвети следва да приемат наредба, с която да определят обема на животновъдната дейност и да регламентират местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на общината. Именно това е една от причините за изготвянето на предложеният на Вашето внимание проект за Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Николаево.

На следващо място приемането на Наредбата е необходимо и поради това, че при регистрацията на животновъден обект по реда на чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, Българската агенция по безопасност на храните изисква становище от съответната община относно съответствието на обекта с изискванията на действащата общинска наредба.

Настоящият Проект на Наредба е съобразен със Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба №44/20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдни обекти.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

1.Приема Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Николаево.

2.Възлага на Кмета на Община Николаево да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящото решение.

Общински съвет гласува с 13 гласа, от които 13 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /       

 

Н А Р Е Д Б А

ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И  МЕСТАТА  ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

 РАЗДЕЛ І

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) Тази наредба  урежда и определя обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни в населените места  на територията на община Николаево, регламентира отглеждането за лични нужди,       промишленото отглеждане на селскостопански животни, ограниченията и забраните за отглеждането им,  и осъществяването на контрол върху санитарно- хигиенното състояние в населените места.

(2) В границите на регулация на населените места на територията на община Николаево е позволено отглеждането на селскостопански животни само за лични нужди.

(3) . Отглеждането на селскостопански животни за стопански цели на територията на община Николаево се извършва извън границите на регулация на населените места, съгласно разпоредбите на Наредбите № 44 от 20 април 2006 год.

( изменена и допълнена на 21.01.2020 година) за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

(4) Наредбата не се отнася за отглеждане на домашни любимци, компаньони и лицензирани приюти за безстопанствени животни.

(5) Контролът се състои в:

1. Определяне местоположението и изграждането на лични стопанства;

2. Определяне на допустимия брой животни за отглеждане в населените места;

3. Спазване на изискванията за промишлено отглеждане на селскостопански животни;

4. Осъществяване на превантивен контрол за не замърсяване на водите, въздуха, почвите и биоразнообразието;

5. спазване на санитарно-хигиенните изисквания определени в държавните нормативни актове;

6. Съблюдаване и дискомфорт на жителите на община Николаево.

 Чл.2. Отглеждането на всички животни, за които се изисква специално разрешение от РИОСВ (охлюви, земноводни, влечуги, калифорнийски червеи и др.), се извършва след получаване на съответното разрешително.

Чл. 3. Отглеждането на пчелни семейства се извършва в съответствие с разпоредбите на Закона за пчеларство.

Чл.4. Наредбата регламентира реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Николаево, както и взаимоотношенията между общинската администрация, собствениците на животни и  институциите имащи отношение по отглеждането на животни в лични стопанства или промишлени животновъдни ферми.

 

РАЗДЕЛ ІІ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА И КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА

 

Чл.5. Кметовете, или упълномощени от тях лица, са длъжни да:

                1. Съдействат за организиране на изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните;

   2. Предприемат мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците на населените места;

   3. Организират изпълнението на разпоредените от Централния епизоотичен съвет и от постоянно действащата епизоотична комисия, създадена със заповед на кмета на Община Николаево, мерки за ограничаване и ликвидиране на болести по животните;

   4. Районират пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка, а при необходимост - забраняват използването им;

               5. Предприемат мерки за недопускане използване на общински пасища и места за водопой от безстопанствени животни и животни, които не са идентифицирани и/или на които не са извършени мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;

                 6. Определят маршрута на движение на животните от животновъден обект и/или сборни стада по улиците на населените места;

               7. Осъществяват контрол на допустимия брой животни, в населените места;

               8. Контролират изграждането и разполагането на промишлени и лични стопанства в и извън регулацията на населените места;

              9. Предприемат мерки за недопускане на животни в депата за отпадъци;

              10. Осъществяват контрол за спазване на тази наредба;

  11. Организират и предприемат действия за събиране и обезвреждане на умрелите безстопанствени животни съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009;

             12.  Организират определянето на терен за загробване на труповете на животни и предприемат действия за събиране и унищожаване на странични животински продукти, извън обектите по чл. 259, ал. 1 и 2 и инсталациите по чл. 259а от ЗВМД, в случаите, определени в чл. 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

             13. Поддържат и актуализират публичен регистър на домашните кучета, ловните кучета и кучетата, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се придвижват към регистриран животновъден обект;

             14. Организират ежегодно в срок до 20 октомври извършването на инвентаризация на животните в животновъдните обекти – лични стопанства, и изготвят списък, който съдържа имената на собствениците на животни, броя, вида и категорията на животните от животновъдните обекти; в срок до 7 работни дни от извършване на инвентаризацията предават списъка на официалния ветеринарен лекар, отговарящ за Община Николаево, и го поставят на видно място.

      15. При възникване на епизоотично огнище, освен задълженията по т.1- т.14, Кмета и кметовете на кметства оказват съдействие и подпомагат дейността на ветеринарните лекари по прилагане на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта, като:

 а/ актуализират списъка по т. 14;

 б/ организират дейностите по загробване на труповете на животните по реда на наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД ;

 в/ осигуряват транспорт и организират извозването на труповете на животните до терена за загробване;

 г/ под контрола на официален ветеринарен лекар организират изграждането и поддържането на дезинфекционни площадки на входовете/изходите на населените места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище;

д/ осигуряват помощен персонал и технически средства, необходими за изпълнение на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта по животните на съответната територия;

 е/ съвместно с органите на МВР ограничават достъпа на външни лица до населените места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище;

ж/ забраняват провеждането на масови мероприятия в населените места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище;

 з/ участват в комисиите, определени със заповед на директорът на ОДБХ за извършване на проверка на личните стопанства за спазване на изискванията на съответната наредба на министъра на земеделието, храните и горите;

 

РАЗДЕЛ ІІІ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

      Чл.6. Физическите и юридическите лица имат право да отглеждат селскостопански животни на територията на Община Николаево, при спазване на действащото законодателство на Република България и условията в тази наредба.  

     Чл.7. В границите на регулация на населените места на територията на Община Николаево е позволено отглеждането на селскостопански животни само за лични нужди. Отглеждането на селскостопански животни със стопанска цел се извършва извън границите на регулация на населените места.

     Чл.8. Собствениците, съответно ползвателите, на животновъдни обекти, за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Николаево, са длъжни да регистрират животновъдните обекти, като:

            (1) животновъдните обекти със стопанска цел се регистрират по реда на чл. 137 от ЗВМД;

(2) животновъдните обекти – лични стопанства се регистрират по реда на чл. 137, ал. 11 и сл. от ЗВМД

    Чл.9. Собствениците, съответно ползвателите, на животновъдни обекти, за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Николаево, са длъжни да спазват регламентирания брой животни, определен в Наредба №44/20.04.2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. В личните стопанства на физически лица се отглеждат за лични нужди до:

а/ два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12- месечна възраст;

б/ десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;

 в/ три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;

г/ два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;

д/ десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;

е/ петдесет възрастни птици независимо от вида;

ж/ сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.

       Чл.10. Животновъдните обекти да се изграждат според вида на животните и целта, за която се отглеждат, съгласно изискванията в Наредба №44 от 20.04.2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

      Чл.11. Постройките със селскостопанско предназначение да се изграждат при спазване на изискванията на ЗУТ.

      Чл.12. Собствениците, съответно ползвателите, на животновъдни обекти със селскостопански животни са длъжни:

1. Да осигуряват ветеринарномедицинско обслужване на животните, които отглеждат, като сключват, с регистрирани ветеринарни лекари, договори за профилактика, лечение и диагностика на болести по животните и за изпълнение на мерките по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България;

2. Да спазват изискванията за хуманно отношение към животните, предвидени в българското законодателство и в законодателството на Европейския съюз;

3. Да спазват ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане, придвижване и транспортиране на животните, предвидени в българското законодателство и в законодателството на Европейския съюз;

4. Да не допускат придвижването и транспортирането на животни без ветеринарномедицинско свидетелство, а за едрите преживни и за еднокопитните животни – и без ветеринарномедицински паспорт, с изключение на:

 а) придвижването на животните с цел ежедневна паша;

 б) еднокопитните животни, участващи в състезания или в изложби, и еднокопитните животни – собственост на Министерството на вътрешните работи, които се транспортират само с ветеринарномедицински паспорт;

5. Да осигуряват и спазват мерките за биосигурност:

а/ животновъдните обекти да са изградени съгласно изискванията на нормативните документи за защита и хуманно отношение към селскостопанските животни;

б/ да са снабдени  постоянно с вода за пиене от собствени и/или от обществени водоизточници;

в/ да имат вход, който разполага с оборудване и място за измиване и дезинфекция на хора и транспортни средства;

 г/ да са оградени по начин, осигуряващ безопасността на обекта и здравното благополучие на животните, който не позволява свободен достъп на хора и други животни;

д/да имат обособени места и/или съоръжения за съхранение на фураж за изхранване на животните и постеля;

 е/да  имат осигурен санитарен възел;

ж/ да има поставен контейнер/ съд за съхранение на специфично рисковите материали за ТСЕ от ЕПЖ и ДПЖ съгласно т. 1 на Приложение V на Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22.05.2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (OB L 147, 31.5.2001 г.),

 з/ да имат обособено място или контейнер за временно съхранение на трупове от умрели животни;

 6. Да водят регистър на животните в животновъдния обект, в който вписват новородените, закланите, откраднатите, убитите, умрелите, продадените и придобитите животни; регистърът се съхранява за срок най-малко три години от последното вписване;

7. Да подписват и съхраняват паспортите на едри преживни и еднокопитни животни и ги представят при поискване на контролните органи;

 8. Да отговарят за официалната идентификация и съдействат за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;

9. Да съхраняват дневник по образец, в който ветеринарният лекар, обслужващ животновъдния обект, записва проведените лечебно профилактични мероприятия;

10. Да предават в обект, регистрирани в ОДБХ по реда на чл. 262 от ЗВМД умрелите животни, техните паспорти и страничните животински продукти;

11. Да осигуряват постоянен достъп в животновъдния обект на контролните органи от БАБХ и други компетентни органи и оказват съдействие при извършването на проверката;

12. Да изпълняват предписанията и разпорежданията на ветеринарните лекари, свързани с прилагане на ветеринарномедицински контрол;

13. Да уведомяват официалния ветеринарния лекар на Община Николаево, не по-късно от 24 часа при влошаване на здравословното състояние на животни в обекта;  

14. Да осигуряват условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените нужди на селскостопанските животни, според вида и породата им, а именно:

             а) пространство за настаняване и оборудване, отговарящи на физиологичните и поведенческите особености на животните;

 б) подходящ микроклимат - помещенията да са с подходяща температура, влажност и движение на въздуха, проветряване и осветление;

в) необходимите количества подходяща храна, вода, които да ги поддържат в добро здравословно състояние;

 г) свободен достъп до местата за хранене и поене;

 д) необходимото пространство и свобода на движение;

е) подходящи съдове за хранене и поене, поставени по начин, който не позволява замърсяването им и намалява до минимум агресивната конкуренция между животните.

15. Да имат обособено място или съоръжение в животновъдния обект за временно съхранение на тор и обеззаразяване, отговарящо на нормативните изисквания, съобразено с капацитета и технологията на отглеждане, като:

 а/ торовата маса да се използва по начин, непозволяващ замърсяване на почвата и околната среда или да се депонира от собственика на животните в собствен или нает имот, отстоящ най- малко на 300 метра от строителните граници на населеното място, както и от поземлени имоти с неземеделско предназначение, разположени извън строителните граници;

 б/ не се допуска натрупването на оборски тор в постройките за отглеждане на животни и прилежащата към тях свободна дворна площ за разходка, като торовата маса ежедневно се събира в съоръженията и същите периодично се почистват.

 

РАЗДЕЛ IV

АДМИНИСТРАТИВНО- НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

 

Чл. 13. Наказва се с глоба от 50 до 200 лв., собственик на селскостопански животни, който не ги извежда и прибира до и от събирателните пунктове, определени със заповед на кмета на населеното място.

Чл.14. Наказва се с глоба от 50 до 500 лв., собственик на селскостопански животни, който:

1. не поддържа помещенията и прилежащите към тях дворове и терени чисти, в добро хигиенно състояние;

2. натрупва оборска тор в постройките за отглеждане на животни и прилежащата към тях свободна дворна площ; 

3. допуска замърсяване на улици и обществени терени при прехода на животни. Направените замърсявания се почистват със собствени средства от собственика на животните.

Чл.15. Наказва се с глоба от 50 до 400 лв., собственик на селскостопански животни, който:

1. изхвърля отпадъци от животновъдната дейност на неразрешени за това места- контейнери за битови отпадъци, кофи за смет и др.

2. изхвърля оборска тор на неразрешени за това места.

Чл.16. Наказва се с глоба от 100 до 500 лв., собственик на селскостопански животни, който:

1. оставя селскостопанските животни без надзор в населените места;

2. пуска животните на паша в паркове, училища, детски градини, културни и здравни заведения и зелените площи в границите на населените места;

3. допуска достъпа на селскостопански животни до сметища.

Чл.17. Наказва се с глоба от 50 до 500 лв., собственик на селскостопански животни, който:

1. извършва клане на животни извън имотите - на уличните платна, тротоари, зелени площи;

2. отглежда селскостопански животни в жилищни сгради.

Чл.18. Наказва се с глоба от 100 до 500 лв., собственик на селскостопански животни, който:

1. не допуска длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол обекти;

2. не представя при поискване документи или информация с цел възпрепятстване на проверката.

Чл.19. (1) Когато нарушението по чл. 13, 14, 15, 16, 17 и 18 е извършено повторно, глобата е от 200 до 1000 лв.

 (2) Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.

Чл. 20. Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 500 лв. до 2000 лв., а при повторно нарушение- от 1000 лв. до 4000 лв.

 

РАЗДЕЛ V

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА

 

 Чл. 21. Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от упълномощени от Кмета на общината и кметовете на населени места, длъжностни лица.                               Чл.22.(1) Контролните органи имат право да извършват проверка в недвижими имоти, в които се отглеждат животни. В случаите на отказ от страна на собственика на имота за извършване на проверка, се изисква съдействие на органите на ПУ- Гурково към РУ на МВР- Казанлък.

 (2) При констатиране на нарушения по тази наредба контролните органи съставят актове за установяване на административни нарушения по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

(3) Въз основа на съставените актове за установени административни нарушения се издават наказателни постановления от Кмета на община Николаево.

(4) Административно- наказателното производство се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Издадените наказателни постановления се обжалват по реда на същия закон.

 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 § 1. По смисъла на наредбата:

1. „Селскостопански животни“ са животни, отглеждани с цел производство на суровини и храни от животински произход или за други селско- или горскостопански цели, или за работа.

2. „Лични нужди“ е отглеждане на продуктивни животни в лични стопанства с цел добив на суровини и храни за лична употреба.

3. „Отглеждане за лични нужди” е отглеждането на селскостопански животни в лични стопанства с цел добив на суровини и храни за лична употреба, в обем съгласно чл. 1, ал. 2, т. 1 от Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти

4. „Отглеждането на селскостопански животни със стопанска цел” е отглеждането на селскостопански животни в обем, надвишаващ обема по чл. 1, ал. 2, т. 1 от Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

5. „Животновъден обект“ е всяко място, където временно или постоянно се отглеждат или настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники или амбулатории.

 6. „Собственик на животновъден обект“ е физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице, което притежава документи, доказващи собствеността и правото на ползване върху обекта.

7. „Идентификация на животно“ е характеризирането му по неговата маркировка, паспортни и регистрационни данни;

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 § 2. Наредбата за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни се издава на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба № 44 от 20.04.2006 год. (изменена  и допълнена на 21.01.2020 година) за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

§ 3. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на общината и кметовете на населените места.

§ 4. Тази Наредба се приема с Решение № 160 по Протокол № 15/29.10.2020 г. на Общински съвет Николаево.

§ 5. Привеждането на личните стопанства в съответствие с изискванията на тази Наредба да се извърши в срок от шест месеца от влизането й в сила.

 ----------------------------------------------------------------------------


 Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

161

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.10.2020 г. с Протокол № 15

 

            ОТНОСНО: Изменение на чл.14а, ал.1, т.3 от Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги съгласно чл.9 на Закона за местните данъци и такси

 

Мотиви: Законът за местните данъци и такси урежда обществените отношения, касаещи събираните от общините суми като такса за битови отпадъци.

            Съгласно разпоредбите на чл. 62. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм., бр. 88 от 2017 г., в сила от 1.01.2022 г. - изм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.), таксата за битови отпадъци се заплаща за извършваните от общината услуги по:

1. събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;

2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;

3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

            Съгласно разпоредбите на чл. 66, ал. 1 (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. и доп., бр. 109 от 2001 г., бр. 119 от 2002 г., в сила от 1.01.2004 г., доп., бр. 106 от 2004 г., изм., бр. 100 от 2005 г., бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., изм., бр. 88 от 2017 г., в сила от 1.01.2022 г. - изм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) от ЗМДТ, дейностите по предоставяне на услугите по чл. 62 включват:

1. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците – за услугата по чл. 62, т. 1;

2. третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци – за услугата по чл. 62, т. 2;

 

            Съгласно разпоредбите на чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 119 от 2002 г., в сила от 1.01.2004 г., доп., бр. 101 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм., бр. 88 от 2017 г., в сила от 1.01.2022 г. - изм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) от ЗМДТ, не се събира такса за:

1. услугата по чл. 62, т. 1 и дейността по третиране на битовите отпадъци – част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2, за имоти, които попадат в райони, в които тези услуги не се предоставят от общината;

2. услугата по чл. 62, т. 1 и дейността по третиране на битовите отпадъци – част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2, когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец и ред, определени с наредбата по чл. 9, от задълженото лице до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождението на имота;

            С оглед сочения текст на чл. 71, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ, настоящата редакция на чл. 14а, ал. 1, т. 3 от НАРЕДБА № 9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ на Общински съвет Николаево, имащ следното съдържание „Чл. 14а, ал. 1, т. 3 /Изм. с Реш. № 13 от 29.12.2015 г./ За недвижими имоти /жилищни и нежилищни имоти и празни дворни места/ на граждани и недвижими имоти на фирми, които се използват по-малко от 183 дни през календарната година, таксата се заплаща в размер равен на 1⁄2 от определените промили за населеното място, при подадена декларация от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождението на имота.“, не съответства на правната уредба, дадена със закона, при което следва наредбата да бъде променена, съобразно законовите разпоредби.

            Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Николаево считано от 14.11.2019г., публикува за обществена консултация предложеното изменение, като предостави възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на е-таil адрес : obnikolaevo@nikolaevo.net или в деловодството на Община Николаево, п.к. 6190, Град Николаево ул. „Георги Бенкояски“, № 9, стая 8 или гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 11 – в Центъра за административно обслужване на гражданите, стая  2, като такива не са постъпили.

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 9, чл. 62, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 71, т. 2 от Закона за местни данъци и такси, Общинския съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Изменя текста на чл. 14а, ал. 1, т. 3 от Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги съгласно чл. 9 на Закона за местните данъци и такси, както следва:

 

„Чл. 14а, ал. 1, т. 3. Не се събира такса за услугата по чл. 62, т. 1 от ЗМДТ и дейността по третиране на битовите отпадъци – част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ, когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от задълженото лице до 31 октомври на предходната година до кмета на общината.

 

 

Общински съвет гласува с 13 гласа, от които 13 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /       

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

162

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.10.2020 г. с Протокол № 15

 

ОТНОСНО: Освобождават се НЧ „Васил Левски 1923“, НЧ „Зорница 1928“, НЧ „Къньо Едрев Папазов 1928“, НЧ „Христо Смирненски 1899“, при Община Николаево, от такси за сметосъбиране и сметоизвозване за стопанската 2021 г.

 

Мотиви: Постъпили са заявления от Народните читалища – НЧ „Васил Левски 1923“, НЧ „Зорница 1928“, НЧ „Къньо Едрев Папазов 1928“, НЧ „Христо Смирненски 1899“, при Община Николаево, за частично освобождаване от такса битови отпадъци. Като мотиви представителите им посочват липсата на търговска дейност и липса на доходи от отдаване под наем на помещения. Общинският съвет, съгласно чл. 21, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, има правомощието да вземе решение за частично освобождаване от такса битови отпадъци.

 

Поради изложеното и на основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 71, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, чл. 8, ал. 6, и чл. 14а, ал. 1, т. 3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, съгласно чл. 9 на ЗМДТ на Об С Николаево, Общински съвет Николаево  

 

Р Е Ш И:

 

Не се освобождават НЧ „Васил Левски 1923“, НЧ „Зорница 1928“, НЧ „Къньо Едрев Папазов 1928“, НЧ „Христо Смирненски 1899“, при Община Николаево, от такси за сметосъбиране и сметоизвозване за стопанската 2021 г.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

 

Х

2.

Асен Александров Асенов

 

Х

3.

Захари Колев Захариев

 

Х

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

7.

Кремена Петрова Костова

-

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

 

Х

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

-

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

 

Х

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

 

Х

13.

Христо Нейков Христов

 

Х

Общински съвет гласува поименно с 11 гласа, от които „за“-няма, „против” - 4, „въздържали се– 7.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /